Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum beviljade byggnadsunderstöd till församlingarna

Publicerad 18.04.2017

Kyrkostyrelsens plenum fördelade på tisdag (18.4) byggnadsunderstöd till församlingarna. Sammanlagt fördelades 6 miljoner euro, ur såväl statlig finansiering som ur Kyrkans centralfond.

Församlingarna hade före utgången av 2016 anhållit om understöd för sammanlagt 100 olika projekt. Kostnadsberäkningarna för de olika ansökningarna uppgick till sammanlagt 20 miljoner euro. Ansökningarna från församlingarna ökade med ca 20 procent jämfört med året innan.

64 av ansökningarna var stöd till skyddade kyrkliga byggnader och för det beviljades sammanlagt 5 miljoner euro. Alla församlingar som har skyddade kyrkliga byggnader som de ska underhålla kan ansöka om stöd ur den statliga finansieringen oberoende av skatteintäkter. Finansieringen kan också användas till gemensamma projekt. Under 2017 liksom i fjol används en del av den statliga finansieringen till att bygga upp fastighetsregistret Basis som alla församlingar kan ta i bruk. Basisregistret förväntas bli klart 2018. I år har man kunnat dela ut stöd bara utgående från skatteintäkter.

Kyrkans centralfond hade fått ta emot sammanlagt 36 ansökningar. Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt stöd för en miljon. Församlingarna har sökt om stöd för olika verksamhetslokaler, oftast församlingshem. Alla utom två projekt gäller renovering av redan befintliga byggnader. I den här understödsgruppen ligger församlingarnas skatteintäkter till grund för beviljade av stöd.

I Borgå stift fick Eckerö, Kimitoöns, Korsnäs, Saltvik och Sund-Vårdö församlingar och Kristinestads kyrkliga samfällighet statlig finansiering för sammanlagt åtta olika projekt. De största summorna tillföll Kristinestads kyrkliga samfällighet (1,1 milj. euro) och Korsnäs (410 000 euro) församling för kyrkorenoveringar.  Saltvik fick dessutom understöd ur Kyrkans centralfonds medel.

Bifogat finns uppgifter om vilka som fått stöd och storleken på stödet (Rakennusavustukset 2017).

Mera information: överarkitekt Antti Pihkala, tfn 050 529 8431

Stöd till kyrkliga organisationer

Kyrkostyrelsen beviljade också sammanlagt 161 000 euro i stöd till kyrkliga organisationer. Stöden ligger på samma nivå som tidigare år, men antalet ansökningar var i år betydligt flera än tidigare.

I Kyrkans centralfonds budget anslås årligen budgetmedel för understöd till föreningar och institutioner. En grupp med organisationer med så kallad församlingsbakgrund har övergått till ett avtalsbaserat samarbete i samband med 2004 års budget och de är därför inte med i fördelningen.

De som får understöd måste rapportera om hur understöden används. Bland de organisationer som fått understöd finns svenskspråkiga Förbundet Kristen Skolungdom, Förbundet Kyrkans Ungdom, KRAN och Retreatstiftelsen.

De beviljade organisationsunderstöden finns i en bilaga (Avustukset kirkollisille järjestöille 2017)

Mera information: Kari Kopper, chef för Kyrkans utbildningscentral, tfn 050 594 1317

Förslag om att ändra valdagen i församlingsvalet

Kyrkostyrelsen föreslår för kyrkomötet att man ändrar bestämmelserna om kyrkliga val bland annat så att valdagen i församlingsvalet infaller en vecka senare än hittills. Det skulle innebära att församlingsvalet hålls den tredje söndagen i november.

Enligt förslaget skulle förhandsröstningen på motsvarande sätt flyttas en vecka senare. Dessutom föreslås preciseringar i jävsbestämmelser, bestämmelser om förteckning över röstberättigade och ändringar i förteckning över röstberättigade.

Målet med förslaget är att göra valpraxisen tydligare och mera flexibel. Man behöver också göra bestämmelserna mera överensstämmande med vallagen för allmänna val, vilket underlättar tolkningen av bestämmelserna.

Kyrkans laggranskningskommitté ska ge utlåtande om förslaget direkt till kyrkomötet.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kodifieringen av kyrkolagen till kyrkomötet

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att ge förslaget om reform av kyrkolagen och kyrkoordningen, dvs. helhetskodifiering av kyrkolagstiftningen, till kyrkomötet.

I januari godkände kyrkostyrelsen innehållet i utkastet till ny kyrkolag och kyrkoordning. Då begärde man också utlåtande av kyrkans laggranskningskommitté.

Kyrkans laggranskningskommitté gav sitt utlåtande i slutet av mars. Den största delen av anmärkningarna rörde stilisering av förslaget och lagtekniska ändringsförslag. Förslaget till ny kyrkolagstiftning har bearbetats på basen av utlåtandet.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Specialmål för verksamheten till kyrkomötet i november

Kyrkostyrelsens plenum godkände också specialmålsättningar som ska föreslås för kyrkomötet i november som en del av verksamhets- och ekonomiplanen.

Kyrkostyrelsens strategiska mål för 2018 är bland annat att obotligt sjukas tillgång till människovärdig vård förbättras. Ett mål är också att dopet ska bevara sin ställning i finländska familjers liv, och att församlingsmedlemmarna ser församlingsvalet som ett sätt att påverka och ta del av den egna församlingens liv och riktlinjer.

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, via kanslichefens specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019