Hyppää sisältöön

Nro 137

Kirkkohallituksen päätös nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2020

_______

Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan b alakohdan nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §

Päätöksen tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata nuorisotyönohjaajan virkaan kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittava teologinen, pedagoginen sekä sosiaali- tai kasvatus- ja ohjausalan osaaminen.

2 §

Vaadittava tutkinto

Nuorisotyönohjaajan viran haltijalta sekä nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), joka sisältää 3 §:ssä mainitut opinnot.

3 §

Vaadittavat opinnot

Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja seuraavasti:

  1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
  2. kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
  3. kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
  4. kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

4 §

Tutkinnon täydentäminen

Sellaista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK), joka sisältää diakonian viran haltijalta vaadittavat opinnot tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavat opinnot, tulee täydentää 3 §:n 2─4 kohdan mukaisilla opinnoilla.

Sellaista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) tai sellaista humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoa, yhteisöpedagogi (AMK), joka ei sisällä 3 §:ssä mainittuja vähintään 90 opintopisteen laajuisia opintoja, tulee täydentää vastaavilla opinnoilla.

5 §

Todistus tutkinnosta tai opintojen suorittamisesta

Tutkinnon tai 3 §:ssä edellytettyjen opintojen suorittaminen osoitetaan ammattikorkeakoulun antamalla todistuksella.

6 §

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen tunnustaminen

Ulkomaisten tutkintojen rinnastamista ja opintojen tuottamaa kelpoisuutta kirkkolain 6 luvun 15 §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti ratkaistaessa ulkomaisia tutkintoja ja opintoja verrataan tässä päätöksessä vaadittuihin opintoihin.

7 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Tällä päätöksellä kumotaan kirkkohallituksen 24.1.2017 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma Nro 124) 2 §.

Tätä päätöstä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen. Tämän päätöksen voimaan tullessa vireillä olevaan viran täyttämismenettelyyn sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa ollutta päätöstä.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittanut henkilö säilyttää kelpoisuutensa tässä päätöksessä mainittuun vastaavaan virkaan.

Päivitetty