Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet behandlade ombudsinitiativ

Publicerad 03.05.2017

Kyrkomötet förde på onsdagen (3.5) remissdiskussion om fem ombudsinitiativ och remitterade fyra av dem till utskott för beredning, ett initiativ förkastades. Remissdiskussionen om att bredda kyrkans äktenskapssyn är ännu på hälft och återupptas på torsdag eller fredag.

Utveckling av ett kyrkligt medlemsinitiativ

Ett ombudsinitiativ om att utveckla ett kyrkligt medlemsinitiativ i stil med medborgarinitiativ remitterades till förvaltningsutskottet. I dagens läge finns det möjlighet att väcka medlemsinitiativ om minst 10 församlingsmedlemmar från samma stift som fyllt 16 år skriftligt lämnar in initiativet till stiftsfullmäktige.

Avsikten med det nu aktuella ombudsinitiativet är att utöka initiativrätten över stiftsgränserna och så att initiativen kan göras direkt till kyrkomötet.

Initiativet gick vidare till utskottsarbetet efter omröstning med rösterna 58-48.

Ombudsinitiativet (på finska)

Utsjoki församlings självständighet

Kyrkomötet remitterade ett ombudsinitiativ om att kyrkostyrelsen varaktigt och ekonomiskt tryggar förutsättningarna för att Utsjoki församling också i framtiden ska kunna verka självständigt till ekonomiutskottet för beredning. Utsjoki församling är en till medlemsantal liten församling med svag ekonomi men samtidigt den enda församlingen i Finland med samisk majoritet och samisk språkmajoritet.

Ombudsinitiativet (på finska)

Utredning och bedömning av kostnader för och organisering av kyrkans ICT-projekt

Ett ombudsinitiativ som undertecknats av hela 50 kyrkomötesombud om att utreda och bedöma kostnader, projekt och organisering av kyrkans informationsförvaltning sändes till ekonomiutskottet för beredning. I initiativet föreslås att kyrkomötet ger kyrkostyrelsen i uppdrag att låta göra en oberoende kartläggning av kyrkans data- och IT-kostnader i sin helhet, opartiskt låta utvärdera centralförvaltningens ICT-projekts inverkan på församlingarna både gällande verksamhet och ekonomi, och att frysa nya gemensamma ICT-projekt tills utredningen gjorts och kan användas som stöd för beslutsfattandet.

Ombudsinitiativet (på finska)

Ett initiativ om att få församlingarnas fastighetsutgifter under kontroll remitterades utan diskussion till ekonomiutskottet för beredning. I initiativet sägs att församlingarnas fastighetsutgifter redan hotar församlingarnas verksamhetsresurser. Man uppskattar att församlingarna förfogar över 6 000 byggnader av vilka största delen av är annat än kyrkor.

Ombudsinitiativet (på finska)

Initiativ om vård i livets slutskede förföll

Kyrkomötet förde på onsdag morgon en lång remissdiskussion om ett ombudsinitiativ om att stöda och uppmuntra församlingar, samfälligheter och kyrkan att delta som bakgrundsaktörer inom vården i livets slutskede.

I sak stödde de som uttalade sig i diskussionen kyrkans medverkan i vård i livets slutskede och flera påpekade att kyrkan redan agerar inom hospicevården. Många var däremot av den åsikten att det inte är kyrkomötets uppgift att föra saken vidare utan kyrkan ska istället stöda dem som i kyrkan och samhället redan arbetar med att driva och utveckla hospicevård. I diskussionen betonades att remissdebatten i sig är viktig, man önskade också att biskoparna gemensamt tar ställning till eutanasi.

Efter omröstning förkastades initiativet med rösterna 66-40.

Ombudsinitiativet om kyrkans medverkan i vård i livets slutskede (på finska)

Kyrkomötet inledde på onsdag kväll behandlingen av framtidsutskottets betänkande om Kyrkans framtidskommittés betänkande. Behandlingen torde fortsätta på torsdag och avsikten är att mötet fattar beslut i frågan ännu den här veckan.

I texten rättades förkortningen ITC till ICT onsdag 3.5 kl. 19.45.

Mera information:
Direktströmning av kyrkomötets plenumarbete: sakasti.evl.fi
Rapportering om hur mötet framskrider via kyrkans svenska twitterkonto och det finska twitterkontot Sakasti
Informatör Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815, asa.holmvik@evl.fi
Informatör Essi Ylärakkola, tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi
Informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi