Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet remitterade äktenskapsfrågan till två utskott

Publicerad 05.05.2017

Kyrkomötet avslutade sin vårsession på fredagen (5.5). Veckan dominerades av en lång och livlig diskussion om att bredda kyrkans äktenskapsbegrepp. Kyrkomötet beslöt om predikogästfrihet, om att ändra ärkebiskopens ansvarsområde och stöda Utsjoki församling eftersom den är den enda församlingen i Finland med samisk majoritet. 

Initiativet om kyrkans äktenskapsbegrepp bereds i två utskott

Kyrkomötet beslöt efter omröstning att sända initiativet om att bredda kyrkans äktenskapssyn till konstitutionsutskottet och allmänna utskottet ska ge utlåtande i frågan.

Kyrkomötet förde under veckan remissdiskussion om att bredda kyrkans äktenskapssyn. I den livliga remissdiskussionen gjorde ombuden drygt 60 inlägg.

Diskussionen utgick ifrån ett ombudsinitiativ som föreslår att kyrkomötet inleder arbetet med att så snabbt som möjligt bredda kyrkans äktenskapssyn så att den också omfattar par av samma kön och möjliggör vigsel och välsignelse också för dem.

I initiativet sägs att man också vill ge plats och jämlik möjlighet att verka i kyrkan för dem som står bakom kyrkans traditionella äktenskapssyn. En enskild präst skulle inte vara tvungen att viga par av samma kön ifall en sådan vigsel strider mot prästens syn på äktenskapet.

Målet med initiativet är att ge plats för olika uppfattningar att leva sida vid sida inom kyrkan och på så sätt nå en lösning på den långa diskussionen om kyrklig vigsel för par av samma kön.

De 22 undertecknarna anser att äktenskapssynen inte ska göras till en splittrande faktor inom kyrkan; eftersom Bibeln kan tolkas på olika sätt ska man också respektera olika synsätt.

Bland undertecknarna finns Rolf Steffansson (Borgå), Åsa A. Westerlund (Karis) och Bo-Göran Åstrand (Jakobstad) från Borgå stift.

I remissdiskussionen som fördes på tisdag kväll, torsdag kväll och fredagen gjordes över 60 inlägg. Såväl argument för initiativet som emot framfördes i den utdragna diskussionen.

Ombudsinitiativet finns bland kyrkomötets dokument på webbtjänsten Sakasti (på finska)

 

Kyrkomötet godkände bestämmelser om predikogästfrihet

Kyrkomötet godkände på fredagen en komplettering till kyrkoordningen som gör det möjligt för kyrkoherden att i enskilda fall kalla en präst från en annan kristen kyrka eller samfund att predika i gudstjänsten.

Tanken med ändringen är att främja ekumeniken på lokal nivå. En präst från en annan kristen kyrka eller samfund som kallats att predika har inga andra rättigheter eller skyldigheter i gudstjänsten.

Predikan ska inte ersätta andra uttryck för ekumenisk gemenskap såsom hälsningar, bibelläsning och gemensamma böner. En lekman kan delta i gudstjänsten på andra sätt, också hålla tal vid gudstjänsten.

Konstitutionsutskottets betänkande 1/2017

 

Ändring av ärkebiskopens ansvarsområde

Kyrkomötet beslöt om en ändring i ärkebiskopens och biskopen i Åbo ärkestifts ansvarsområden.

Färre uppgifter inom stiftet skulle frigöra ärkebiskopens tid för en ständigt växande mängd uppgifter inom helhetskyrkan. Förändringen påverkar inte ärkebiskopens ställning i helhetskyrkan eller förhållande till andra biskopar.

I fortsättningen skulle Åbo domprosteris församlingar höra till ärkebiskopen och ärkestiftets övriga församlingar till biskopen i Åbo.

Ändringen träder ikraft 1.6.2017.

Förvaltningsutskottets betänkande

 

Kyrkomötet gjorde ändringar i bestämmelser om arbets- och tjänsteförhållanden

Kyrkomötet beslöt på fredagen att göra ändringar i kyrkolagens 6 paragraf så att bestämmelserna motsvarar de ändringar som görs i lagstiftningen om arbets- och tjänsteförhållanden. Ändringarna grundar sig på regeringsprogrammet och det konkurrenskraftsavtal som gjorts på arbetsmarknaden.

Ändringarna handlar om anställning av långtidsarbetslösa i tidsbegränsade arbetsavtal, prövningstid, anmälan om permitteringar, förfarande vid uppsägning av tjänsteförhållanden och en uppsagd tjänstemans återanställning. Dessutom rör ändringarna också förberedelse och utbildning som främjar sysselsättning av uppsagda tjänstemän.

Lagändringarna träder i kraft 2018.

Lagutskottets betänkande 1/2017

 

Kyrkans informationscentral blir Kyrkans kommunikation

Kyrkomötet beslöt göra ändringar i reglementet för kyrkostyrelsen så att Kyrkans informationscentral i framtiden heter Kyrkans kommunikation. Namnändringen träder ikraft den 1 september 2017.

Namnändringen motiveras bland annat med att verksamheten har blivit mångsidigare och bredare i alla större organisationer och företag, och andelen enbart information är marginell. Samma förändring har skett i kyrkan.

Kyrkans informationscentral firar 50 år i höst och det är därför en naturlig tidpunkt för namnändringen. Till Kyrkans kommunikation hör kyrkans gemensamma externa kommunikation och uppgifter inom kyrkans interna kommunikation.

Förvaltningsutskottets betänkande 2/2017

 

Kyrkostyrelsen ska stöda Utsjoki församling

Utsjoki församling är en till medlemsantal liten församling med svag ekonomi men samtidigt den enda församlingen i Finland som i sitt dagliga arbete använder samiska språket både naturligt och systematiskt. Församlingsverksamheten har därför garanterats med hjälp av ett gränsområdesunderstöd av kontinuerlig karaktär.

På grund av församlingens särart och fortsatt svåra ekonomiska situation beslöt kyrkomötet att bevilja Kyrkostyrelsen rätt att vid behov överskrida understödsanslagen i Kyrkans centralfonds budget för 2017. Kyrkostyrelsen ska bedöma nivån på understödet till Utsjoki församling då budgeten för 2018 görs upp.

Som samisk församling avviker Utsjoki församling från landets övriga församlingar, den har en särpräglad andlighet och stark kyrklig tradition. I år har det gått 270 år sedan församlingen grundades. I och med att samiskan används som ett levande kyrkligt språk bidrar det till att bevara det samiska språket och den samiska kulturen livskraftiga i Utsjokiområdet.

Ekonomiutskottets betänkande 3/2017

Kyrkomötet avslutades sin vårsession och samlas nästa gång den 6-9 november i Åbo.