Hyppää sisältöön

Kyrkans verksamhet under pandemin

I Finland avstår man från coronarestriktioner och -rekommendationer när vaccinationstäckningen är tillräckligt hög. Församlingarna uppdaterar sina webbsidor med aktuell information om sina tjänster och evenemang. 

Begränsningar för sammankomster och coronapass

Coronarestriktionen har tagits i bruk i sådana delar landet där coronaläget kräver det. Om coronarestriktioner är i kraft på församlingens område kan församlingen ta i bruk coronapasset vid sådana sammankomster som berörs av coronarestriktioner. Att ta i bruk coronapasset är ett alternativ till begränsningarna. På de områden och vid sådana tillfällen som inte berörs av coronarestriktioner kan coronapasset inte tas i bruk. Respektive domkapitlen kan ge tilläggsinstruktioner på det egna stiftets område.

Allmänna hygienkrav är fortsättningsvis i kraft vid alla sammankomster. Det rekommenderas att man använder ansiktsmask då det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Kyrkan följer myndigheternas bestämmelser och instruktioner för att motverka coronapandemin. Var och en ska själv se till att ens coronavaccineringen är i skick.

Mera information:
Regionförvaltningsverket
Social- och hälsovårdsministeriet

Borgå stifts domkapitel har 23.11.2021 gett nya direktiv utgående från de anvisningar som regionförvaltningsverken gett på de områden som hör till Borgå stift. Begränsningarna varierar beroende på område. Om coronapass tas i bruk behöver begränsningarna inte följas.

Begränsningarna gäller samlingar inomhus - men inte gudstjänster eller kyrkliga förrättningar, så som dop, vigsel och begravning.

Vid sammankomster och samlingar inomhus ska det finnas möjlighet till rengöring av händerna, man ska ge instruktioner om upprätthållande av tillräckliga säkerhetsavstånd och andra rutiner som förhindrar spridande av smitta. Andningsskydd ska användas i hela landet vid sammankomster och samlingar i enlighet med THL:s rekommendation.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar ska primärt ordnas i församlingens lokaler eller utomhus med beaktande av de restriktioner som gäller för respektive område.

I direktiven betonas bland annat att man ska stanna hemma om man är sjuk.
Domkapitlet betonar att det är viktigt att hålla kyrkorna öppna för besök i kyrkan, för bön och om möjligt samtalshjälp.

Utförligare information om restriktioner i olika områden på Borgå stifts webbplats.

Församlingsmedlem:

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Församlingarna behöver säkerställa att det går att fortsätta med gudstjänster och kyrkliga förrättningar under alla förhållanden. Enligt kyrkolagen 4 kap. 1 § hör de till församlingens lagstadgade uppgifter. Det är igen möjligt att delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar på plats i kyrkan. Flera församlingar strömmar ännu sina gudstjänster och man kan därför också följa med gudstjänster via nätet.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar för förebyggande och bekämpning av infektioner

Institutet för hälsa och välfärds (THL) Aktuellt om coronaviruset

Biskoparnas ställningstaganden om vaccin

Coronavaccineringen är inget ämne som kyrkans beslutsfattande organ tar officiellt ställning till. Kyrkan har ändå under hela coronatiden följt myndigheternas riktlinjer och rekommendationer i sina egna coronaanvisningar. Ärkebiskop Tapio Luoma har uppmanat till att ta vaccin och konstaterat att det hör till en kristens ansvar att ha omsorg om sin medmänniskas hälsa och välmående. Han menar att finländarna har skäl att lita på myndigheterna då det handlar om vaccin. Då det gäller corona handlar det inte bara om ifall en individ klarar sig undan sjukdomen, utan också om att vi ska skydda varandra.

Också andra biskopar har uttalat sig i frågan. På motsvarande finska webbsida finns länkar till ärkebiskopens och de finska biskoparnas uttalanden.

Österbottens Tidning 20.10.2021: Biskop Åstrand om kyrkans ansvar i vaccinationsfrågan: "Ingen konflikt mellan vetenskap och tro"