Hyppää sisältöön

Nro 136

Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2020

_______

Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan b alakohdan nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §

Päätöksen tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virkoihin kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittava osaaminen.

2 §

Vaadittava tutkinto ja opinnot

Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajalta sekä niitä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaaditaan:

  1. kirkkohallituksen antaman päätöksen (Diakonian virka), nro 137 (Nuorisotyönohjaaja) tai nro 139 (Varhaiskasvatuksen ohjaaja) mukainen tutkinto ja tähän tutkintoon sisältyvänä tai erikseen ammattikorkeakoulussa suoritettuna lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja vähintään 8 opintopistettä; tai
  2. muu soveltuva korkeakoulututkinto ja sen lisäksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä kansainvälisen työn erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen.

3 §

Todistus tutkinnosta tai opintojen suorittamisesta

Tutkinnon sekä opintojen suorittaminen osoitetaan korkeakoulun antamalla todistuksella. Erityiskoulutuksen suorittaminen osoitetaan kirkkohallituksen antamalla todistuksella.

 4 §

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen tunnustaminen

Ulkomaisten tutkintojen rinnastamista ja opintojen tuottamaa kelpoisuutta kirkkolain 6 luvun 15 §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti ratkaistaessa ulkomaisia tutkintoja ja opintoja verrataan tässä päätöksessä vaadittuihin opintoihin.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Tällä päätöksellä kumotaan kirkkohallituksen 24.1.2017 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista antaman päätöksen (Kirkon säädöskokoelma Nro 124) 4 §.

Tätä päätöstä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen. Tämän päätöksen voimaan tullessa vireillä olevaan viran täyttämismenettelyyn sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa ollutta päätöstä.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut henkilö säilyttää kelpoisuutensa tässä päätöksessä mainittuun vastaavaan virkaan.

Päivitetty