Hyppää sisältöön

Nro 148 

Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2021

————

Piispainkokous on kirkkolain 21 luvun 2 §:n 5 kohdan e alakohdan mukaan antanut sairaalapapin virkaan vaadittavaa tutkintoa koskevat täytäntöönpanomääräykset:

1 §

Päätöksen tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkaan kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittava teologinen, sielunhoidollinen ja terapeuttinen sekä pedagoginen osaaminen.

2 §

Vaadittava tutkinto ja koulutus

Sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin viran haltijalta vaaditaan pappisvirkaan vaadittava teologinen tutkinto (KS 145) ja vähintään 60 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä sairaalasielunhoidon erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen.

3 §

Todistus

Tutkinnon suorittaminen osoitetaan korkeakoulun antamalla todistuksella ja erityiskoulutuksen suorittaminen kirkkohallituksen antamalla todistuksella.

4 §

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen tunnustaminen

Ulkomaisten tutkintojen rinnastamista ja opintojen tuottamaa kelpoisuutta kirkkolain 6 luvun 15 §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti ratkaistaessa ulkomaisia tutkintoja ja opintoja verrataan tässä päätöksessä vaadittuihin opintoihin. Lisäksi otetaan huomioon piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta (KS 145) 5 §:n säännökset.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021.

Tätä päätöstä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

​​​​​​​

Päivitetty