Hyppää sisältöön

Nro 135

Kirkkohallituksen päätös kanttorin virassa vaadittavasta tutkinnosta

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2020

_______

Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan b alakohdan ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 §:n nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §

Päätöksen tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata kanttorin tehtävien hoitamiseen tarvittava musiikillinen, teologinen, pedagoginen ja soveltava osaaminen.

2 §

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka (taso B)

Seurakunnassa voi olla ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (taso B), johon vaaditaan jokin seuraavista tutkinnoista:

 1. musiikin maisterin tutkinto;
 2. filosofian tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jossa pääaineena on musiikkikasvatus;
 3. kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, muusikko (ylempi AMK) tai musiikkipedagogi (ylempi AMK).

3 §

Korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka (taso C)

Seurakunnassa voi olla korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (taso C), johon kelpoisuuden antavat seuraavat tutkinnot:

 1. musiikin kandidaatti;
 2. kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, musiikkipedagogi (AMK);
 3. kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, muusikko (AMK).

4 §

Ylintä tutkintotasoa edellyttävä kanttorinvirka (taso A)

Seurakunnassa voi olla ylintä tutkintotasoa edellyttävä kanttorin virka (taso A), johon vaaditaan jokin seuraavista tutkinnoista ja opinnoista:

 1. 2 §:ssä tarkoitettu tutkinto ja tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi yliopistossa tasolla A tehty suoritus urkujensoitossa, laulussa tai kuoronjohdossa;
 2. 2 §:ssä tarkoitettu tutkinto sekä siinä suoritetun syventymiskohteen lisäksi taso B joko kuoronjohdossa, laulussa tai urkujensoitossa;
 3. 2 §:ssä tarkoitetun musiikin maisterin tutkinnon lisäksi suoritettu kirkkomusiikin harjoittamiseen liittyvä tai sitä tukeva: 

a) toinen musiikin maisterin tutkinto;

b) musiikin lisensiaatin tutkinto;

c) musiikin tohtorin tutkinto.

5 §

Kanttorinvirkaan vaadittavan tutkinnon sisältö

Kanttorinvirkaan kelpoistavan tutkinnon tulee sisältää seuraavat opinnot:

 1. jumalanpalvelusmusiikin, kirkollisten toimitusten ja seurakunnan tilaisuuksien musiikin opintoja, joihin sisältyy eri tyylein toteutettavia lauluun, musiikinjohtoon ja urkujensoittoon sekä soittimien hoitoon ja huoltoon liittyviä opintoja, yhteensä vähintään 90 opintopistettä;

 2. raamattutietoon, kirkon tunnustukseen ja jumalanpalveluselämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 10 opintopistettä;

 3. rippikouluopetukseen ja musiikkikasvatukseen seurakunnassa liittyviä pedagogisia opintoja yhteensä vähintään määrältään

a) ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävässä kanttorin virassa (taso B) 10 opintopistettä;

b) korkeakoulututkintoa edellyttävässä kanttorin virassa (taso C) 5 opintopistettä;

c) ylintä tutkintotasoa edellyttävässä kanttorin virassa (taso A) 10 opintopistettä;

 1. opintokokonaisuus, johon sisältyy kirkkomusiikin soveltavia opintoja sekä päätoiminen ohjattu harjoittelu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa vähintään määrältään

a) ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävässä kanttorin virassa (taso B) 20 opintopistettä;

b) korkeakoulututkintoa edellyttävässä kanttorin virassa (taso C) 10 opintopistettä;

c) ylintä tutkintotasoa edellyttävässä kanttorin virassa (taso A) 20 opintopistettä.

6 §

Tutkinnon täydentäminen

Mikäli suoritettu tutkinto ei sisällä kaikkia 5 §:ssä mainittuja opintoja, sitä tulee täydentää vastaavilla opinnoilla kelpoisuuden saamiseksi.

7 §

Todistus tutkinnosta ja opintojen suorittamisesta

Tutkinnon tai 6 §:ssä edellytettävien opintojen suorittaminen osoitetaan korkeakoulun antamalla todistuksella.

8 §

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen tunnustaminen

Ulkomaisten tutkintojen rinnastamista ja opintojen tuottamaa kelpoisuutta kirkkolain 6 luvun 15 §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaisesti ratkaistaessa ulkomaisia tutkintoja ja opintoja verrataan tässä päätöksessä vaadittuihin opintoihin.

9 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Tällä päätöksellä kumotaan kirkkohallituksen 8 päivänä joulukuuta 2015 antama päätös kanttorin virkaan vaadittavista tutkinnoista (Kirkon säädöskokoelma nro 123).

Tätä päätöstä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen. Tämän päätöksen voimaan tullessa vireillä olevaan viran täyttämismenettelyyn sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa ollutta päätöstä.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut henkilö säilyttää kelpoisuutensa tässä päätöksessä mainittuun vastaavaan virkaan.

​​​​​​​

Päivitetty