Hyppää sisältöön

Mångkultur

Målet med det mångkulturella arbetet är att främja integreringen av immigranter i samhället och göra dem delaktiga i kyrkan.

En mångkulturell kyrka och församling

Mångkulturalitet i en församling är möjlig då personer som flyttat till ett område från olika håll och tillhör olika nationella minoriteter kan bli delaktiga av församlingsgemenskap och olika verksamhetsformer i församlingen. En mångkulturell församling ger rum för oliktänkande och olika uttryck för den kristna tron.

Församlingens kulturella mångfald utvecklas när invandrare samt olika språkliga och kulturella minoriteter involveras i volontäruppgifter. Församlingen kan också underlätta invandrares och andra minoriteters inträde i arbetslivet genom arbetspraktik och stödsysselsättning. Dessa ger en fin möjlighet att bekanta sig med livet och verksamheten i en kristen församling.

Mångkulturen och mångfalden utmanar oss att lära oss leva tillsammans, respektera varandra, visa ömsesidighet och dela med oss av det vi har.

Mångkultur som resurs

 • Ju brokigare en församlings medlemsskara är, desto mer påminner den om Kristi kyrka i världen.
 • Ju mera mångkulturell en församling är, desto mera resurser har den att tillgå.
 • Ju öppnare en församling är, desto lättare kan den vara en gemenskap för delaktighet.

Särdragen i mångkulturellt arbete

 • verksamhetssätt som främjar delaktighet
 • att lära sig leva tillsammans och dela med sig
 • arbetsgrepp som stärker egenmakten
 • mångprofessionellt samarbete
 • lokalt nätverkssamarbete
 • familjecentrerat arbetsgrepp
 • ekumenik

Evenemang

null Ansök om stipendium för BE1-kurs i Köpenhamn 16.-19.1.2020

Ansök om stipendium för BE1-kurs i Köpenhamn 16.-19.1.2020

Den internationella ekumeniska kursen BE1 (BeOne) ordnas under den internationella böneveckan 16-19.1.2020 i Köpenhamn. Kursen BE1 riktar sig till unga vuxna (18+) i olika kyrkor.
Publicerad 22.10.2019

Kursen arrangeras av European Fellowship, Europeiska kyrkokonferensen, FDF och Dansk ungdoms fællesråd DUF (Danish Youth Council).

Målet med kursen BE1:

 • ge information om ekumenik i en lokal, nationell och europeisk kontext
 • ge redskap för att förstå olika kyrkors traditioner och gudstjänstliv
 • uppmuntra till deltagande i ekumenisk verksamhet via den egna kyrkan
 • fördjupa förståelsen av den egna kristna identiteten

och inte att förglömma: nya vänner och möjlighet att bekanta sig med Köpenhamn!

Utrikesavdelningen beviljar ett stipendium som täcker kursavgiften och resekostnaderna för två medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta i kursen. Ansökan riktas till sakkunnig Ari Ojell: ari.ojell(at)evl.fi

Ansökningstiden går ut den 1 december 2019.

Läs mera om olika stipendier: evl.fi/stipendier

Tillbaka
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors