Hyppää sisältöön

Nro 92 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2004


_______

 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 3 luvun 3 a §:n nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §

 

Tässä päätöksessä kristillisellä järjestöllä tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 3 luvun 3 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja kristillisiä yhdistyksiä, säätiöitä ja laitoksia.

2 §

 

Tuomiokapituli voi myöntää kristilliselle järjestölle kirkkojärjestyksen 3 luvun 3 a §:n 1 momentin mukaisen luvan pitää rippikoulua korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lupa voidaan antaa sellaiselle kristilliselle järjestölle, jonka säännöt edellyttävät evankelis-luterilaisen tunnustuksen mukaista toimintaa tai joka hakemuksessaan sitoutuu kirkkomme tunnustuksen mukaiseen opetukseen. Lupaa rippikoulun pitämiseen haetaan sen hiippakunnan tuomiokapitulilta, jonka alueella rippikoulu toteutetaan. Ruotsinkielisen rippikoulun pitämiseen haetaan lupaa Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulilta. Jos rippikoulun pitopaikka ei ole minkään hiippakunnan alueella tai kysymyksessä on vaellus- tai retkirippikoulu, hakemus osoitetaan sille tuomiokapitulille, jonka alueella järjestön kotipaikka sijaitsee.

Rippikoulu kestää 80 tuntia. Rippikouluryhmän enimmäiskoko on 25 henkeä. Tuomiokapituli voi poikkeustapauksissa myöntää luvan ryhmäkoon ylittämiseen, kun siihen on erityisen painavat syyt. Kristillisen järjestön tulee asianmukaisella tavalla tarkistaa rippikouluun osallistuvan oikeus konfirmaatioon asianomaisesta seurakunnasta. Rippikoulun käynnistä ja konfirmaatiosta tulee asianmukaisesti ilmoittaa rippikoululaisen seurakuntaan.

3 §

 

Hakiessaan lupaa rippikoulun järjestämiseen kristillinen järjestö sitoutuu noudattamaan tuomiokapitulin antamia ohjeita rippikoulusta. Tuomiokapituli voi peruuttaa rippikoulun pitämistä koskevan luvan, jos järjestelyt tai annettu opetus eivät täytä luvan myöntämiselle määrättyjä edellytyksiä.

Kristillisen järjestön rippikoulussa noudatetaan voimassa olevaa piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa ja soveltuvin osin kirkkohallituksen antamaa rippikoulun malliohjesääntöä. Kristillisen järjestön vastuulla on rippikoulun kokonaistuntimäärästä 70 tuntia. Seurakuntayhteyskokonaisuus (rippikoulusuunnitelmassa 8-16 tuntia) toteutetaan paikallisseurakunnassa. Kristillisen järjestön rippikoulussa tulee rohkaista nuoria seurakuntayhteyteen.

Rippikouluopetuksessa käytetään kirkkojärjestyksen 3 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja piispainkokouksen hyväksymiä oppikirjoja ja kirkolliskokouksen hyväksymää kristinoppia.

4 §

 

Rippikoulun pitämiseen luvan saanut kristillinen järjestö toimittaa vuosittain vähintään kolme kuukautta ennen rippikoulun aloittamista tuomiokapituliin ilmoituksen sinä vuonna pidettäväksi suunnitelluista rippikouluista sekä rippikoulukohtaiset toteutussuunnitelmat. Ilmoitukseen liitetään edellisen vuoden rippikoulujen kokoava arviointi sekä rippikoulupäiväkirjat. Ilmoitus ja toteutussuunnitelmat laaditaan kahtena kappaleena, joista toisia säilytetään tuomiokapitulin arkistossa ja toisia järjestön arkistossa.

Rippikouluja arvioidaan vuosittain järjestön tekemän kokoavan arvioinnin ja rippikoulupäiväkirjojen avulla. Tuomiokapituli nimeää järjestön rippikouluja varten yhdyshenkilön, jonka kanssa järjestön rippikoulun pitäjät järjestävät riittävässä määrin arviointikeskusteluja ja konsultaatiotapaamisia.

5 §

 

Päätöksen 3 §:n 2 momentissa mainitun malliohjesäännön 8 §:ssä tarkoitetut erityisryhmien rippikoulut tulee yleensä järjestää yhteistyössä yhden tai useamman seurakunnan tai järjestön kanssa. Mikäli näin ei voida toimia, tulee tällaisen rippikoulun kohdalla soveltuvin osin menetellä tämän päätöksen 2-4 §:issä edellytetyllä tavalla.

6 §

 

Mikäli järjestö ottaa vastuulleen harrastejärjestön tai yrityksen rippikoulun, se on normaalilla tavalla sisällytettävä vuosisuunnitelmaan. Tällaisen rippikoulun kohdalla järjestö vastaa rippikoulusuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämisestä. Mikäli rippikoululaiset kuuluvat eri seurakuntiin, seurakuntayhteyskokonaisuus järjestetään ja konfirmaatio voidaan järjestää rippikoululaisen kotiseurakunnassa.

7 §

 

Ulkomailla pidettävien rippikoulujen järjestämisessä tulee käyttää erityistä harkintaa ja niillä tulee pyrkiä edistämään kirkkojen välistä yhteyttä, lähetyskasvatusta ja ystävyysseurakuntatoimintaa sekä vuorovaikutusta rippikoulu- ja nuorisotyössä eri kirkkojen kesken.

________
 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004

 

 

 

Päivitetty