Hyppää sisältöön

Nro 144

Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2020

————

Piispainkokous on kirkkolain 21 luvun 2 §:n 5 kohdan e alakohdan nojalla antanut ylemmästä pastoraalitutkinnosta seuraavat täytäntöönpanomääräykset:

1 §

Ylemmän pastoraalitutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut tuntee syvällisesti teologiaa, soveltaa sitä kirkon toimintaan sekä hallitsee ja hyödyntää johtamisen, esimiestyön, ohjauksen ja konsultoinnin sekä hallinnon ja talouden menettelytapoja ja käytäntöjä kirkon toimintaympäristössä.

2 §

Oikeuden ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamiseen myöntää hakemuksesta tuomiokapituli. Oikeus tutkinnon suorittamiseen voidaan myöntää papille, jolla on kelpoisuus hakea kirkkoherran virkaa. Tuomiokapituli voi päättää vuosittain opintojensa aloittavien enimmäismäärän.

Hakemukseen liitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opinto-oikeutta myöntäessään tuomiokapituli hyväksyy opintosuunnitelman ja päättää hakijan aikaisempien opintojen lukemisesta ylemmän pastoraalitutkinnon hyväksi. Tuomiokapituli hyväksyy myös opintosuunnitelmaan tehtävät muutokset.

3 §

Ylemmän pastoraalitutkinnon laajuus on 80 opintopistettä (op) ja se muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  1. kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyviä johtamiskoulutuksen opintoja 20 op;
  2. kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyviä erityiskoulutusten opintoja, jotka syventävät papin perusosaamista, vahvistavat erityisosaamista sekä laaja-alaistavat asiantuntijuutta kirkon työssä 40 op;
  3. opintoihin liittyvän kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma 20 op.

Opinnot on suoritettava tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opinnot voivat muodostua kirkkohallituksen, tuomiokapitulien, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä muiden kouluttavien tahojen toteuttamista osioista.

Opintokokonaisuudesta tai osiosta vastaava antaa sen hyväksyttävästi suorittaneelle todistuksen, johon merkitään opintokokonaisuuden tai osion nimi ja laajuus.

Tuomiokapituli hyväksyy ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamisen ja antaa siitä todistuksen.

4 §

Ruotsinkielisen ylemmän pastoraalitutkinnon järjestämisestä vastaa Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tällä päätöksellä kumotaan piispainkokouksen 13. päivänä helmikuuta 2007 antama päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta (kirkon säädöskokoelma 106).

Jos pappi on ennen tämän päätöksen voimaantuloa saanut oikeuden ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamiseen, on hänellä oikeus tämän päätöksen voimaantulon estämättä suorittaa ylempään pastoraalitutkintoon kuuluvat opinnot loppuun tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleen päätöksen mukaisesti.

Päivitetty