Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen och Huvudstaben gjorde avtal om samarbete i säkerhetssituationer

Publicerad 24.05.2017

Kyrkostyrelsens plenum godkände på sitt möte i Åbo på onsdagen 24.5 ett samarbetsavtal mellan Kyrkostyrelsen och Huvudstaben. Avtalet gäller samarbetet mellan Huvudstaben och kyrkostyrelsen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i alla säkerhetssituationer. Målet med samarbetet är att tydliggöra planeringen och avskaffa överlappningar, och skapa förutsättningar för parternas inbördes kommunikation.

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 566 6140

Stöd till samiska kyrkodagar och studentarbete

Kyrkostyrelsen beslöt att stöda de samiska kyrkodagarna med 20 000 euro. De samiska kyrkodagarna samlar samer från de nordiska länderna och Ryssland till Arvidsjaur i Sverige den 16-18 juni.

Kyrkostyrelsen fördelade sammanlagt 42 000 euro i kollektmedel som uppburits för student- och ungdomsarbetet 2016. euro Finlands Kristliga Studentförbund (FKS) fick 16 000 euro och Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf fick 26 000.

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019

Principer för beviljande av kollekter 2018

Kyrkostyrelsens plenum godkände på onsdagen principer för på vilka grunder kollekter ska beviljas 2018. Kyrkostyrelsen godkänner fördelningen av kollekter på hösten. Så som tidigare finns tre kategorier av kollekter som församlingar bär upp: kollekter bundna till en viss dag, kollekter som församlingen bestämmer kollektdag för och så kallade rekommenderade kollekter som församlingarna bär upp på de dagar som församlingarna själva bestämmer.

När kyrkostyrelsen i höst beviljar kollekter beaktas öppenhet i form av konkreta kollektmål och vilken inverkan organisationens eller den sökandes arbete har inom kyrkan. Kyrkans offentliga missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp som alla har undertecknat avtal med kyrkostyrelsen får minst en kollekt. 2018 bärs upp högst lika många riksomfattande kollekter som 2017.

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019

Ändringar i utbildningssystemet återspeglas i den kyrkliga yrkesutbildningen

Strukturförändringar i det finländska utbildningssystemet återspeglas också i den kyrkliga yrkesutbildningen konstateras i den rapport om kyrklig yrkesutbildning som kyrkostyrelsen godkände.

Förnyelsen av yrkesutbildningen återspeglas framför allt i utbildningen för barnledare och kyrkvaktmästare. De mest betydande förändringarna i universitets- och yrkeshögskoleutbildningen rör kantorsutbildningen då yrkeshögskolorna helt slutar med finskspråkig utbildning av kantorer. Också teologernas examen påverkas som en del av en bredare förändring av universitetsexamina.

Enligt rapporten har antalet som vigts till präster återgått till samma nivå som innan 2013. Det är däremot svårt att få sin första fasta tjänst i en församling. Rapporten berättar bland annat också att nya behörighetskrav för kyrkliga yrken träder ikraft 1.9.2017.

Rapporten i sin helhet (på finska)

Mera information: chefen för Kyrkans utbildningscentral Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi,
utbildningsplanerare Eeva Salo-Kopperi, tfn 0400 844 828, eeva.salo-kopperi@evl.fi

Projektet Parförhållandets klossar har blivit en fast verksamhetsmodell

Plenum godkände också slutrapporten för projektet Parförhållandets klossar. Projektet körde i gång 2005 utgående från ett initiativ till kyrkomötet som önskade äktenskapsutbildning i kyrkan.

Målet med projektet är att öka välmående bland människor i parförhållanden oavsett ålder. Enligt rapporten har betydelsen av vård av parförhållandet synts i församlingars och organisationers verksamhet och materialet som utarbetats av en arbetsgrupp har blivit en del av församlingarnas grundläggande verksamhet.

Rapporten i sin helhet (på finska)

Mera information: Minna Tuominen, tfn 040 142 4823 och Heli Pruuki, tfn 040 688 1477