Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum 23.08.2017: Kyrkostyrelsens ämbetsverk fick förnyat miljödiplom

Publicerad 23.08.2017

Kyrkostyrelsens plenum beviljade på onsdagen 23.8.2017 miljödiplom åt kyrkostyrelsens ämbetsverk, Kyrkans hus, för åren 2017-2021. Kyrkostyrelsen gav också utlåtande till justitieministeriet om bland annat Ålandskommitténs slutbetänkande Ålands självstyrelse i utveckling.

Kyrkostyrelsen inrättade kyrkans miljödiplom 2001 och diplomet har redan beviljats över hundra församlingar. Sedan år 2012 har också domkapitlen och Kyrkostyrelsen kunnat ansöka om Kyrkans miljödiplom. Det var nu andra gången som kyrkostyrelsens ämbetsverk beviljades miljödiplom.

Kyrkostyrelsen vill för sin del förbinda sig till kyrkans eget miljösystem, som är skapat framför allt med tanke på församlingarna, och på det sättet bära sitt miljöansvar.

Kyrkans hus miljöplan innehåller bland annat uppföljning av konsumtionen av el, värme och vatten med hjälp av ett fastighetsförvaltningssystem. Också den klimatkalkylator som kyrkostyrelsen har utvecklat ska vidareutvecklas för att bli mera enkel och fungerande. Personalen informeras om miljösystemet och uppmuntras att delta i energisparandet.

Kyrkostyrelsens miljöplan innehåller också ett mål om att minska antalet flygkilometrar vid arbetsresor samtidigt som man har beslutat att kompensera de utsläpp som flygresorna medför genom att delta i Finska Missionssällskapets trädplanteringstalko i Tanzania.

Kyrkans pensionsfond och centralfond har förbundit sig till ansvarsfull placering. Kyrkans pensionsfonds direktion har  gett ut såväl anvisningar för ansvarsfull placering (2014) som en klimatförändringsstrategi (2016).

Mera information:
Kyrkostyrelsens ledande sakkunnig inom miljöarbete Ilkka Sipilä, tfn 040 544 1158, ilkka.sipilainen@evl.fi
Kyrkans miljöarbete
Kyrkans miljödiplom

Utlåtande om slutbetänkandet om utvecklingen av Ålands självstyrelse

Justitieministeriet har bett kyrkostyrelsen om utlåtande om Ålandskommittén 2013:s slutbetänkande Ålands självstyrelse i utveckling.

Kyrkostyrelsen tar i sitt utlåtande ställning till de frågor som anknyter till kyrkolagen. Enligt gällande självstyrelselag har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om kyrkolagen och annan lagstiftning om religionssamfund. Enligt lagförslaget ska riksdagens lagstiftningsbehörighet då det gäller kyrkolagen och annan lagstiftning om religionssamfund kunna överföras till lagtinget genom enkel lagstiftningsordning.

I utlåtandet sägs att den föreslagna bestämmelsen om att kyrkolagen skulle kunna överföras till landskapets lagstiftningsbehörighet står i konflikt med kyrkolagens lagstiftningsordning. Också när det gäller bestämmelser om kyrkoskatten ser kyrkostyrelsen problem med att överföra lagen till lagtingets lagstiftningsbehörighet.

Kyrkostyrelsen påpekar att lagstiftning om kyrkolagens lagstiftningsbehörighet och kyrkans beskattningsrätt rör förhållandet mellan kyrkan och staten. Kyrkostyrelsen förutsätter att det ministerium som fortsätter beredningen ger kyrkomötet möjlighet att yttra sig i ärendet.

Kyrkostyrelsen beslöt också att ge ett utlåtande till justitieministeriet om betänkandet från en arbetsgrupp för verkställighet av den allmänna dataskyddsförordningen och arbetsgruppens förslag till regeringsproposition om ny dataskyddslag.

I evangelisk-lutherska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter, stift och inom kyrkans centralförvaltning behandlar man personuppgifter och upprätthåller personregister. Det mest täckande registret är kyrkans gemensamma medlemsregister. Av den orsaken ansåg kyrkostyrelsen att det var ändamålsenligt att ge utlåtande i frågan fastän den inte fanns med bland de nämnda utlåtandegivarna.

Utlåtandena publiceras på webbadressen lausuntopalvelu.fi (utlåtandet om Ålandskommitténs slutbetänkande publiceras imorgon torsdag 24.8.2017)

Mera information om utlåtandena:
ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi
dataskyddschef Jussi Mukari (dataskydd), tfn 050 374 8764, jussi.mukari@evl.fi