Hyppää sisältöön

Nro 138

Kirkkohallituksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2020

_______

Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan b alakohdan nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §

Päätöksen tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaan kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittava teologinen, sielunhoidollinen, terapeuttinen ja pedagoginen osaaminen.

2 §

Vaadittava tutkinto ja koulutus

Perheneuvojalta ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran haltijalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä perheneuvonnan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen.

3 §

Todistus

Tutkinnon suorittaminen osoitetaan korkeakoulun antamalla todistuksella ja erityiskoulutuksen suorittaminen kirkkohallituksen antamalla todistuksella.

4 §

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen tunnustaminen

Ulkomaisten tutkintojen rinnastamista ja opintojen tuottamaa kelpoisuutta kirkkolain 6 luvun 15 §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti ratkaistaessa ulkomaisia tutkintoja ja opintoja verrataan tässä päätöksessä vaadittuihin opintoihin.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Tällä päätöksellä kumotaan kirkkohallituksen 24.1.2017 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma Nro 124) 5 §.

Tätä päätöstä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen. Tämän päätöksen voimaan tullessa vireillä olevaan viran täyttämismenettelyyn sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa ollutta päätöstä.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut henkilö säilyttää kelpoisuutensa tässä päätöksessä mainittuun vastaavaan virkaan.

​​​​​​​

 

Päivitetty