Hyppää sisältöön

Kyrkans verksamhet under pandemin

Församlingarna uppdaterar sina webbsidor med aktuell information om sina tjänster och evenemang. 

I början av sommaren har coronarestriktionerna lättats. Det finns ännu olika regionala restriktioner som gäller i olika områden. De regionala restriktionerna och rekommendationerna beror på vi vilket skede av epidemin området befinner sig i. I takt med att faserna för smittspridningen ändrar på olika håll i landet ger regionförvaltningsverken/sjukvårdsdistrikt anvisningar och direktiv. Domkapitlen i de olika stiften ger anvisningar som kompletterar myndigheternas regionala och lokala anvisningar och restriktioner.

Man behöver säkerställa att det går att fortsätta med gudstjänster och kyrkliga förrättningar under alla förhållanden. Enligt kyrkolagen 4 kap. 1 § hör de till församlingens lagstadgade uppgifter.

Coronainformation från domkapitlet i Borgå stift

De nyaste rekommendationerna gav Borgå domkapitel 17.8.2021 med olika restriktioner för stiftets olika områden. Läs mer på stiftets webbplats.

Borgå stift gav 25.5.2021 direktiv där man bland annat uppmärksammade att man vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar kan tillämpa en modell som innebär att kyrkan indelas i avskilda sektorer. Kyrkobesökare som vistas i olika sektorer ska inte komma i beröring med varandra vid ankomsten till kyrkan, under kyrkobesöket eller då personerna lämnar kyrkorummet.

De övriga stiftens webbplatser

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

  • Församlingarna uppmanas följa regionförvaltningsverkens och sjukvårdsdistriktens direktiv och föreskrifter såväl då det gäller förpliktelser som rekommendationer för ordnande av offentliga tillställningar.
  • Vid sammankomster förutsätts att man följer myndigheternas anvisningar om god hygien och säkerhetsavstånd.
  • För att undvika närkontakt mellan deltagare ska man se till att det är möjligt att hålla 2 meters säkerhetsavstånd. Ansiktsskydd ska användas.
  • En dop- eller bröllopsfest eller en minnesstund som familjen ordnar efter en kyrklig förrättning är en privat tillställning. Ansvaret för den privata tillställningen och för en kyrklig förrättning som genomförs i hem eller andra privata lokaler ligger hos den som arrangerar tillställningen.
  • Deltagarnas säkerhet tryggas också genom att ge anvisningar om god hygien.
  • Biskoparna rekommenderar att man fortsättningsvis sänder gudstjänster över nätet.

Sång och musik vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Biskoparna gav i början av juni rekommendationer om sång och musik vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar. Musiken är betydelsefull för församlingarnas gudstjänstliv och vid andra kyrkliga sammankomster. Under coronapandemin måste man ändå se till att det är så tryggt som möjligt att sjunga.

  • Det är bra att överväga hur många och hur långa psalmer som sjungs i gudstjänsten och vid andra kyrkliga tillfällen.
  • Det finns skäl att undvika körsång.
  • Användningen av blåsinstrument ska övervägas noggrant.

Läs mera om biskoparnas rekommendationer om sång och musik

Rekommendation om ansiktsmask (THL)

Ansiktsskydd rekommenderas också i kyrkor och i religiösa samfunds övriga lokaler där man inte kan undvika närkontakt.

Ändamålsenlig användning av munskydd kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen. Ett munskydd är inget egentligt andningsskydd och skyddar inte användaren effektivt. Effekten av att använda munskydd grundar sig delvis på att så många som möjligt använder sådana på ett ändamålsenligt sätt.

Det är av största vikt att man fortsätter hålla avstånd på 2 meter till andra alltid när det är möjligt, tvättar händerna, hostar i ärmen eller i en engångsnäsduk samt undviker att röra ansiktet.

THL:s rekommendation om användning av ansiktsmask (uppdaterad 21.1.2021)

Information om hur gå tillväga för att undvika smitta på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Vanliga frågor och svar om coronaviruset på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Regionalförvaltningsverkets temasida om covid-19 (via sidan kommer man vidare till de olika regionalförvaltningsverken)

Regeringen beslutade 26.1.2021 om uppdatering av handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Handlingsplanen ska hindra att epidemin eskalerar på nytt och att nya smittsammare virusvarianter sprider sig.

Möjligt för kyrkans beslutsfattande organ att hålla elektroniska möten

Evangelisk-lutherska kyrkans beslutsfattande organ kan hålla elektroniska möten. En ändring i kyrkolagen (200/2021) trädde i kraft 15 mars 2021. Lagändringen som möjliggjorde digitala möten skedde i brådskande ordning.

Kyrkostyrelsens plenum gav 16 mars en interimistisk bestämmelse som gäller församlingars och kyrkliga samfälligheters administration. Den gör det möjligt för församlingar att hålla elektroniska möten redan innan bestämmelserna ändrar. Enligt bestämmelsen kan församlingar och kyrkliga samfälligheter hålla elektroniska möten under undantagsförhållandet som inleddes 1.3 fastän organets arbetsordning, reglemente eller instruktion endast har bestämmelser som möjliggör egentliga möten på mötesplatsen.

Bestämmelsen är i kraft så länge det råder undantagsförhållanden men högst till slutet av augusti 2021.

Som församlingsmedlem kan du:

Biskoparna i medierna

21.5 Svenska presstjänst: I juni öppnar kyrkorummen för större dop, vigslar och jordfästningar: "Det är en lättnad för oss alla" 

20.5 Människans bästa är vår gemensamma angelängenhet - Biskop Bo-Görans insändare i Hbl

8.4 Svensk presstjänst: Biskopen: De unga kommer att ta med sig detta - de kommer aldrig att glömma  

19.3 Svenska Yle: Biskop Bo-Göran Åstrand: “Nu ska vi visa vad det i praktiken betyder att ha ett varmt hjärta”

Biskoparnas medverkan i finska medier hittar ni på motsvarande finska sida