Hyppää sisältöön

Kyrkans klimatavtryck

Under 2019 uppgick utsläppen från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till cirka 215 000 ton koldioxid. De största utsläppskällorna var uppvärmning, bygg-, reparations- och underhållstjänster samt el och gas.

År 2019 uppgick kyrkans klimatavtryck till cirka 215 miljoner CO2-ekv. kg. Siffran grundar sig på data från hela kyrkans inköpsfakturor och på en beräkningsmodell som tagits fram av Finlands miljöcentral. Kyrkans klimatavtryck har beräknats med hjälp av beräkningsverktyget Hankintapulssi. 

I beräkningarna beaktas olika upphandlingskategorier och utsläppskoefficienterna för deras produkt- och tjänstgrupper, vilka grundar sig på den konsumtionsbaserade beräkningsmodellen ENVIMAT som tagits fram av Finlands miljöcentral. Uppskattningen av de olika upphandlingskategoriernas klimatavtryck grundar sig på de genomsnittliga klimatavtrycken för de produkter som förekommer på marknaden i Finland, och motsvarar därför inte nödvändigtvis det faktiska klimatavtrycket för varje enskild upphandling. 

Beräkningsmodellen räknar den genomsnittliga livscykelkostnaden per upphandlingstyp, och exempelvis el har samma klimatavtryck oberoende av hur elen produceras. Om beräkningsmodellen utvecklas vidare kunde man med dess hjälp framöver också följa upp hur koldioxidsnåla anskaffningar påverkar klimatavtrycket till exempel när en församling övergår till att använda grön el. 

Församlingarna har relativt likartade kostnadsstrukturer. Utifrån siffrorna kan man därför dra slutsatsen att det lönar sig att i första hand försöka påverka de produkt- och tjänstgrupper som har de största klimatkonsekvenserna. 

Information och rådgivning för klimatvänliga upphandlingar

Kyrkans klimatavtryck har också räknats ut inom forskningsprojektet HILMI som samordnas av statsrådet. I denna utredning kom man fram till siffran 212 miljoner CO2-ekv. kg. Församlingarnas klimatavtryck kan studeras i bilagan till projektrapporten som innehåller jämförelsedata över växthusgaser inom den offentliga förvaltningens olika sektorer. Länk till rapporten (på finska): Koldioxid- och miljöavtryck i offentlig upphandling - lagstiftning och mätning (HILMI)Öppna länk i ny flik


Publikationen innehåller dessutom mångsidig information om hur lagstiftningen, upphandlingsmodellerna och styrmetoderna bör utvecklas, och hur de mål och kriterier som ställts för upphandling bör följas upp och mätas för att klimat- och miljöavtrycket ska kunna beaktas kostnadseffektivt i offentliga upphandlingar. HILMI-projektet genomfördes av Östra Finlands universitet, Finlands miljöcentral, Villmanstrands tekniska universitet och Institute of European Studies. 

Mer information om ämnet och om andra offentliga aktörers klimatavtryck finns i Finlands miljöcentrals rapport. Länk till rapporten (på finska): Nissinen och Savolainen (red.) 2019. Koldioxidavtryck och råvaruanvändning i offentliga upphandlingar och i hushållens konsumtion. Resultat av analys med modellen ENVIMAT. Finlands miljöcentrals rapporter 15/2019.Öppna länk i ny flik

Kyrkan har som ambition att vara klimatneutral senast 2030. Kyrkostyrelsens upphandlingsteam stöder församlingarna i deras upphandlingsbehov som svarar mot kyrkans energi- och klimatstrategi och hjälper till med planering och inriktning av upphandlingarna. Upphandlingsteamets e-postadress är hankinnat.kirkkohallitus@evl.fi. 
 

Redigerad