Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet beslöt om åtgärder för framtidens kyrka

Publicerad 04.05.2017

Vid sin session på torsdag (4.5) beslöt kyrkomötet om åtgärder utgående från kyrkans framtidskommittés betänkande. Kyrkomötet godkände också ett ramavtal med Estlands evangelisk-lutherska kyrka, gav biskopsmötet i uppdrag att ge anvisningar om konfirmanders nattvardsdeltagande och godkände Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelser.

Kyrkomötet godkände förslag till förändringar i kyrkan

Kyrkomötet behandlade framtidsutskottets betänkande angående en ny organisations- och verksamhetsmodell för kyrkan. I behandlingen gjordes ett flertal omröstningar. Bland de frågor som diskuterades livligt fanns församlingsmedlemskap, möjlighet att inrätta av personförsamlingar som en del av församlingsstrukturen och prosteristrukturen.

Kyrkomötets beslut omfattar 17 förslag som kyrkostyrelsen ska verkställa. De berör församlingarnas personal och anställningsfrågor men även frivilligarbete, till exempel förutsättningar för gudstjänstgemenskaper, unga vuxnas delaktighet och en strävan efter att utveckla kyrkliga lokaler till centra i lokalsamhället. Församlingsmedlemmars

Kyrkostyrelsen fick i uppgift att göra en framställning om hur en församlingsmedlem kan bevara medlemskapet i en församling när hen flyttar till en annan församlings område inom samma kyrkliga samfällighet.

Kyrkomötet vill öka växelverkan mellan församlingarna, stiften och Kyrkostyrelsen. Därför begärde mötet en tilläggsutredning om struktur och arbetssätt där man beaktar Kyrkostyrelsens avdelningar och församlingarnas och stiftens synvinkel. Under behandlingen av tilläggsutredningen omfattade kyrkomötet med rösterna 94-14 ombudet Rolf Steffanssons tillägg om att utredningen även ska omfatta församlingarnas serviceorganisationer, missionsorganisationer, väckelserörelser och olika kyrkliga bolag och stiftelser, som står nära kyrkan.

Kyrkomötet gav Kyrkostyrelsen i uppgift att bereda ett förslag om en sänkning av centralfondsavgiften med en procentenhet och utreda konsekvenserna för verksamhetsförutsättningarna i församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna och kyrkans centralförvaltning.

Kyrkomötet omfattade med rösterna 93-13 ombudet Antti Savelas tillägg om att kyrkostyrelsen vid kyrkomötet i november meddelar om hur åtgärdsförslagen framskridit.

Kyrkomötet beslöt också ge talmanskonferensen uppgiften att utveckla sitt eget sammanträdesarbete utifrån förslagen i Kyrkans framtidskommittés betänkande.

Framtidsutskottets betänkande 1/2017

Kyrkomötets beslut i frågan (pdf).

 

Kyrkomötet godkände ramavtal med Estlands lutherska kyrka

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess organisationer har ett omfattande och mångsidigt samarbete med Estlands evangelisk-lutherska kyrka. Cirka 130 församlingar har vänförsamlingar i Estland och alla inomkyrkliga missionsorganisationer och flera väckelserörelser verkar i Estland.

Kyrkomötet ansåg det vara viktigt att utveckla församlingsarbetet på estniska i Finland.

Samarbetsdokumentet med Evangelisk-lutherska kyrkan i Estland är ett ramavtal och uttrycker kyrkornas vilja att upprätthålla och utveckla samarbetet även i framtiden.

Tanken är att ramavtalet också ska stöda medlemmar som permanent eller tillfälligt flyttar mellan länderna att hitta en församlingsgemenskap. Avtalet ger också kyrkornas präster rätt att tillfälligt och i enlighet med den andra kyrkans bestämmelser delta i förrättandet av gudstjänster.

Samarbetsavtalet är i kraft sex år åt gången.

Konstitutionsutskottets betänkande 2/2017

 

Biskopsmötet ska ge anvisningar om konfirmanders nattvardsdeltagande

Kyrkomötet beslöt på torsdag att skicka ett initiativ om konfirmandgruppers nattvardsfirande till biskopsmötet som ska ge anvisningar i frågan.

Allmänna utskottet konstaterar att det stöder initiativets mål att konfirmanderna ska få lära sig delta i nattvarden under konfirmandtiden. Utskottet konstaterar att det finns klara principer för nattvardsfirande men att de kan vara svåra att tillämpa i praktiken och att det finns praktiska situationer som kräver tydligare anvisningar än de nuvarande.

Initiativet kommer ursprungligen från Helsingfors stift.

Allmänna utskottets betänkande 1/2017

 

Kyrkomötet godkände bokslut och verksamhetsberättelser

Kyrkomötet antecknade Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelser för kännedom, och antecknade för kännedom och fastställde bokslut och revisionsberättelser för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond.

Ekonomiutskottets betänkanden 1-2/2017

 

Kyrkomötet fortsatte remissdiskussionen om kyrkans äktenskapsbegrepp

Kyrkomötet avslutade torsdagens session med remissdiskussionen om att bredda kyrkans äktenskapssyn. Diskussionen utgår ifrån ett ombudsinitiativ där det föreslås att kyrkomötet inleder arbetet med att så snabbt som möjligt bredda kyrkans äktenskapssyn så att den också omfattar par av samma kön och möjliggör vigsel och välsignelse också för dem.

Remissdiskussionen inleddes på tisdag och fortsätter på fredag (5.5).

Ombudsinitiativet finns bland kyrkomötets dokument på webbtjänsten Sakasti (på finska)