Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans centralfond och pensionsfond hade ett bra år 2016

Publicerad 22.02.2017

Kyrkostyrelsens plenum godkände på tisdagen (21.2) Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelser för 2016 och resultaträkningen för 1.1-31.12.2016 och balansräkning per 31.12.2016.

Till Kyrkans centralfond hör kyrkans gemensamma verksamhet och Kyrkans servicecentral. I början av 2016 skildes Kyrkans pensionsfond från Kyrkans centralfond i samband med förnyelsen av kyrkans centralförvaltning.

Ekonomin för kyrkans gemensamma verksamhet förstärktes under 2016. Redovisningsperiodens resultat var 5,6 miljoner euro, vilket är 6,1 miljoner bättre än förväntat. På resultatet inverkade försäljningen av fastigheten på Skatudden i Helsingfors i december 2016. Kyrkans servicecentral hade ett verksamhetsbidrag på -2,6 miljoner. År 2016 var servicecentralens sjätte verksamhetsår.

För Kyrkans pensionsfond var 2016 ett mycket bra år. I slutet av året uppgick pensionsfondens värde till 1,4 miljarder euro. Pensionsfonden växte alltså under 2016 med 113 miljoner euro, dvs. 8,6 procent. Nettoresultatet för pensionsfondens placeringsverksamhet gängse värde var 7,9 procent. Avkastningen överträffade det mål på sex procent som satts upp som resultatmål.

Under 2016 ökade kyrkans utgifter för ålderspensionerna med 9,6 procent jämfört med året innan.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372, leena.rantanen@evl.fi

Kyrkostyrelsen föreslår ändringar i kyrkolagens bestämmelser om arbets- och tjänsteförhållanden

Kyrkostyrelsens plenum behandlade ett förslag om ändringar i kyrkolagens 6 paragraf  så att bestämmelserna motsvarar de ändringar som görs i lagstiftningen om arbets- och tjänsteförhållanden. Ändringarna grundar sig på statsminister Sipiläs regeringsprogram och det konkurrenskraftsavtal som gjorts på arbetsmarknaden.

Förslagen till ändringar handlar om anställning av långtidsarbetslösa med tidsbegränsade arbetsavtal, prövningstid, anmälan om permitteringar, förfarande vid uppsägning av tjänsteförhållanden och en uppsagd tjänstemans återanställning. Dessutom rör ändringar också förberedelse och utbildning som främjar sysselsättning av uppsagda  tjänstemän.

Förslaget ska nu granskas av kyrkans laggranskningskommitté och sedan behandlas av plenum igen. Efter det sänds ärendet till kyrkomötet för behandling. Efter behandlingen i kyrkomötet sänds ärendet till undervisnings- och kulturministeriet för lagberedning. I praktiken träder ändringarna i kraft först 2018.

Mera information: ecklesiastikrådet Vuokko Piekkala, tfn 040 142 6672, vuokko.piekkala@evl.fi

Tusen arbetsmöjligheter mål för 2017-2018

Kyrkostyrelsens plenum fick ta del av en rapport som gjorts av kyrkans arbetsgrupp Kyrkan, arbete och arbetslöshet. I rapporten finns åtgärdsförslag som innebär att kyrkan strävar efter att bland annat ta en aktivare roll för att främja sysselsättningen och söka nya lösningsmodeller för sysselsättning.

Arbetsgruppens sex månader långa mandatperiod avslutades i slutet av 2016.

Enligt arbetsgruppen är församlingarna positiva till att sysselsätta. Kyrkan sysselsätter sådana som har en utsatt situation på arbetsmarknaden som ett sätt att förverkliga kärleken till medmänniskan. I rapporten fäster man framför allt uppmärksamhet vid den ojämlikhet som uppstår som ett resultat av långtidsarbetslösheten och vid marginaliseringsrisker orsakade av arbetslöshet.

Arbetsgruppens ger sex åtgärdsförslag som har som mål att aktivera församlingarnas utbud av arbetsmöjligheter. Arbetsgruppens förslag innehåller bland annat att man erbjuder tusen arbetsmöjligheter i kyrkan. Arbete kan bland annat erbjudas som en kombination av arbetspraktik och avlönat arbete för personer som är svårsysselsatta – bland annat långtidsarbetslösa unga, över 55-åringar och invandrare. I år gör man ett pilotförsök för projektet som genomförs under 2018.

Rapporten finns på webbsidan Kytkin.fi.

Mera information: sakkunnig Kari Latvus, tfn 040 642 9274, kari.latvus@evl.fi

Kyrkostyrelsens plenum överförde inte beslut om äktenskapsanvisningar

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att inte föra över till sig det beslut om administrativa anvisningar för hur pastorskanslierna ska behandla äktenskap som kyrkostyrelsens ämbetskollegium fattade 2.2.2017. Förslaget om att föra över ärendet gjordes av plenummedlemmen Tarja Kantola.

Äktenskapsanvisningen som godkändes 2013 har uppdaterats med anledning av ändringen i äktenskapslagen som träder i kraft 1.3.2017. I anvisningarna har man bland annat klargjort avsnitten om hindersprövning och villkor för kyrklig vigsel, liksom anvisningarna om välsignelse till äktenskap. Anvisningarna riktar sig till församlingarna och centralregistren.

Enligt kyrkoordningen kan ett ärende som ämbetskollegiet beslutat om flyttas över för avgörande i kyrkostyrelsens plenum på beslut av plenum, ärkebiskopen eller den ledande tjänstemannen på kyrkostyrelsen.

Mera information:
registerdirektör Sanna Vuohelainen, tfn 040 6881 461
ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Protokollet från kyrkostyrelsens plenum sätts ut på domus.evl.fi då det granskats.