Hyppää sisältöön

Trygghet under coronaviruspandemin och andra vanliga frågor

Anvisningar för barn och unga

Vanliga frågor om verksamheten för barn och unga

18.11.2020

Barnskyddsanmälan 

F: Måste en anställd meddela att han eller hon gör en barnskyddsanmälan, och vem ska meddelas i så fall?  

Församlingens anställda är i likhet med många andra skyldiga att göra en barnskyddsanmälan, om de i sitt arbete har fått kännedom om ett barn vars vård och omsorg eller livssituation har väckt oro. Den som gör anmälan behöver inte kunna verifiera eller bedöma hur allvarlig oron är, utan det hör till dem som arbetar inom barnskyddet.  
 
Om man har upptäckt risker i ett barns uppväxtförhållanden eller rättigheter, eller i barnets beteende, utveckling eller välmående, är det viktigt att informera barnskyddsarbetarna utan onödigt dröjsmål. Öppenvården inom barnskyddet stöder familjerna och barnen genom att erbjuda dem behövliga tjänster och stöd. En anmälan innebär inte omhändertagande eller förlust av föräldraskap, utan leder till att barnets situation kartläggs och stödbehoven utreds.   
 

Om den anställda anser att ett barn är i behov av barnskydd ska hen göra en anmälan. Anmälan får inte delegeras t.ex. till chefen, eftersom det kan fördröja anmälan. Anmälningsskyldigheten gäller också vikarier, och tystnadsplikten utgör inget hinder för barnskyddsanmälan. 
 
Det enda undantaget är prästernas bikthemlighet. En präst kan dock uppmärksamma att barnets intresse enligt lagen ska prioriteras och vid själavårdsdiskussioner vägleda vårdnadshavarna att söka hjälp.

När den anställda har gjort en barnskyddsanmälan kan barnets föräldrar informeras om saken. I vissa situationer kan undantag göras, mera detaljerad information finns på THL:sida. Den anställda kan också konsultera yrkesutbildade personer inom socialarbetet och få en yrkeskunnigs syn på situationen och hur man agerar i den. På så sätt kan man också lindra den egna oron och osäkerheten.   

Tröskeln för att göra en barnskyddsanmälan ska vara låg. Om den anställda inte är säker på att en barnskyddsanmälan ska göras, kan hen fråga kommunens socialarbetare utan att avslöja barnets identitet. Den anställda kan ta kontakt direkt med socialvården tillsammans med barnet eller vårdnadshavaren.  

När bör man göra en barnskyddsanmälanÖppna länk i ny flik

F. Kan en frivillig göra en barnskyddsanmälan, om han eller hon i sin uppgift märker att det behövs? 

Ja. En barnskyddsanmälan ska alltid göras när man misstänker att behovet av barnskydd bör utredas. Det är viktigt att anmälan görs utan dröjsmål. Det är yrkesutbildade personer inom socialvården som ska bedöma om anmälan leder till brådskande åtgärder. Man får inte låta bli att göra en anmälan för att man tror att någon annan redan har gjort en anmälan eller för att man vet att familjen är klient inom barnskyddet. 

BarnskyddsanmälanÖppna länk i ny flik

Straffregisterutdrag

F: Kan man begära att en frivillig/praktikant/visstidsanställd ska visa upp ett straffregisterutdrag även om alla tre kriterierna inte uppfylls? 

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som arbetar med barn trädde i kraft 1.5.2014. Efter detta har sammanslutningar som ordnar frivilligverksamhet under vissa förutsättningar möjlighet att kontrollera de sökandes brottsliga bakgrund. Organisatören av frivilliguppdrag kan utreda den brottsliga bakgrunden hos en frivillig, om det är fråga om en uppgift som innefattar a) regelbunden och väsentlig undervisning, handledning, vård, omsorg eller annan samvaro med den minderårige och b) personlig interaktion med den minderårige och c) skötsel av uppgiften ensam eller under sådana förhållanden där den minderårigas personliga integritet inte kan tryggas trots att organisatören har en anvisning för verksamheten eller ett visst förfarande som syftar till att trygga barnets personliga integritet. 

Den brottsliga bakgrunden kan kontrolleras endast hos frivilliga som deltagit i verksamheten efter lagens ikraftträdande 1.5.2014.

För att en organisatör av frivilliguppdrag ska kunna omfattas av förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund ska organisatören utarbeta anvisningar om sina åtgärder för att trygga minderårigas personliga integritet. Rättsregistercentralen har tillsammans med organisatörer av frivilligverksamhet utarbetat en allmän handlingsanvisning. 

Dessutom ska organisatören bedöma de uppgiftsbeskrivningar där det anses nödvändigt att kontrollera den brottsliga bakgrunden. När man söker frivilliga för dessa uppgifter ska man informera om att straffregisterutdraget kommer att kontrolleras. 

Frivilligs straffregisterutdragÖppna länk i ny flik

När en arbetstagare beställer utdrag ska hen uppge för vilken arbetsgivare och uppgift utdraget beställs. Om en arbetssökande under utdragets giltighetstid på sex månader måste visa upp sina registeruppgifter också för en annan arbetsgivare än den för vilket utdraget har beställts, kan hen använda det tidigare beställda utdraget. Utdrag ges endast för arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden som varar längre än tre månader. 

När en studerande beställer utdrag ska hen uppge för vilken läroanstalt och uppgift det beställs. Om straffregisterutdraget ska visas upp utomlands måste den studerande beställa ett avgiftsbelagt straffregisterutdrag. Utdraget kan beställas först när praktiken är aktuell. 

Utdrag om brottstlig bakgrundÖppna länk i ny flik

Behandling av personuppgifter 

F: Tillåter dataskyddslagen att deltagarnas kontaktuppgifter sparas (över 2 månader) i en arbetstelefon? 

Med personuppgifter avses alla uppgifter som gör att en person kan identifieras. Sådana uppgifter är till exempel namn, adress och telefonnummer. DataskyddslagstiftningenÖppna länk i ny flik gäller registrering, lagring och behandling av personuppgifter.  

När personuppgifter registreras ska det finnas en grund för registreringen, liksom också tillstånd av personen själv. Dataskyddsbeskrivningen tar upp frågor som gäller lagring, lagring och behandling av personuppgifter. Telefonnumret raderas på det sätt som anges i dataskyddsbeskrivningen.

Mer information om behandlingen av personuppgifterÖppna länk i ny flik

F: Kommer det att ges nya rekommendationer eller anvisningar för kyrkans verksamhet i höst (2020)?  

S: För närvarande utarbetas inga nya nationella rekommendationer eller anvisningar. Situationen varierar från region till region och det är inte ändamålsenligt att ge hela landet gemensamma instruktioner. Det är viktigt att följa de regionalt tillämpade riktlinjer som ges av Institutet för hälsa och välfärd, Regionförvaltningsverket, Undervisnings- och kulturministeriet och regeringen. Kyrkoherden är ytterst ansvarig för säkerheten i kyrkans verksamhet. Nedan finns några användbara länkar. 

31.8.2020

F: Kommer det att ges en separat rekommendation för användning av munskydd för dem som arbetar inom fostran

S: Allmänna instruktioner (THL, UKM) följs. Användning av munskydd nämns eller rekommenderas inte. Regeringens rekommendation om munskydd gäller exempelvis kollektivtrafiken. När det gäller gudstjänstlivet och diakonin rekommenderas munskydd bland annat i mötet med personer i riskgrupper.

Vanliga frågor om sommarverksamhet under undantagstiden

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar i anslutning till församlingarnas sommarverksamhet under undantagsförhållandena 2020. Många frågor gäller speciellt anvisningarna för lägerverksamhet.

F: Är det tryggt att ordna konfirmationer sommaren 2020?

S: När konfirmationsmässor arrangeras ska biskoparnas anvisningar följas. Över 50 men under 500 personer kan samlas i samma lokal, med beaktande av myndigheternas anvisningar om trygga arrangemang. Antalet personer vid tillställningarna ska anpassas till skyddsavståndet på en till två meter. Hur många deltagare som tryggt kan närvara i ett kyrkorum bedöms lokalt.

Alternativ för hur man kan ordna konfirmationsmässor:

  • De som ska konfirmeras delas in i grupper om cirka 8–13 personer. Då kan fler närstående per konfirmand bjudas in än om hela gruppen konfirmerades på en gång.
  • Konfirmationsmässan firas endast med den egna konfirmandgruppen. Om detta är sättet, lönar det sig att överväga att streama konfirmationsmässan. Via streamen kan konfirmandernas anhöriga och vänner ta del av konfirmationsmässan på distans.
  • Konfirmationsmässor kan också efter övervägande flyttas fram till hösten.

F: Får man strömma konfirmationsmässor?

S: Kyrkostyrelsens jurist svarar: Det viktigaste med streaming av konfirmationsmässor är att man på förhand informerat tillräckligt tydligt och omfattande. Till exempel huruvida strömningen är offentlig eller gömd. Spelas mässan in och om ja, hur länge är det tänkt att den finns på till exempel församlingens hemsida.

Ur dataskyddslagens perspektiv anser jag inte att man behöver blanda in specialtillstånd eller samtycke. Jag anser inte att situationen ändrar beroende på om det är frågan om en offentlig eller dold strömning.

Ifall det sedan är så att en konfirmand av någon orsak inte vill delta i en strömmad konfirmationsmässa måste man för den konfirmanden ordna konfirmationen på något annat sätt. Det ska alltså inte gå tvärtom att om en konfirmand i gruppen motsätter sig strömningen så måste man helt slopa strömningen av den konfirmationen.

F: På konfirmationsdagen eller i samband med konfirmationsövningen tar man ofta ett gruppfotografi av ungdomarna där det inte går att undvika att man står nära varandra. Finns det något man behöver beakta här?

S: På den här frågan fick vi inget detaljerat svar från THL. Därför är det svårt att säga annat än att man bör följa de allmänna hygienanvisningarna. Det rekommenderas att man tvättar händerna före och efter fotograferingen. Ifall man tar ett fotografi med gruppen bör man om möjligt vara utomhus. Om det är möjligt lönar det sig att ta konfirmationsbilden genast efter intensivperioden. Då hinner ungdomarna inte hem emellan och personkontakterna begränsas till den egna konfirmandgruppen.

F: Kan man använda albor under en konfirmation?

S: Om det är flera timmar mellan konfirmationerna kan samma alba användas för mer än en person utan att den tvättas emellan. Enligt en forskarprofessor vid THL överlever inte coronaviruset många timmar på tygytor.

F: Är tvåmetersregeln viktig under konfirmandläger och andra läger, eller anser man nu att lägerdeltagarna hör till samma familj under lägret och att skyddsavståndet därför inte måste beaktas? Och hur är det i dagskriftskolan? 

S: I enlighet med statsrådets beslut ändras mötesbegränsningarna från och med 1.6 så att sammankomster med högst 50 personer är möjliga. Det här gör det möjligt att ordna både läger och dagläger. 

Lägerdeltagarna (ungdomarna och de anställda) bildar en avgränsad gemenskap, vilket innebär att en potentiell spridning av viruset begränsas till dem som deltar i lägret. På ett läger är kontakten med andra rätt intensiv genom samvaro, lek och olika aktiviteter.  Därför är det i praktiken väldigt svårt att följa tvåmetersregeln. Det är inte heller motiverat att ge detaljerade anvisningar om sång, lek eller användning av gemensam utrustning under lägret.  

När församlingen fattar beslut om att ordna ett konfirmandläger eller något annat läger bedömer den riskerna i samband med en eventuell spridning coronaviruset under lägret och kontaktar barnens och de ungas familjer. Kontakten med familjerna är särskilt viktig för att föräldrarna ska känna till riskerna i anslutning till coronaviruset under lägerförhållandena. Dessutom är det bra att betona att man inte kan delta i lägret om man är sjuk. Det är alltså möjligt att ordna konfirmandläger och andra läger med beaktande av riskerna. 

Situationen är annorlunda när det gäller dagskriftkolor och dagläger, eftersom de unga övernattar hemma och antalet kontakter är betydligt större jämfört med de ungdomar och anställda som är på läger.  I fråga om dagskriftskolorna ger Anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik under coronaepidemin Öppna länk i ny fliksom publicerades 4.5 samt UBS:s anvisningarÖppna länk i ny flik en god utgångspunkt för säkerheten.  

Innan lägret inleds är det skäl att kontrollera THL:s senaste anvisningar och anvisningarna det egna regionförvaltningsverkets webbplats.  

Ytterligare information:  

F: Hur många ungdomar kan övernatta i samma rum? 

S: Det går inte att ge ett entydigt svar på detta, eftersom inkvarteringsförhållandena varierar mycket mellan olika läger- och kursgårdar. På många läger- och kursgårdar finns det inga praktiska möjligheter att garantera inkvartering i enkel- eller dubbelrum.

F: Kan lägren ha besöksdagar? 

S: Det rekommenderas inte att det ordnas besöksdagar under lägren, för att antalet kontakter ska hållas så litet som möjligt och begränsas till lägergruppen. Dessutom överskrider antalet personer på en besöksdag oftast det tillåtna antalet på 50 personer.

F: Kan man laga mat tillsammans – ens muurikkaplättar?

S: Gemensam matlagning ökar smittorisken och man ska därför undvika det.

F: Vad gör man när den första lägerdeltagaren visar symptom på influensa?  

S: Om en lägerdeltagare eller anställd insjuknar under lägret ska de kommunala hälsovårdsmyndigheterna kontaktas. Beslutet om vård och testning fattas av smittskyddsläkaren. Smittskyddsläkaren fattar också beslut om eventuell karantän efter att ha hört de ansvariga för lägret. Besluten fattas alltid från fall till fall. Resultaten av coronatest fås oftast inom 2–4 dagar. Se Kyrkostyrelsens anvisningar för församlingarnas sommarverksamhet. Öppna länk i ny flik 

F: Vad gör man om en deltagare bekräftas vara coronasmittad under eller efter ett läger?  

S: Om en deltagare eller anställd bekräftas vara coronasmittad under eller efter ett läger, ger de kommunala hälsomyndigheterna närmare anvisningar om hur man ska förfara.  Det är nödvändigt att på förhand komma överens med barnen, de unga och vårdnadshavarna om att ifall en deltagare efter lägret konstateras vara coronasmittad, ska den ledare som ansvarar för säkerheten under lägret underrättas om detta. 

När coronasmitta misstänks eller bekräftas är det skäl att komma ihåg att informera sakligt, eftersom rykten lätt sprider sig och kan bli felaktiga uppgifter. På grund av pandemiläget är all kommunikation som gäller coronaviruset kriskommunikation.  

F: Vad bör man ta i beaktande då man förbereder en specialskriftskola? 

S: När det gäller konfirmandundervisning för specialgrupper handlar man på samma sätt som för andra grupper: man kollar om någon av deltagarna hör till en riskgrupp. Den som hör till en riskgrupp kan rådgöra med sin egen läkare om saken. Tillsammans kan man överväga om intensivperioden kan genomföras till exempel på distans. Då beslut tas bör man fästa uppmärksamhet vid olika pedagogiska aspekter som stöder delaktighet och hitta den bästa lösningen för varje konfirmand.

F: På vilket sätt ska man se till att lokalerna är hygieniska och städningen är tillräcklig? Och hur är det med gemensamma saker som pennor, sax, sångböcker, täcken och kuddar?  

S: Särskild uppmärksamhet ska fästas vid städningen av lokalerna mellan olika läger. Innan följande grupp anländer ska lokalerna städas/desinficeras så bra som möjligt. Yrkesutbildade personer inom städbranschen kan bäst fastställa vad tillräcklig städning innebär. StädanvisningarÖppna länk i ny flik. Om möjligt kan lägerdeltagarna ta med sig eget täcke/sovsäck och kudde. Dessutom finns aktuell information på Institutet för hälsa och välfärds och Regionförvaltningsverkets sidor.  

F: Vilka anvisningar ska man ge till barnledarna när det gäller närhet och möten med barnen i sommarklubbarna (separata klubbar för barn under skolåldern och skolbarn)? Kan måltider och servering ordnas och vad ska då beaktas? Måste leksaker, uteredskap och idrottsutrustning rengöras varje dag? Hur gör man med pennor, saxar osv.? Kan man ha lagspel eller andra lekar där man är nära varandra?  

S: I enlighet med anvisningarna ska man sträva efter att verka i rymliga utrymmen (t.ex. utomhus). Det är bra att hålla de enskilda grupperna små och åtskilda från varandra. Det rekommenderas inte att egna leksaker tas med. I den mån det är möjligt ska varje grupp ha egna leksaker, uteredskap och annan utrustning. Vid planeringen av verksamheten beaktas behovet redskap och man ska undvika onödig användning av gemensamma verktyg (t.ex. saxar). Även när det gäller lekar är rekommendationen att man använder sådana lekar där man har så lite närkontakt som möjligt.   

S: Vid måltiderna ska man se till hygienen och ordna så att grupperna äter åtskilt från varandra. I den mån det är möjligt kan man ta med egen matsäck. Handhygienen ska skötas särskilt noggrant i samband med måltider. Om det inte är möjligt att tvätta händerna används handdesinfektion.

F: Vilken är rekommendationen för att ordna ett vandringsläger i Lappland och resa dit med buss? Och om det är okej, med vilka instruktioner? 

S: När det gäller vandringsläger görs samma riskbedömning som för andra läger. Utifrån denna bedömning fattar församlingen beslut om att ordna, flytta eller inhibera ett läger. Beroende på avståndet utgör busstransporterna en egen utmaning på grund av de pauser som behövs under resan. Under pauserna måste man fästa särskild uppmärksamhet vid handhygien. Händerna ska tvättas omsorgsfullt före och efter måltider och inköp samt efter toalettbesök. Det är bra att ha handdesinfektionsmedel i bussarna som användas när man går in och ut ur bussen.

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Småbarnspedagogik

Redigerad