Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet inledde remissdiskussion om breddning av äktenskapssynen

Publicerad 02.05.2017

Kyrkomötet inledde på tisdag kväll (2.5) remissdiskussion om ett initiativ om att utvidga kyrkans äktenskapssyn. I initiativet föreslås att kyrkomötet inleder arbetet med att så snabbt som möjligt bredda kyrkans äktenskapssyn så att den också omfattar par av samma kön och möjliggör vigsel och välsignelse också för dem.

I initiativet sägs att man också vill ge plats och jämlik möjlighet att verka i kyrkan för dem som står bakom kyrkans nuvarande äktenskapssyn. En enskild präst skulle inte vara tvungen att viga par av samma kön ifall en sådan vigsel strider mot prästens syn på äktenskapet.

Målet med initiativet är att ge plats för olika uppfattningar att leva sida vid sida inom kyrkan och på så sätt nå en lösning på den långa diskussionen om kyrklig vigsel för par av samma kön.

De 22 undertecknarna anser att äktenskapssynen inte ska göras till en splittrande faktor inom kyrkan; eftersom Bibeln kan tolkas på olika sätt ska man också respektera olika synsätt.

Bland undertecknarna finns Rolf Steffansson (Borgå), Åsa A. Westerlund (Karis) och Bo-Göran Åstrand (Jakobstad) från Borgå stift.

I remissdiskussionen på tisdag kväll deltog sju kyrkomötesombud. Såväl argument för initiativet som emot framfördes i diskussionen. Diskussionen avbröts för dagen och fortsätter på onsdag efter att mötet först fört remissdiskussion om andra ombudsinitiativ.

Ombudsinitiativet finns bland kyrkomötets dokument på webbtjänsten Sakasti (på finska)

Lagutskottet arbetar vidare med ändringar i kyrkliga bestämmelser

Under tisdagen behandlade kyrkomötet också framställningar från biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Bland de framställningar som väckte diskussion fanns förslaget om att ändra bestämmelserna om församlingsvalet. Bland annat föreslogs att förhandsröstningen också infaller under ett veckoslut inte bara på vardagar. Ärendet remitterades till lagutskottet för beredning.

Lagutskottet fick också ta i tu med bland annat förslaget till revidering av kyrkolagen och kyrkoordningen. Målet med revideringen av den kyrkliga lagstiftningen är en kyrkolag och en kyrkoordning som till sin struktur är mera konsekvent och tydligare än den nuvarande. Bestämmelser om kyrkans interna frågor flyttas från kyrkolagen till kyrkoordningen. Förslaget till ändringar i kyrkans lagstiftning ändrar inte på förhållandet mellan kyrkan och staten.

Ärenden som kyrkomötet fört remissdiskussion om under tisdagen finns i webbtjänsten Sacrista. Observera att de ärenden som endast publiceras på finska (ombudsinitiativ, verksamhetsberättelse m.m.) finns i motsvarande finska webbtjänst Sakasti.

Mera information:
Informatör Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815, asa.holmvik@evl.fi
Informatör Essi Ylärakkola, tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi
Informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Informatör Petra Honkaranta-Siivari (3.5.), tfn 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi