Hyppää sisältöön

Nro 162 Kirkkohallituksen päätös diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Annettu Oulussa 31 päivänä toukokuuta 2023

————

Kirkkohallitus on kirkkojärjestyksen (657/2023) 5 luvun 13 §:n 1 momentin 4 kohdan a alakohdan nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata diakonian virkaan kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittava diakoninen, teologinen sekä sosiaali- ja terveysalan osaaminen.

2 §
Vaadittava tutkinto

Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan toinen seuraavista tutkinnoista:

  1. vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK), joka sisältää vähintään 60 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja seuraavasti:
  1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
  2. diakonian alan ammattiopintoja vähintään 25 opintopistettä;
  3. diakonisen hoitotyön päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
  1. vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), joka sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja seuraavasti:
  1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
  2. diakonian alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
  3. diakonian alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
  4. diakonian alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

3 §
Tutkinnon täydentäminen

Sellaista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK), joka sisältää nuorisotyönohjaajan viran haltijalta vaadittavat opinnot tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavat opinnot, tulee täydentää 2 §:n 2 kohdan b-d alakohdan mukaisilla opinnoilla.

Sellaista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK), joka ei sisällä 2 §:ssä mainittuja vähintään 60/90 opintopisteen laajuisia teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja, tulee täydentää vastaavilla opinnoilla.

4 §
Todistus tutkinnosta tai opintojen suorittamisesta

Tutkinnon tai 2 §:ssä edellytettyjen opintojen suorittaminen osoitetaan ammattikorkeakoulun antamalla todistuksella.

5 §
Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen tunnustaminen

Ulkomaisten tutkintojen rinnastamista ja opintojen tuottamaa kelpoisuutta evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annetun lain (653/2023) 11 §:n ja kirkkojärjestyksen 5 luvun 13 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti ratkaistaessa ulkomaisia tutkintoja ja opintoja verrataan tässä päätöksessä vaadittuihin opintoihin.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023.

Tämän päätöksen voimaan tullessa vireillä olevaan viran täyttämismenettelyyn sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa ollutta päätöstä.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittanut henkilö säilyttää kelpoisuutensa tässä päätöksessä mainittuun vastaavaan virkaan.

Päivitetty