Hyppää sisältöön

Osana Kristuksen kirkkoa

ROOLIMME JA LAHJAMME OSANA KRISTUKSEN KIRKKOA – OHJAAJA  

Tämä työskentely jakautuu kolmeen osaan; lämmittelyyn, keskusteluun ja loppuun. Lämmittelyn tarkoitus on johdattaa kerran aiheeseen sekä orientoida työskentelyyn ja turvalliseen keskusteluun.

Lopetus pitää sisällään teeman kokoon laittamista ja hartaudellisia elementtejä. Hartaudessa voit hyödyntää musiikkia kuunneltuna tai laulettuna esimerkiksi virsikirjasta tai Nuorten veisuista.
 

LÄMMITTELYYN (n.20 min) 

  

Monenlaiset näkökulmat 
 

Tässä lämmittelyssä tarkastelette yhtä samaa asiaa tai ihmistä jokainen hieman erilaisesta kulmasta, nähden näin eri asioita. Tarkoituksena on herätellä päivän teemaan ja monenlaisten näkökulmien olemassaoloon sekä rikkauteen.

Mahdolliset työskentelytavat ja tarvikkeet:
Voitte tarkastella joko jotain yksittäistä esinettä, esimerkiksi pehmolelua, tuolia tai patsasta, mutta myös ihmistä. Huomioithan, että ihmisen tarkastelu sekä kuvaileminen voi olla osalle ikävää, eli valitkaa tämä vaihtoehto vain, jos ryhmä ja tämä kerta tuntuu kaikille turvalliselta sekä löytyy vapaaehtoinen tarkasteltavaksi. Jos tarkastelette esinettä, niin voitte myös sopia, että muut sulkevat silmänsä, kun viet esineen keskelle. Tarvikkeina tarvitset jonkin tarpeeksi suuren esineen, jotta se on mahdollista nähdä vähän matkan päästä.

Ohjeistus

- Kerro että tuletta kohta tarkastelemaan sekä kuvailemaan jotain yhtä asiaa eri suunnilta. Jos ryhmä sekä kerta tuntuu turvalliselta voit tarjota myös mahdollisuutta, että se on joku ihminen. Jos ryhmä toivoo ihmistä, niin varmista löytyykö vapaaehtoinen.

- Kun esine/ihminen on tiedossa, niin ohjaa kaikki rinkiin tai eri puolille tilaa kasvot keskelle päin.

- Vie/ohjaa valittu esine/ihminen keskelle. Jos kyseessä on ihminen, neuvo häntä pysymään aloillaan.

- Neuvo ihmisiä tarkastelemaan, mitä näkevät. Muistuta, että eivät kuitenkaan saa olettaa mitään mitä eivät näe, vaikka kyseessä olisikin tuttu esine/ihminen. Esimerkiksi jos näkee vain pehmolelun selän ja tunnistaa sen tutuksi nalleksi, jolla on rusetti kaulassa, ei kuitenkaan saa olettaa tai kuvitella tuota rusettia vaan ainoastaan sen, mitä näkee.

- Ohjeista jokaista vuorollaan kuvailemaan mitä esineestä/ihmisestä näkee. Muistuta vielä, ettei tosiaan saa kuitenkaan kuvailla mitään mitä ei näe. Esimerkiksi sitä rusettia, jonka nallen kaulassa olisi, mutta jota ei nyt näe.

-Neuvo myös aina kuuntelemaan muiden puheenvuoroista, mikä itseltä on jäänyt näkemättä. 

- Mikäli keskellä on ihminen, voi hän itse miettiä ja sanoittaa myös sitä, kuinka olisi itse itseään kuvaillut. 

-Voitte miettiä mitä tämä harjoitus voisi opettaa tai muistuttaa meille? Voit tässä kohtaa myös halutessasi jakaa jotain alla olevasta ”Lisätietoa/Ajatuksia” -kohdasta

Lisätietoa/Ajatuksia:

Me katsomme toisiamme ja maailmaa siitä kulmasta, jossa itse olemme. Se jättää väistämättä muista ja maailmasta asioita myös näköpiirimme ulkopuolelle. Näkökulmamme voi myös olla kovin erilainen kuin toisen ihmisen. Se ei kuitenkaan automaattisesti tee kummastakaan vähemmän totta. Ne voivat vain olla erilaisista kulmista. Lopulta eniten voikin löytyä juuri sillä, että omien ajatustemme lisäksi kuuntelemme myös muiden näkökulmia, erityisetsi jos asiat koskevat heitä itsejään. Me kun katsomme itse muita ja maailmaan väistämättä niin kovin rajatusta suunnasta. 
 

 

KESKUSTELU (n.40 min) 

 

Monenlaiset roolimme ja lahjamme 

Keskusteluosuus pitää sisällään itsenäistä pohdintaa, ajatusten jakamista sekä keskustelua. Voit ryhmän tilanteen tarpeiden mukaan, myös muuttaa sitä mitä kohtia mietitään itsenäisesti, mitä jaetaan ja mistä keskustellaan. Varmista, että keskustelu pysyy turvallisena sekä kunnioittavana vaikka asioista olisikin erilaisia ajatuksia.

Tässä materiaalissa on myös ”Lisätietoa/ajatuksia” -osioita joiden sisältöä voit jakaa keskustelun tueksi. Niihin olisi hyvä tutustua jo etukäteen, jotta tunnet ne jo etukäteen.

Lukekaa:
1.Kor.12:12-31 

Lisätietoa/Ajatuksia:
Olemme tulleet Kristuksessa yhden ruumiin jäseneksi. Yhteytemme ei kuitenkaan ole yksinkertainen, vaan kauniilla tavalla monimutkainen ja moniulotteinen kuin ihmisruumis. Yhteytemme ei edellytä samankaltaisuutta, vaan jäseniä on monia, omanlaisine ominaisuuksine sekä lahjoineen.
 Jokainen on Kristuksen ruumiin jäsenenä tärkeä, jokaista tarvitaan

 

Ohjeistus:

- Voit halutessasi jakaa ryhmäläisille tai tuoda keskustelussa tarvittaessa esiin yllä olevan kohdan ”Lisätietoa/Ajatuksia” sisältöä

- Keskustelkaa yhdessä mitkä ovat teidän lahjojanne. Voitte myös miettiä mikä osa ruumista voisi kuvata omaa lahjaanne.  

- Miettikää yhdessä, mitä hyötyä teidän mielestänne on siitä, että olemme monenlaisia, omanalaisine lahjoinemme sekä piirteinemme

- Voit muistuttaa, että raamatunkohdassa kuvattiin myös, kuinka emme aina tunnista tai tunnusta omaa tai muiden paikkaa ja merkitystä Kristuksen ruumiin jäseninä, osana kirkkoa tai kristittyjen yhteyttä.

-Keskustelkaa, onko teidän mielestänne helpompaa nähdä oma vai muiden merkitys, omat vai muiden lahjat. Miettikää myös miksi näin.

-Voit tuoda esiin ajatusta, kuinka meidän halveksimillemme tai vähättelemillemme Jumala on kuitenkin antanut tärkeän roolin. Hän näkee heidän merkityksensä silloinkin, kun me emme sitä näe. 

-Miettikää yhdessä, ketkä voisivat olla nyt heitä, joita väheksymme, heitä keiden merkitystä emme tunnista. Voitte miettiä esimerkiksi työtehtävien kautta, tai laajemmin esimerkiksi eri ihmisryhmiä. (Esimerkiksi jätehuollon työntekijät, vammaiset, maahanmuuttajat?)

Seuraavaksi miettikää, keitä taas voisivat olla nyt he, joita emme (itse tai yhteisönä) tahtoisi tunnistaa tai laskea osaksi kirkkoa, Kristuksen ruumista sen tähden keitä he ovat? (Esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, eri kirkkokuntaan kuuluvat?)

-Keskustelkaa mitä tämä raamatunkohta voisi puhua meille näistä keksimistänne esimerkeistä ja tilanteista? 

Lisätietoa/Ajatuksia:
Olemme yhden ruumiin jäseniä. Yhden kärsimys on todellisuudessa sen jaetun ruumiin kärsimystä, vaikka emme sitä itsessämme huomaisi. Lähimmäisemme kärsiessä kärsii Kristuksen ruumis. (vrt. matt.25:45) Tämä kutsuu meitä yhdessä talkoisiin.

Ohjeistus:
-
Voit lukea tai jakaa ryhmälle ajatuksia ja tietoa yllä olevasta kohdasta ”Lisätietoa/Ajatuksia”

-Ohjeista jokaista miettimään ensin itsekseen, onko ollut tilanteita, joissa joku ihminen/ihmisryhmä on kertonut kärsimyksestä tai kivusta, jota ette ole itse tunnistaneet tai, jonka olemassaoloa teidän on voinut olla vaikea ymmärtää?  

-Voitte jakaa ajatuksia näitä kokemuksia

-Miettikää, mitkä asiat voivat estää meitä näkemästä näiden ihmisten merkitystä ja roolia. 

-Keskustelkaa, miten voisitte muuttaa aiemmin miettimienne ihmisten asemaa yhteiskunnassa tai kirkossa. Ohjeista miettimään, mitä voisitte yksilöinä tai ryhmänä tehdä heidän hyväkseen jokapäiväisessä arjessa esimerkiksi keskusteluissa tai kohtaamisissa.

-Totea, että siirrytte nyt keskustelusta aiheen lopetteluun.

 

LOPPUUN (n. 30 min) 

 
Työskentelyn lopussa kootaan aihetta yhteen, suunnataan katsetta sanoista tekoihin sekä hiljennytään rukouksen ja halutessanne musiikin äärelle. Luette myös aiemmin lukemaanne raamatunkohtaa eteenpäin. Varaa tähän lopetuksen ensimmäiseen osaan huoletta aikaa, jotta ehditte löytää konkreettisia tekoja ja tapoja tuoda opitut asiat sekä heränneet ajatukset sanoista teoiksi.

Ohjeistus:
-Voit muistuttaa, että aiemmin lukemanne raamatunkohta loppuu lupaukseen, että seuraavaksi esitellään tie, joka on verrattomasti muita suurempi.

-Voit kertoa, että luette sen jatkon seuraavaksi 

Lukekaa:
1.Kor.13 


Ohjeistus:

-Keskustelkaa siitä, mitä tämä luku voisi kertoa siitä, kuinka suhtautua muihin Kristuksen ruumiin jäseniin, tai siitä kuinka olla rakentamassa sitä yhtä ruumista, jonka jäseniä olemme.

-Ohjeista jokaista miettimään ensin itsekseen tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi parin kanssa, miten rakkautemme Jumalaan ja muihin voisi muuttua teoiksi tänään, esimerkiksi kotona, töissä, kaupungilla tai päätöksenteoissa. 

-Neuvo miettimään erityisesti ihmisiä, joiden arvoa ei osata aina tunnistaa, ihmisiä, joita ei tahdota tunnustaa saman ruumiin jäseniksi tai ihmisiä, jotka tavalla tai toisella kärsivät.  

-Kannusta keksimään mahdollisimman konkreettisia asioita.

-Miettikää rauhassa ja sitten jakakaa asioita sekä kirjatkaa niitä ylös

-Käykää vielä lopussa asiat läpi ja ohjeita, jokaista kuunnellessaan miettimään jonkin asian, johon tahtoo itse panostaa ensimmäiseksi. Näin muutatte yhteistuumin monta asiaa sanoista teoiksi.

Hartaudellinen osuus:
-Ohjeista kaikkia miettimään hiljaa mielessään, millaisena tahtoo itse nähdä Jumalan luoman maailman ja ihmisen. Anna sille hetki aikaa

-Ohjaa seuraavaksi miettimään, miten noiden ajatusten perusteella tulisi toimia ja millaista maailmaa silloin rakentaa.

-Esitä vielä kysymykset: Toimitko niin? Entä kuinka muut ihmiset voivat, siinä maailmassa, jota rakennat?

-Anna vielä hetki aikaa miettiä hiljaa
- Lue ääneen 1.Kor.12:25-26 : ” ---jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet” 

-Voit johdattaa rukoukseen:
Kaikkiavaltias.

Kuinka moninaisen maailman oletkaan luonut. Kuinka ihmeellisen ruumiin jäseneksi meitä kaikkia kutsut, ja kuinka suuria lahjoja oletkaan meistä jokaiselle suonut.
Auta meitä tunnistamaan itsemme ja toisemme tämän saman ruumiin jäseninä. Auta näkemään ne lahjat, joita voimme toisillemme sinun ansiostasi antaa. Ja auta meitä näkemään kärsimys ja huolehtimaan toisista, silloinkin, kun saatamme itse olla kivun ja eripuran syy.

Sinun turvaasi ja armoosi nojaten,

Aamen

-Halutessanne voitte vielä loppuun laulaa tai kuunnella esimerkiksi virren (mm. 509, 525, 954 ja 963) tai veisun (mm. Kaksi tavallista kättä, Lahjalaulu ja Tilkkutäkki). 

Päivitetty