Hyppää sisältöön

Luomistyön moninaisuus

JUMALAN LUOMISTYÖN MONIMUOTOISUUS - OHJAAJA

 

Tämä työskentely jakautuu kolmeen osaan; lämmittelyyn, keskusteluun ja loppuun. Lämmittelyn tarkoitus on johdattaa kerran aiheeseen sekä orientoida työskentelyyn ja turvalliseen keskusteluun.

Lopetus pitää sisällään teeman kokoon laittamista ja hartaudellisia elementtejä. Hartaudessa voit hyödyntää musiikkia kuunneltuna tai laulettuna esimerkiksi virsikirjasta tai Nuorten veisuista.
 
 

LÄMMITTELYYN (n.20 min) 

 

Monenlaiset käsitykset maailmasta  


Tässä lämmittelyssä ryhmäläiset miettivät ja työstävät valitsemallasi tavalla itsekseen maailmankuvaansa. Sen jälkeen jokainen saa jakaa ajatuksiaan. Tämä voi tuoda esiin, kuinka näemme maailmaa eri tavoin, erilaisiin asioihin keskittyen. Kuinka monimuotoiselta maailma voi eri silmin katsottuna näyttää.

Mahdolliset työskentelytavat ja tarvikkeet:
Työskentelytapaa kannattaa miettiä käytössä olevan aikanne sekä ryhmän kokonne mukaan. Mahdollisesti enemmän aikaa vieviä työskentelytapoja ovat muun muassa piirtäminen, muovailuvahasta muovailu ja legoista rakentaminen. Nopeampia voivat olla muun muassa itsekseen miettiminen ja suullisesti kertominen sekä valmiista kuvista valitseminen. Tarvikkeet puolestaan riippuvat siitä minkä työskentelytavat valitset.

 

Ohjeistus:
-Pyydä jokaista miettimään hetken aikaa rauhassa millaisena näkee maailman. Apukysymyksinä voit tarvittaessa antaa esimerkiksi seuraavia:

-Kerro miten ajatusta tullaan työstämän. Esimerkiksi pyydä piirtämään se paperille tai varautumaan, että kuvailevat muuten ajatuksiaan muille.

-Anna tarvittava määrä aikaa ja varmistele, että ihmiset pysyvät tietoisena sen kulusta. Varaa läpikäyntiin hyvin aikaa

-Kun aika on kulunut tai kaikki ovat valmiita, niin jokainen saa kertoa rauhassa omista ajatuksistaan (esimerkiksi piirustuksensa, valitsemansa kuvan kautta tai muuten). Ohjeista, että muiden ajatuksia ei kommentoida tai niistä kysellä lisää. Kuunnellaan vain.

-Kaikkien kerrottua voit jakaa ajatuksia kohdasta ”Lisätietoa/Ajatuksia” ja sen jälkeen pyytää kaikkia vielä hetken miettimään oliko jonkun toisen ajatuksissa tänään kenties sellaista, mitä ei olisi itse tullut ajatelleeksi tai, mikä puhutteli erityisellä tavalla. Näitä ajatuksia ei tarvitse jakaa ääneen.

Lisätietoa/Ajatuksia: Meillä jokaisella on omanlainen kuva ja käsitys maailmasta. Jos pysähdymme kuuntelemaan, miten toinen maailman näkee, voimme huomata siinä niin yhteistä kuin eroja oman käsityksemme kanssa. Voimme myös oppia uutta ja kuulemamme saattaa muovata käsitystämme; avata silmiämme jollekin, mitä emme ole ennen nähneet. Jumalan luoma maailma on niin laaja ja moninainen, että yksittäisenä ihmisenä emme useinkaan näe kaikkea, mitä sieltä voi löytää. Yhdessä näemme enemmän. 

 

KESKUSTELU (n.40 min) 

 

Luomistyön monimuotoisuus 

Keskusteluosuus pitää sisällään itsenäistä pohdintaa, ajatusten jakamista sekä keskustelua. Voit ryhmän tilanteen tarpeiden mukaan, myös muuttaa sitä mitä kohtia mietitään itsenäisesti, mitä jaetaan ja mistä keskustellaan. Varmista, että keskustelu pysyy turvallisena sekä kunnioittavana vaikka asioista olisikin erilaisia ajatuksia.

Tässä materiaalissa on myös ”Lisätietoa/ajatuksia” -osioita joiden sisältöä voit jakaa keskustelun tueksi. Niihin olisi hyvä tutustua jo etukäteen, jotta tunnet ne jo etukäteen.

Lukekaa:
1.Moos.1:1 - 24 

Lisätietoa/Ajatuksia:
Merismi
 tarkoittaa sitä, kuinka kuvaamalla kahta vastinparia kuvataan oikeastaan kaikkea niiden väliltäkin. Vrt. esimerkiksi Ilm.22:13, jossa Jumala sanoo olevansa alfa ja omega, alku ja loppu, eli kaikki. Samaa näkyy myös ensimmäisessä luomiskertomuksessa, jossa Jumala mm. erottaa valon ja pimeyden, meren ja maan jne. 

Ohjeistus:

-Voit lukea tai jakaa ryhmälle ajatuksia ja tietoa yllä olevasta kohdasta ”Lisätietoa/Ajatuksia”

-Miettikää yhdessä mitä kaikkea näemme maailmassa luomiskertomuksen dikotomioiden, eli kaksijakoisuuksien, ulkopuolella. 

-Jokainen voi miettiä ja jakaa, mitä maailman monimuotoisuus kertoo hänelle itselleen Jumalasta.

Lisätietoa/Ajatuksia:
Luomiskertomus kertoo meille myös tärkeää viestiä siitä, kuinka olemme ihmisinä Jumalan luomia. Kuinka hän katsoi kaikkea luomaansa ja näki sen olevan hyvää.

Ohjeistus:

-Voit halutessasi jakaa ryhmäläisille tai tuoda keskustelussa tarvittaessa esiin yllä olevan kohdan ”Lisätietoa/Ajatuksia” sisältöä

- Ohjeista, jokaista miettimään itsekseen seuraavaa kysymystä: Miltä tuntuu ajatus, että Jumala on luonut sinut ja todennut, että sinä olet hyvä?

-Jakakaa toisillenne, mitä teille merkitsee, että olemme kaikki Jumalan luomia ja hänen silmissään hyviä. 

Lisätietoa/Ajatuksia:
Muusta luomisesta tuttu dikotomisuus näkyy myös ihmisen luomisessa. ”—mieheksi ja naiseksi hän heidät loi heidät”. Samaan aikaan elämme kuitenkin maailmassa, jossa esimerkiksi noin 1,7%:
lla sukupuolitetut keholliset piirteet (kuten hormonit, kromosomit ja/tai sukuelimet), eivät istu yksiselitteisesti mies-nais-jaotteluun. Niin ikään kaikki eivät identifioidu heille syntymässä määriteltyyn sukupuoleen ja suurin osakaan, jos kukaan, meistä ei istu kaikkiin niihin normeihin, joita sukupuolille annamme. Dikotomisuus laajenee siis tässäkin. Joillekin tärkeää onkin, kuinka kertomuksessa ihminen luodaankin juuri mieheksi JA naiseksi, ei mieheksi TAI naiseksi; meissä kaikissa on feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta, joka näyttäytyy jokaisessa uniikilla tavalla. 

Ohjeistus:

- Lue tai jaa ryhmälle tietoa yllä olevasta kohdasta ”Lisätietoa/Ajatuksia”

- Pohtikaa, missä asioissa ihmisten moninaisuus on helppoa nähdä ja hyväksyä. Entä missä se on vaikeampaa ja mistä ajattelette tämän johtuvan?

-Heitä ryhmälle ajatus, että entä jos maailma onkin, ihmisiä myöten, moninaisempi kuin osaamme itse ymmärtää? Jos Jumalan luomistyö on yksittäisen ihmisen kokemusmaailmaa ja ymmärrystä suurempaa? Miettikää hetki rauhassa hiljaa, mitä se ajatus teissä herättää, miltä se tuntuu ja miksi.

Lisätietoa/Ajatuksia: 

Asettamalla rajoja sille, miten Jumalan monimuotoisuus voi näyttäytyä ihmisissä, saatamme jättää piiloon jotain Jumalan luomasta maailmasta. Niin itsessämme kuin muissa. Määritellä Jumalan luomistyölle rajat.

Ohjeistus:   

-Voit halutessasi jakaa ryhmäläisille tai tuoda keskustelussa tarvittaessa esiin yllä olevan kohdan ”Lisätietoa/Ajatuksia” sisältöä

-Keskustelkaa millä perusteella luomme rajoja Jumalan luomistyön monimuotoisuudelle. Kuka rajat saa määritellä? Ketä/mitä sillä palvelemme, ja mitä siitä seuraa; minulle, heille, joita se erityisesti koskettaa sekä maailmalle? 

-Miettikää yhdessä mitä voisimme oppia, jos ottaisimmekin Jumalan luoman maailman monimuotoisuutta vastaan ihailevalla kunnioituksella, myös itsessämme sekä muissa? Entä mitä ihmisyyden monimuotoisuus voisi kertoa meille Jumalasta?

Lisätietoa/Ajatuksia: 

Emme aseta rajoja vain mielessämme vaan myös teoissamme. Luomme ja vahvistamme niitä joskus vahingossakin niin, että lopulta ne eivät kulje vain oman elämämme vaan jaetusti koko yhteiskunnan läpi. Tiputtavat kokonaan jotkut ihmiset tai piirteemme olemassaolon tai hyväksynnän ulkopuolelle. 

Ohjeet:
-Lue, jaa tai tuo tarvittaessa keskustelussa esiin yllä olevan kohdan ”Lisätietoa/Ajatuksia” sisältöä

-Keskustelkaa siitä, miten kohtaatte moninaisuuden muussa luomakunnassa, esimerkiksi nähdessänne auringonlaskun tai kuinka maan ja meren rajat häilyvät rannalla aaltojen tahdissa. Sen jälkeen kysy mitä toiminnassanne muuttuisi, jos päättäisittekin kohdata moninaisuuden ihmisissäkin samoin? Miettikää konkreettisia asioita. 

-Totea, että siirrytte nyt keskustelusta aiheen lopetteluun.
 

 

LOPPUUN (n. 30 min) 

 

Työskentelyn lopussa kootaan aihetta yhteen, suunnataan katsetta sanoista tekoihin sekä hiljennytään rukouksen ja halutessanne musiikin äärelle. Voit päättää itse tai yhdessä ryhmän kanssa mietittekö konkreettisia tekoja Jumalan luomistyön monimuotoisuuden kunnioitukseksi ja hyvinvoinnin takaamiseksi yksilön vai yhteisön tasolla. (Esimerkiksi muuttaa joitain puheentapoja tai sanoja omassa toiminnassanne, tehdä jonkin yhteisönne toiminnasta tai tiloista huomioonottavampia, kirjoittaa tai puhua asioista, opetella lisää jne.) Varaa tähän lopetuksen ensimmäiseen osaan huoletta aikaa, jotta ehditte löytää konkreettisia tekoja ja tapoja toimia yksin tai ryhmässä.

Ohjeistus:

-Kerro, että edellisenkin keskustelun pohjalta mietitte yhdessä mitä konkreettisia tekoja te voisitte yksilöinä/ryhmänä tehdä edistääksenne Jumalan luomistyön monimuotoisuuden kunnioitusta ja hyvinvointia.

-Ohjeista ryhmäläisiä miettimään ensin itsekseen tai esimerkiksi pareittain.

- Kannusta miettimään sellaisia tekoja ja oman toiminnan muutoksia, jotka voi laittaa todeksi jo tänään sekä niitä, joissa voi olla laittamassa liikkeelle suurempaakin tukea tai muutosta.

-Jakakaa ajatuksia ja kirjatkaa niitä ylös.

-Keskustelkaa siitä millaisiin toimiin kukakin voisi itse ajatella ryhtyvänsä. Voitte myös miettiä, mikä siinä auttaisi.
 

Hartaudellinen osuus:

-Voit kertoa tai lukea seuraavan:
Yleinen ilmoitus tarkoittaa sitä, kuinka voimme aavistella ja oppia jotain Jumalasta sekä hänen tahdostaan luonnon, historian ja ihmiskohtaloiden kautta; Jumalan luomistyön ja vaikutuksen kautta. 

-Ohjaa, jokaista miettimään hiljaa mielessään, onko tänään kuullut, kokenut tai miettinyt jotain uutta, joka voisi syventää omaa tietoa tai suhdetta Jumalaan?

-Totea, että voi niiden ajatusten äärelle pysähtyä rauhassa hetkeksi. Voit soittaa taustalle musiikkia tai olla hiljaisuudessa

- Voitte halutessanne laulaa tai kuunnella esimerkiksi virren (mm. 135, 484 ja 902) tai veisun (mm. Katson sinun kättesi töitä, Kaksi tavallista kättä, Luojan kaunein ajatus ja Sama taivas, sama maa). 

-Loppuun voitte lukea yhteen ääneen Herran siunauksen

Päivitetty