Hyppää sisältöön

Nro 131

Kirkkohallituksen väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2020

_______

Kirkkohallitus on kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 14 §:n 2 momentin 2, 3 ja 5 kohdan nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 1498/2015, antanut seuraavan väliaikaisen määräyksen:

1 §

Sen estämättä, mitä kirkkojärjestyksen (1055/1993) 8 luvun 5 §:n 2 momentissa ja kirkkolain 11 luvun 11 §:ssä säädetään, kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto voidaan valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa kutsua koolle välittömästi. Valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet valtuutetuista on saapuvilla.

Jos kirkkovaltuustoa tai yhteistä kirkkovaltuustoa ei saada koolle päätösvaltaisena ja painavat syyt edellyttävät välitöntä päätöksentekoa, kirkkoneuvostolla tai yhteisellä kirkkoneuvostolla on oikeus päättää niistä asioista, jotka koskevat seurakunnan tai seurakuntayhtymän hallinnon järjestämistä, ohje- tai johtosääntöä, toimivallan siirtämistä, talousarviota ja veroja sekä muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä asioista.

Kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston on mahdollisimman pian saatettava 2 momentissa tarkoitetut päätökset valtuuston päätettäviksi. Kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston päätös on voimassa, kunnes valtuusto on päättänyt asiasta.

2 §

Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielintä taikka kirkkohallitusta tai sen toimielintä ei saada koolle poikkeusoloissa, voidaan toimielimen kokous järjestää sähköisesti. Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2020 ja on voimassa yhtä kauan kuin valtioneuvoston asetuksella on säädetty valmiuslain II osan mukaisten toimivaltuuksien soveltamisesta, jollei toisin päätetä.  Päätös on kuitenkin voimassa enintään 31 päivään elokuuta 2020 saakka.

Päivitetty