Hyppää sisältöön

Nro 139

Kirkkohallituksen päätös
​​​​​​​varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2020

_______

Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan b alakohdan nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §

Päätöksen tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittava teologinen, pedagoginen sekä varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan osaaminen.

2 §

Vaadittava tutkinto

Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä pääasiallisesti varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtäviä tekevältä viranhaltijalta vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), joka sisältää vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sekä 3 §:ssä mainitut opinnot.

3 §

Vaadittavat opinnot

Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alaan liittyviä opintoja seuraavasti:

  1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
  2. kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
  3. kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
  4. kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

4 §

Tutkinnon täydentäminen

Sellaista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK), joka sisältää diakonian viran haltijan kelpoisuuteen vaadittavat opinnot tai nuorisotyönohjaajan viran haltijan kelpoisuuteen vaadittavat opinnot, tulee täydentää 3 §:n 2─4 kohdan mukaisilla opinnoilla sekä vähintään 60 opintopisteen laajuisilla varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneilla opinnoilla.

Sellaista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK), joka ei sisällä vähintään 60 opintopisteen laajuisia varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja sekä 3 §:ssä mainittuja vähintään 90 opintopisteen opintoja, tulee täydentää vastaavilla opinnoilla.

5 §

Todistus tutkinnosta tai opintojen suorittamisesta

Tutkinnon tai 3 §:ssä edellytettävien opintojen suorittaminen osoitetaan ammattikorkeakoulun antamalla todistuksella.

6 §

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen tunnustaminen

Ulkomaisten tutkintojen rinnastamista ja opintojen tuottamaa kelpoisuutta kirkkolain 6 luvun 15 §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti ratkaistaessa ulkomaisia tutkintoja ja opintoja verrataan tässä päätöksessä vaadittuihin opintoihin.

7 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Tällä päätöksellä kumotaan kirkkohallituksen 24.1.2017 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma Nro 124) 3 §.

Tätä päätöstä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen. Tämän päätöksen voimaan tullessa vireillä olevaan viran täyttämismenettelyyn sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa ollutta päätöstä.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittanut henkilö säilyttää kelpoisuutensa tässä päätöksessä mainittuun vastaavaan virkaan.

Päivitetty