Allmänna anvisningar för val

Kyrkomötesval och stiftsfullmäktigeval förrättas tisdagen den 13 februari 2024. Den fyraåriga mandatperiod inleds 1.5.2024.

Röstberättigade i val av lekmannaombud är lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige, församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige. Prästerna väljer prästombud till kyrkomötet och stiftsfullmäktige vid ett möte som leds av kontraktsprosten.

Kyrkostyrelsen ger senare närmare anvisningar för att förrätta valen i ett cirkulär.

Fördelning av platser

Prästmedlemmar och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige och prästledamöter och lekmannaledamöter till kyrkomötet väljs stiftsvis genom proportionella och hemliga val enligt bestämmelser i kyrkolagen (652/2023, senare KL) och kyrkoordningen (657/2023, senare KO).

Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar.

Till kyrkomötet väljs 96 ombud varav 32 är präster och 64 lekmän. Antalet präst- och lekmannaombud som utses i stiften fördelas mellan stiften i förhållande till deras folkmängd. (KL 5:1 och KO 5:1)

Mandaten för ledamöterna i valet som hålls 13.2.2024 fördelas enligt följande:

 • Åbo stift: 12 ombud; 4 prästombud, 8 lekmannaombud
 • Tammerfors stift: 12 ombud; 4 prästombud, 8 lekmannaombud
 • Uleåborgs stift: 13 ombud; 4 prästombud, 9 lekmannaombud
 • S:t Michels stift: 11 ombud; 4 prästombud, 7 lekmannaombud
 • Borgå stift: 5 ombud; 2 prästombud, 3 lekmannaombud
 • Ålands prosteri: 1 lekmannaombud
 • Kuopio stift: 9 ombud; 3 prästombud, 6 lekmannaombud
 • Lappo stift: 11 ombud; 4 prästombud, 7 lekmannaombud
 • Helsingfors stift: 12 ombud; 4 prästombud, 8 lekmannaombud
 • Esbo stift: 10 ombud; 3 prästombud, 7 lekmannaombud
 • Totalt:
  • 96 ombud
  • 32 prästombud
  • 64 lekmannaombud

Rösträtt

Rösträtt i valet av prästmedlemmar i stiftsfullmäktige och prästombud i kyrkomötet har stiftets präster. En präst som för viss tid avstängts från prästämbetet har inte den rösträtt som grundar sig på prästämbetet. (KL 9:13,1 och 9:15)

Rösträtt vid val av lekmannaombud och lekmannamedlemmar har lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige. Om samma person är medlem av både församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige är det hens ersättare i församlingsrådet som utnyttjar rösträtten. (KL 9:13,2)

En präst kan bara rösta i val av prästmedlemmar och prästombud. Om en präst är medlem i kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsrådet ska hen ersättas av en lekmannasuppleant. (KO 9:70,2)

Varje röstberättigad får i båda valen rösta på en kandidat på kandidatlistan.

Kandidatuppställning

Rätt att ställa upp kandidater i valet av prästmedlemmar till stiftsfullmäktige och prästombud till kyrkomötet har en valmansförening som bildats av minst tre röstberättigade präster. I kandidatlistan får nämnas högst tre gånger så många kandidater som väljs i valet. Vid valet av prästmedlemmar till stiftsfullmäktige kan en valmansförening ha högst 21 kandidater.

Valbara till prästerliga ombud och prästmedlemmar är de präster som hör till stiftet. En präst som för viss tid har avstängts från prästämbetet är inte valbar (KL 9:2 och 3).

Rätt att ställa upp kandidater vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaledamöter har en valmansförening som har bildats av minst tio personer som är röstberättigade vid dessa val. I kandidatlistan får nämnas högst tre gånger så många kandidater som väljs i valet. Vid valet av lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige kan en valmansförening ha högst 42 kandidater.

Valbar till lekmannamedlem och lekmannaledamot är en sådan lekmannamedlem i en församling i stiftet som är valbar till ett förtroendeuppdrag i församlingen. Också församlingarnas anställda – med undantag av prästerna – kan vara kandidater vid valet av lekmän.

Med lekmannamedlem avses en sådan församlingsmedlem om vilken det föreskrivs i 9 kap. 2 § i kyrkolagen. En valbar lekmannamedlem är alltså en konfirmerad medlem av församlingen som fyllt 18 år och som är känd för sin kristna övertygelse och som inte är omyndig. Valbarhetsåldern ska uppnås senast på valdagen.

Däremot är en person som är anställd vid domkapitlet eller på tjänstens vägnar är medlem av domkapitlet inte valbar till stiftsfullmäktige. Kyrkostyrelsens kanslichef och ecklesiastikråden kan inte heller väljas till ombud i kyrkomötet. (KL 9:3,3)

En kandidat ska alltid ge sitt samtycke till uppdraget.

På valmansföreningens stiftelseurkund och kandidatlista, inlämnande och offentliggörande av dem samt ombudets försäkran och kandidaternas skriftliga samtycke tillämpas bestämmelserna om församlingsval i 9 kap. 11 § 2 mom. samt 12, 18 och 48 § i kyrkoordningen.

En av de stiftande medlemmarna i valmansföreningen väljs till ombud och en annan till ombudets ersättare. Ombudet och ersättaren ska vara minst 18 år. De får inte vara kandidater för valmansföreningen eller medlemmar i valnämnden. Ombudet representerar valmansföreningen och är kontaktperson i frågor om valet.

Valdokumenten kan laddas ner här. Valdokument kan även beställas från domkapitlet.

Stiftelseurkunden tillsammans med kandidatlistor ska sändas till domkapitlet senast den 15 november 2023 klockan 16. Det går också att sända valdokumenten till domkapitlet per e-post. Läs mera om detta på respektive domkapitels webbsidor.

Valet sker på valmöten 13.2.2024

Vid de separata valmötena för präster och lekmän röstar man i båda valen med röstsedlar i olika färger. Vid val av medlemmar i stiftsfullmäktige är röstsedeln grön vid lekmannaval och gul vid prästval. Vid valet av ombud för kyrkomötet är röstsedeln blå vid prästvalet och vit vid lekmannavalet.

Valet av prästmedlemmar och prästombud förrättas vid ett kontraktsmöte för prästerna i prosteriet.

Röstningen vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud sker vid ett möte där lekmannamedlemmarna av varje församlings kyrkofullmäktige deltar. I kyrkliga samfälligheter sker röstningen vid ett gemensamt möte för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen. Det gemensamma mötet ska sammankallas av kyrkoherden, och församlingsrådets vice ordförande ska fungera som ordförande. Om samma person är medlem av både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet ska en ersättare kallas i stället för hen i församlingsrådet. (KO 9:78)

Förhandsröstning

Möjligheten till förhandsröstning finns både vid val av prästmedlemmar och prästombud och vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud. En röstberättigad som inte kan vara närvarande vid valförrättningen får skicka sin röstsedel till valförrättaren i ett slutet kuvert försett med den röstberättigades namn och texten “röstsedel”. I kallelsen till valmötet bör meddelas om möjligheten att förhandsrösta. I kallelsen ska även dokumenten för förhandsröstning finnas med. (KO 9:79)

När röstningen har avslutats räknar man antalet röstsedlar utan att de öppnas, lägger dem i ett förseglat omslag och skickar dem utan dröjsmål till valnämnden. I valprotokollet antecknas namnen på dem som röstat, antalet röstsedlar och valförrättningens förlopp. Valprotokollet justeras genast och tillställs omedelbart domkapitlets valnämnd tillsammans med de förseglade röstsedlarna. Valnämnden räknar rösterna, fastställer valresultatet och utfärdar fullmakt för de valda. (KO 9:82 och 83)

Mandatperioden för stiftsfullmäktige och kyrkomötet börjar den 1 maj 2024 och omfattar fyra år.

Tillbaka till toppen