Försöksverksamhet i kyrkan

Kyrkomötet har beviljat 155 000 euro för församlingarnas försöksverksamhet 2024. Understödet är avsett för nya idéer som hänför sig till församlingarnas verksamhet,
ekonomi eller förvaltning. Understödet för försöksverksamhet är en del av genomförandet av kyrkans strategi Öppna dörrar. Avsnittet Öppna dörrar för nya
möjligheter uppmuntrar till att genomföra försök och stärka försökskulturen utan rädsla för misslyckanden.

Ansökan om understöd från Kyrkostyrelsen

Närmare information uppdateras senare.

Ansökningskriterier

a) Sökanden ska vara en församling, kyrklig samfällighet eller kyrklig organisation. En kyrklig organisation kan ansöka om understöd endast
tillsammans med en församling eller kyrklig samfällighet. Understödet ska stödja församlingarnas/de kyrkliga samfälligheternas försöksverksamhet.
b) Den försöksverksamhet som understöds ska vara en ny typ av lokal, regional eller riksomfattande innovation som hänför sig till verksamheten,
ekonomin eller förvaltningen.
c) Vid valet prioriteras i första hand projekt som genomförs i samarbete med en eller flera partner.
d) Prioritet ges åt projekt vars planerade slutresultat kan tillgodogöras i större utsträckning än på lokal nivå.
e) Av det beviljade understödet kan högst 50 procent användas till personalkostnader. (Försöksverksamhetens preliminära budget ska bifogas
till ansökan.)
f) Användningen av understödet rapporteras till Kyrkostyrelsen. Det har inte fastställts någon övre gräns när det gäller beloppet för enskilda understöd. Utifrån ansökningarna görs en helhetsbedömning av i vilken utsträckning understöd
beviljas för de enskilda projekten. Vid behandlingen av understödsansökningarna beaktas innovativitet, samarbete och spridbarhet. Dessutom betonas försök som utvecklar diakoniarbetet. Beslut om understödsobjekten fattas utifrån en
helhetsbedömning.

Bedömningskriterier för försöksverksamheten

Vid behandlingen av understödsansökningarna beaktas att försöket är innovativt, att samarbetet är omfattande och att resultaten är spridbara. Besluten om vilka projekt som får understöd fattas utifrån en helhetsbedömning.

Innovativitet (1–10 poäng)

 • Verksamheten är till sin natur experimentell och testar en ny lösning på en identifierad utmaning; behov och nyhetsvärde?
 • Vad i församlingens verksamhet ändras och utvecklas av försöket? Ange ändringsbehoven från nuläget till målbilden – med vilka indikatorer påvisas förändringen?
 • Försöket utgår från användarna och beaktar målgruppens behov; Ange målgruppen, som kan vara församlingsmedlemmar, kommuninvånare, de anställda osv. antalet personer som nås?

Samarbete (1–5 poäng)

 • Försöket går ut på att ett större nätverk utvecklar tillsammans med ett gemensamt mål, har det definierats?
 • Ett större nätverk drar nytta av försöket; nätverkets omfattning och art? (antal samarbetspartner, aktörerna specificerade)
 • Försöket skapar nya samarbetsnätverk eller samarbetsmodeller; definition?
 • Om försöket är framgångsrikt kan nätverket avsätta resurser för det i framtiden (kontinuitet)

Spridbarhet (1–5 poäng)

 • Resultaten av försöket är potentiellt användbara och skalbara.
 • Lösningen eller verksamhetsmodellen kan spridas till flera olika funktioner eller användningsändamål, vart? Är det definierat?
 • Att samla och sprida lärdomar; vad man lärt sig av försöken, att kommunicera utvecklingsidéer.
 • Specifikation av hur försöksfinansieringen används:
 • Specifikation av resursanvändningen och tidtabellen på den färdiga blankettmallen (personalresurser (max 50 %), utrustnings – och it-kostnader, resekostnader.
 • I samband med rapporteringen inlämnas en huvudbok för understödet/finansieringen som visar till vad finansieringen har använts.
Tillbaka till toppen