Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet begär utredning och tillrättalägganden av SLEY om prästvigning i Kenya

Publicerad 29.05.2017

Biskopsmötet beslöt på sitt möte på måndagen (29.5) att begära en utredning från Lutherska Evangeliföreningen i Finland (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys – SLEY) om prästvigning av en av organisationens anställda i evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya. SLEY har låtit en av sina anställda prästvigas av en samarbetskyrka vars ämbetssyn – syn på vem som kan vigas till präst – avviker från evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya anser till skillnad från evangelisk-lutherska kyrkan i Finland att kvinnor inte kan vigas till präster. Det har lett till en situation där en präst som verkar i en missionsorganisation inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland står under den kenyanska biskopens tillsyn, trots att han arbetar i Finland.

SLEY uppmanas att inom fyra månader rätta till handlandet som strider mot vår kyrkas beslut och det grundavtal som missionsorganisationen slutit med kyrkan. SLEY ska informera biskopsmötet om sina åtgärder före utgången av oktober 2017.

Lutherska världsförbundets generalsekreterare Martin Junge har under våren reagerat på prästvigningen och kontaktat ärkebiskop Kari Mäkinen. Junge är bekymrad för att handlandet kan leda till spänningar i samarbetet mellan världsförbundets kyrkor.

Den utredning som SLEY hittills gett om prästvigningen lämnar många frågor öppna. Biskopsmötet är det organ som utvärderar om missionsorganisationerna uppfyller de krav som ställs på dem som undertecknat det grundavtal som görs med kyrkans officiella missionsorganisationer.

Stöd och medlemsavgifter till utländska samarbetsorganisationer

Biskopsmötet beviljade 25 000 euro i understöd till två internationella konferenser (5 000 euro till World Student Christian Federation för en ungdomskonferens om fredsbyggande och bekämpning av våld, och 20 000 euro till Christian Conference of Asia för en missionskonferens i Myanmar).

Biskopsmötet gjorde en framställning till kyrkostyrelsens plenum om medlemsavgifter och specialunderstöd till internationella samarbetsorganisationer. Enligt förslaget ska kyrkan betala medlemsavgifter till tio mellankyrkliga och andra internationella organisationer och specialunderstöd till en handfull internationella organisationer till en sammanlagd summa på drygt 700 000 euro.

Samarbete med gudstjänstgemenskaper och nattvardsanvisningar bereds vidare

Biskopsmötet beslöt att rekommendationen till församlingarna och domkapitlen om församlingarnas samarbete med gudstjänstgemenskaper ska beredas vidare. Också anvisningarna för andra kyrkors medlemmars deltagande i nattvarden i lutherska kyrkan ska beredas vidare.

Mötet förde också remissdiskussion om hurdana anvisningar som behövs för jordfästning av en avliden som har kremerats.

Mera information:
biskopsmötets webbsidor
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270
om SLEY och prästvigningen i Kenya: chefen för kyrkans missionscentral Risto Jukko, tfn 050 5846 876