Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans pensionsfond deltar i klimatförändringsarbetet med ny strategi

Publicerad 21.12.2016

Kyrkans pensionsfonds klimatförändringsarbete är en del av riskhanteringen inom placeringsverksamheten. Klimatförändringen påverkar placeringarnas värdeutveckling och medför nya slag av risker och möjligheter för placerare. Pensionsfondens uppgift är att se till att kyrkans anställdas pensioner betalas ut också i framtiden.

De risker som klimatförändringen medför är speciellt kritiska inom branscher med höga växthusgasutsläpp, så som samhällstjänstsektorn, basindustrin och energisektorn. Klimatförändringar är betydande också inom jord- och skogsbrukssektorn.

Pensionsfonden minskar koldioxidavtrycket med hjälp av olika klimatförändringsverktyg

Kyrkans pensionsfonds mål är att med tiden konsekvent minska koldioxidavtrycket i sin placeringsverksamhet. Pensionsfonden undertecknade i mars 2015 placerarnas klimatinitiativ Montréal Carbon Pledge och förbinder sig att årligen rapportera om sitt koldioxidavtryck.

Pensionsfonden använder flera olika verktyg för att minska placeringsverksamhetens koldioxidavtryck. Pensionsfondens viktigaste verktyg är ESG-analysen och påverkansarbete som kan användas oberoende av tillgångsslag. I ESG-analysen beaktar placeraren faktorer som hör samman med miljö, samhälle och god förvaltningssed i placeringsanalysen parallellt med traditionella ekonomiska mätare. Inom klimattemat kan pensionsfonden påverka såväl myndigheter, företag som större investerare. Pensionsfonden deltar bland annat i initiativet Carbon Disclosure Project (CDP) som uppmanar företag att globalt rapportera om sitt klimatförändringsarbete.

Också gröna placeringar spelar en viktig roll eftersom de är ofrånkomliga i utvecklingen av olika sektorers koldioxidsnåla lösningar och bildar ett så kallat positivt koldioxidavtryck.

Pensionsfonden får en aktuell bild av placeringarnas klimatrisker genom att beräkna koldioxidavtrycket.  Uteslutande kriterier vid placering i fossila bränslen minskar pensionsfondens klimatrisker i de direkta aktieplaceringarna och fungerar som en diskussionsgrund med förvaltare. Kåldioxidsnåla indexprodukter är beaktansvärda alternativ inom passiv aktieplacering.

Pensionsfonden rapporterar årligen om framstegen i sitt klimatförändringsarbete i en verksamhetsberättelse om ansvarsfull placering.

Kyrkans pensionsfond vill delta i klimatförändringsarbetet. Pensionsfondens klimatförändringsstrategi godkändes 25.11.2016. Strategin är i kraft tillsvidare och den uppdateras vid behov.

Mera information:
Magdalena Lönnroth, chef för ansvarsfull placering och portföljförvaltare tfn 050 584 6912
Kyrkans pensionsfonds klimatförändringsstrategi