Hyppää sisältöön

Diakonia

Lähimmäisen palveleminen (kr. diakonia) on kirkon tuntomerkki ja luovuttamaton tehtävä. Diakoninen kirkko auttaa ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, toimii oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan puolesta, rakentaa hyvää elämää edistäviä yhteisöjä sekä varjelee luomakuntaa.

Diakoninen kirkko

Teologinen lähtökohta

Jeesuksen esimerkin ja opetusten mukaisesti lähimmäisen palveleminen (kr. diakonia) on kirkon tuntomerkki ja luovuttamaton tehtävä. Nk. Jeesuksen tehtävänjulistus (Luuk. 4:18-19) on kirkon ja sen jäsenien tehtävänjulistus: ”Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta”.

Diakoniassa ei ole kyse vain yhdestä seurakunnan työmuodosta, diakoniatyöstä, vaan koko kirkon, sen jäsenten ja työntekijöiden, yhdessä jakamasta tehtävästä ja elämisentavasta.

Diakoninen kirkko

 • auttaa ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä,
 • toimii oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan puolesta,
 • rakentaa hyvää elämää edistäviä yhteisöjä sekä
 • varjelee luomakuntaa.

Kirkko innostaa ja varustaa seurakuntia ja niiden jäseniä toteuttamaan lähimmäisenrakkautta ja edistämään ihmisarvoista elämää. Diakoninen kirkko tunnistaa yhteiskunnallisia epäkohtia, välittää tietoa niistä yhteiskunnallisille päättäjille ja edistää yhdessä muiden toimijoiden kanssa hyvinvointia.

 

Diakonian ja sielunhoidon yksikkö

Kirkkohallituksessa diakoniasta vastaa erityisesti Diakonian ja sielunhoidon yksikkö (KDS). Yksikön  tehtävänä on edistää haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten hyvää elämää kehittämällä kirkon diakonista ja sielunhoidollista toimintaa ja itseymmärrystä sekä vaikuttamalla yhteiskunnallisesti.

Yksikön toimintaa voi tarkastella kahdesta päänäkökulmasta:

Kehittäminen ja koordinointi

Edistämme kirkon perustehtävän toteutumista kokoamalla, tuottamalla, analysoimalla ja välittämällä tietoa, käynnistämällä kehittämishankkeita, järjestämällä neuvotteluja, koulutusta ja tapahtumia, tuottamalla aineistoja sekä hoitamalla meille osoitettuja kirkon yhteisiä tehtäviä ja tukemalla erityisalueiden toimintaa (kuten esimerkiksi Kirkon diakoniarahasto, sairaala- ja vankilasielunhoito, puhelin- ja verkkoauttaminen, kriisi- ja suuronnettomuusvalmius). 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Vaikutamme herättämällä sosiaalieettistä keskustelua, antamalla kannanottoja ja lausuntoja, tekemällä aloitteita ja toimimalla yhdessä yhteiskunnan eri tahojen kanssa. 

Pidämme yhteyttä kansallisten toimijoiden lisäksi muihin kirkkoihin sekä ekumeenisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, seuraamme niissä käytävää keskustelua ja edistämme verkostoyhteistyötä diakonian ja sielunhoidon alueilla. 

Keskeisiä vastuualueita

Yksikössä työskentelee diakonian ja sielunhoidon asiantuntijoita mm. seuraaviin ilmiöihin ja vastuualueisiin liittyen:

 • köyhyyden, syrjäytymisen, asunnottomuuden, työttömyyden, yksinäisyyden, merkityksettömyyden kokemuksen, mielenterveyden, päihteiden, rikosten, muistisairauksien ja omaishoidon kysymykset: kirkon työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden tukeminen sekä kirkollinen, ekumeeninen ja uskontojenvälinen sekä yhteiskunnallinen yhteistyö ja kumppanuus sekä näihin liittyen edunvalvonta ja vaikuttaminen haavoittuvimmassa asemassa olevien hyväksi
 • erilaisissa kriiseissä olevien ihmisten tukeminen: kehittämällä ja vahvistamalla työntekijöiden osaamista ja vastuullamme olevia valtakunnallisia palveluja, kuten esim. Kirkon diakoniarahasto, Kirkon puhelin- ja verkkoauttaminen, Kirkon kriisipuhelin, kirkon sielunhoitotyö terveydenhuollossa (laitoksissa ja avohoidossa) ja vankiloissa
 • kirkon kriisi- ja suuronnettomuusvalmiuden kehittäminen: kirkon työntekijöiden ammatillisen osaamisen tukeminen sekä kirkon eri toimijoiden valmiuden vahvistaminen
 • diakonisen ja sielunhoidollisen vapaaehtoistoiminnan (seurakuntalaisuuden) vahvistaminen seurakunnissa, lähimmäisvastuuseen innostaminen ja varustaminen
 • koulutusten, aineistojen ja erilaisten kehittämishankkeiden (kuten esimerkiksi Yhteinen keittiö -hanke, diakoniaviestinnän kehittämishanke) lisäksi asiantuntijoiden vastuulla on kirkon diakonista ja sielunhoidollista toimintaa koskevan tiedon tuottaminen (tilastot, barometrit, selvitykset), analysointi ja viestiminen (tuki toimintojen kehittämiseen paikallisesti ja alueellisesti sekä vaikuttamisviestintä) sekä em. ilmiöitä koskevan tiedon kokoaminen ja välittäminen
 • kirkon diakonisen ja sielunhoidollisen itseymmärryksen vahvistaminen em. mainittujen toimien lisäksi teologisen työskentelyn ja sanoittamisen kautta
 • kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassa verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen kirkollisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Tapahtumat

null Kokeile, tutki ja kehitä diakonian erityiskoulutuksessa 2020

Kokeile, tutki ja kehitä diakonian erityiskoulutuksessa 2020

Diakonian erityiskoulutuksen moduulit antavat mahdollisuuden kokeilla, tutkia ja kehittää seurakuntatyössä uudenlaisia toimintatapoja. Kirkon koulutuskeskus (KK) järjestää vuonna 2020 seurakuntien palveluksessa oleville diakonian asiantuntijoille seuraavaa henkilöstökoulutusta:
Julkaistu 9.10.2019

Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op) – Yhteiskunnan palvelujärjestelmän muutokset ja diakoniaa tässä ajassa: 1.–3.4. ja 28.–30.9. Järvenpää, KK,  diakonian erityiskoulutuksen pakollinen moduuli

Kriisit ja traumat (5 op) – Syvennä osaamistasi kriisissä olevien ihmisten kohtaamisessa, traumatisoitumisen dynamiikasta ja sijaistraumatisoitumista: 25.–27.3. ja 2.–4.9. Järvenpää, KK

Dialogisuus kirkon työssä  (5 op) – Moniäänisyys, tasaveroisuus ja arvostava kuunteleminen seurakunnan toiminnan rikastuttajana: 10.–11.2. ja 13.–15.5. Järvenpää, KK

Korjaava perhetyö seurakunnassa (5 op) – Perheet keskiöön – vanhemmuuden ja parisuhteen tuen materiaalien hyödyntäminen ja perhelähtöinen työote: 28.–30.1. ja 23.–24.9. Turku. Kirkon kasvatus ja perheasiat/KKP

Monikulttuurisuus jumalanpalveluselämässä (5 op) – Vieraanvaraisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus seurakunnan elämässä ja toiminnassa: 7.–29.10. ja helmik. -21 Jyväskylä, Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta/KJY

Raamattu ja identiteetti (5 op)Koulutus soveltuu kaikille kirkon työntekijöille (muille kuin teologeille), jotka käyttävät Raamattua työssään ja haluavat päivittää Raamattuun, sen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää osaamistaan: 18.–20.5. ja 2.–4.12. Järvenpää, KK

Seurakunta maahanmuuttajan kotina (5 op) – Maahanmuuttajien kokemusten ja elämänvaiheiden vaikutus heidän hyvinvointiinsa ja seurakunnan roolia ja tehtäviä suhteessa maahan muuttaneisiin: verkkojakso 1.1.–19.4. ja 20.–22.4. Helsinki, KJY

#tehdäänyhdessä#messu (5 op) Innostusta herättämässä seurakunnan työyhteisölle ja jumalapalveluselämän tiimeille: 30.3.–1.4. ja 28.–30.10. Järvenpää, KK

Ulkopuolisuuden ehkäisy – nuoret ja lapset (5 op) – Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Opi ehkäisemään nuorten ja lasten ulkopuolisuutta ja hanki, hyödynnä ja kehitä kumppanuuksia ulkopuolisuuden ehkäisyssä: 21.–23.10. ja 7.–8.12., Järvenpää, KK

Vaikuttamistyö ja verkostojen vahvistaminen (5 op) – Koulutuksessa pohditaan seurakuntien ja kristittyjen roolia vaikuttamis- ja verkostojen vahvistamistyössä: 6.–8.4. ja 2.–3.11.2020 Järvenpää, KJY

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen (5 op) – Tule kehittymään ja kehittämään vapaaehtoistoiminnan johtamista Vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymykset, käytännöt ja kehittäminen: 20.–22.1. ja 4.–5.6. Järvenpää, KK

Yhteisöllinen ja yhteisölähtöinen kirkko (5 op) – Haluatko lisätä ymmärrystäsi ihmisistä ja organisaatioista? Moduulissa työstetään yhteisöllisyyttä ja yhteisölähtöisyyttä organisaatioiden ja työotteen kehittämisen näkökulmasta: 9.–12.3. ja 18.–19.5. Helsinki, KJY

***

Jokaiseen moduuliin sisältyy omaa työtä kehittävä tehtävä. Koulutuksen toteuttajina on Kirkon koulutuskeskuksen lisäksi Kirkkohallituksen eri yksiköt ja muut yhteistyökumppanit.

Edellä mainitut moduulit voi liittää diakonian erityiskoulutukseen (25 op), joka muodostuu viidestä 5 opintopisteen laajuisesta moduulista. Jos suorittaa kokonaisuuden, oman etenemisen voi suunnitella vaiheittain työstä nousevien tarpeiden mukaan. Koulutuksen kahdessa pakollisessa moduulissa keskiössä on erityisesti diakoniatyö. Vuosittain toteutettavat moduulit vaihtelevat. Esimerkiksi vuonna 2020 järjestetään Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa. Muut kolme moduulia ovat valinnaisia moduuleita tai muita diakonian erityiskoulutukseen soveltuvia moduuleita.

Lue lisää diakonian erityiskoulutuksesta:

Diakonian erityiskoulutuksen koulutuskuvaus

Erityiskoulutusten moduulitaulukko 2020

 

Huomaa myös seuraavat koulutukset

Sielunhoidon erityiskoulutus 2020–2022 Oulun hiippakunta (30 op) – Oulu, KK

Sielunhoidon erityiskoulutus 2020–2022 Tampereen hiippakunta ja Turun arkkihiippakunta (30 op) – Tampere ja Pori, KK

Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus (3 op) 4.–6.3. Järvenpää, KK

Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus (3 op) 18.–20.2. Oulu, KK

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri: koulutuskalenteri.evl.fi

 

Lisätietoa: koulutuksen asiantuntija (diakonia) Helena Tuominen helena.tuominen@evl.fi ja kurssisihteeri Ulla Pyykkö ulla.pyykko@evl.fi.

Takaisin

Seuraa meitä Twitterissä

Johtaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
diakoniarahaston sihteeri
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Vantaa
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

avustusvalmistelija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustuskäsittelijä
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki