Hyppää sisältöön

Nro 140
Piispainkokouksen päätös
kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2020

_______

Piispainkokous on kirkkolain 21 luvun 2 §:n 5 kohdan e alakohdan ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 10 §:n nojalla antanut kirkkoherran virkaan vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta seuraavan määräyksen:

1 §

Tutkinnon tavoitteet

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen.

Tutkinnon suorittaneella on kokonaiskuva kirkkoherran tehtävistä. Hän on perehtynyt hengelliseen ja strategiseen johtamiseen sekä seurakuntahallintoon. Hänellä on perusvalmiudet esimiestyöhön, henkilöstön johtamiseen ja itsensä kehittämiseen johtajana.

2 §

Tutkinnon laajuus

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon laajuus on viisi opintopistettä.

Tutkinto on Kirkon johtamisen erityiskoulutukseen sisältyvä moduuli, jonka hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden kirkkoherran virkaan.

Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa ei voi korvata muilla johtamisen opinnoilla tai muulla osaamisella kuin:

  1. pastoraalitutkinnolla, jonka arvosana on korkeimmalla kiitoksella hyväksytään;
  2. ylemmällä pastoraalitutkinnolla, joka on suoritettu piispainkokouksen 6 päivänä maaliskuuta 1991 tai sen jälkeen päättämien tutkintovaatimusten mukaisesti; tai
  3. Kirkon johtamiskoulutusohjelman 1990 mukaisella johtamiskoulutuksella, joka on suoritettu ennen vuotta 2000.

3 §

Tutkinnon suorittaminen

Lupaa seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen haetaan tuomiokapitulilta.

Tuomiokapituli voi myöntää luvan papille, joka on:

  1. suorittanut pastoraalitutkinnon;
  2. suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen tai hankkinut muilla tavoin vastaavat tiedot, taidot ja osaamisen; sekä
  3. osallistunut johtamispotentiaalikartoitukseen ja tuomiokapitulin järjestämään ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen tähtäävästä koulutuksesta vastaa ja tutkinnon järjestää tuomiokapituli.  

4 §

Tutkintotodistus ja arvosana

Tuomiokapituli antaa seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamisesta todistuksen, josta ilmenevät tutkinnon tavoitteet ja laajuus sekä siitä annettu arvosana.

Arvosana on arvio niistä kirkkoherran johtamistehtävässä tarvittavista tiedoista, taidoista ja osaamisesta, jotka tutkinnon suorittanut pappi on saavuttanut. Hyväksytyn tutkinnon voi suorittaa arvosanalla erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä tai välttävä. Tuomiokapituli voi myös hylätä suorituksen. Tutkinnon suorittaminen ja sen arvosana merkitään nimikirjaan.

Tutkinnon voi suorittaa tuomiokapitulin luvalla uudelleen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että pappi osallistuu uudelleen johtamispotentiaalikartoitukseen ja uraohjauskeskusteluun.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020.

Tällä päätöksellä kumotaan piispainkokouksen 10 päivänä helmikuuta 1999 kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta antama päätös (kirkon säädöskokoelma nro 77).

Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olevaa piispainkokouksen päätöstä kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta sovelletaan kuitenkin 31 joulukuuta 2020 asti ja tämän päätöksen määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 lähtien.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, jonka suorittaminen on aloitettu ennen 1 päivää tammikuuta 2021, suoritetaan loppuun tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisena.

Tämän päätöksen voimaan tullessa pappi, joka on tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaan kelpoinen kirkkoherran virkaan, säilyttää kelpoisuutensa.

​​​​​​​

Päivitetty