Piispainkokouksen tehtävät

Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä koskevia asioita. Useimmiten käsiteltävät kysymykset liittyvät kirkon oppiin, jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin sekä niitä hoitamaan pyrkivien koulutukseen.

Piispainkokousten päätösten sitovuus

 • Piispainkokouksen päätökset ovat sitovia niissä tapauksissa, jotka kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä nimenomaan määritellään piispainkokouksen päätettäviksi. Muissa asioissa päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.
 • Osa valmisteluista tapahtuu kirkolliskokouksen toimeksiantojen pohjalta.
 • Piispainkokous ei voi antaa sitovia määräyksiä piispan ja tuomiokapitulien toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi yksittäisiä pappeja koskevat päätökset.

Piispainkokouksen tärkeimmät tehtävät

Kirkon oppi

 • käsitellä kirkon uskoa, opetusta ja työtä koskevia asioita
 • käsitellä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita

Suhteet yhteiskuntaan

 • käsitellä kirkon ykseyttä, ekumeenisia suhteita, kirkon lähetystehtävää ja kirkon suhdetta muihin uskontoihin koskevia asioita sekä päättää kirkon edustamisesta näissä kysymyksissä
 • tehdä esitys kirkolliskokoukselle kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä ja tämän aseman lakkauttamisesta

Toiminta ja hallinto

 • antaa kirkkojärjestyksen täytäntöönpanosta tarkempia määräyksiä, jos asia koskee:
  • kirkkoon liittyvälle annettavaa opetusta
  • jumalanpalvelusta tai kirkollista toimitusta
  • rippikoulua, rippikoulun pitämistä koskevaa lupaa tai rippikoulussa käytettäviä oppikirjoja
  • pappisvirkaa
  • papin tai lehtorin virkaa tai tällaiseen virkaan pyrkivältä vaadittavaa tutkintoa
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle.

Piispainkokous muun muassa

 • antaa määräyksiä kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säädösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta toimivaltaansa kuuluvissa asioissa
 • antaa kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle lausuntoja asioista, jotka koskevat kirkollisia kirjoja sekä kirkon uskoa ja oppia tai niihin pohjautuvia periaatteellisia kannanottoja
 • tekee aloitteita ja esityksiä kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle
 • hyväksyy Jumalanpalveluksen oppaan ja Kirkollisten toimitusten oppaan
 • antaa tarvittaessa muita määräyksiä kirkkojärjestyksen säädösten soveltamisesta, jotka koskevat jumalanpalvelusta tai kirkollisia toimituksia
 • antaa ohjeita ja suosituksia piispantarkastuksesta ja muista hiippakuntien hoitoon liittyvistä asioista
 • hyväksyy rippikoulun oppikirjat
 • nimeää kirkkohallitukseen kaksi piispaa neljäksi vuodeksi kerrallaan
 • nimeää piispan, joka osallistuu kirkon työmarkkinalaitoksen kokouksiin

Lisäksi piispainkokous antaa määräyksiä

 • pappisvirkaan vaadittavasta tutkinnosta
 • eriteitse pappisvirkaan valmistuvilta vaadittavista opinnoista
 • pastoraalitutkinnosta ja ylemmästä pastoraalitutkinnosta
 • seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta