Hyppää sisältöön

Nro 80 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta

Annettu Vaasassa 13 päivänä syyskuuta 2000

 

________

 

Kumottu 1.1.2015 piispainkokouksen päätöksellä 4.12.2013/116

 

 

________

 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 20 §:n nojalla määrännyt seuraavaa:

1 § (13.9.2005/99)

 

Pastoraalitutkinnon tavoitteena on, että pappi tai lehtori syventää teologista tietämystään ja osaa soveltaa sitä kirkon työssä.

Pastoraalitutkinnon laajuus on 34 opintopistettä (op). Se muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista

1. raamattutieto (4 op)

2. kirkon tunnustus (4 op)

3. kirkon hallinto (4 op)

4. Raamattu, tunnustus ja julistus (4 op)

5. jumalanpalveluselämä (4 op)

6. sielunhoito (4 op)

7. kristillinen kasvatus (4 op)

8. seurakunta työyhteisönä (4 op)

9. saarnanäyte (1 op)

10. opetusnäyte (1 op)

2 § (13.9.2005/99)

 

Pastoraalitutkinnon suorittamisen alussa opiskelija esittää selvityksen perehdyttämisohjelman suorittamisesta ja laatii hiippakuntadekaanin kanssa opintosuunnitelman.

3 §

 

Opintokokonaisuudet 1-3 suoritetaan tuomiokapitulin määräämällä tavalla.

Opintokokonaisuudet 4-8 suoritetaan kirkon koulutuskeskuksen määräämällä tavalla.

Saarnanäyte annetaan tuomiokapitulin määräämällä tavalla ja sen tulee vastata päiväjumalanpalveluksen saarnaa.

Opetusnäyte annetaan tuomiokapitulin määräämällä tavalla lasten, nuorten tai aikuisten opetustilanteessa.

4 §

 

Ruotsinkielisen pastoraalitutkinnon järjestämisestä huolehtii Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli.

5 §

 

Opintokokonaisuudesta vastaava antaa opintokokonaisuuden hyväksyttävästi suorittaneelle todistuksen, johon merkitään opintokokonaisuuden nimi, laajuus ja arvosana.

6 §

 

Opintokokonaisuudet ja näytteet arvostellaan kukin asteikolla 1-2. Arvosana annetaan 0,25 pisteen tarkkuudella.

7 §

 

Tuomiokapituli antaa pastoraalitutkinnosta todistuksen, johon merkitään tutkinnon laajuus sekä arvosana sanallisesti ja numeroin.

Pastoraalitutkinnon yleisarvosana määrätään laskemalla yhteen edellä mainituista opintokokonaisuuksista ja näytteistä saadut pistemäärät. Alin pistemäärä, jolla pastoraalitutkinto hyväksytään, on 10 pistettä. Yleisarvosanat ovat ”välttävä” (10-12,75 pistettä), ”tyydyttävä” (13-14,75 pistettä), ”hyvä” (15-17,75 pistettä) ja ”erinomainen” (18-20 pistettä).

8 §

 

Jos pappi tai lehtori haluaa korottaa pastoraalitutkinnosta saamaansa arvosanaa, tuomiokapituli määrää, miten hänen on täydennettävä tutkintoaan.

9 §

 

Jos pappi tai lehtori on ennen tämän päätöksen voimaantuloa sopinut tuomiokapitulin kanssa pastoraalitutkinnon suorittamisesta, hänellä on oikeus vuoden 2002 loppuun mennessä suorittaa koko pastoraalitutkinto aikaisemmin voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan. Tarvittaessa tuomiokapituli määrää, mitä tässä päätöksessä mainittuja opintokokonaisuuksia tai niiden osia, tai näytteitä hänen aikaisempien tutkintovaatimusten mukaiset suorituksensa vastaavat.

________
 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sillä kumotaan pastoraalitutkinnosta helmikuun 14 päivänä 1984 annettu piispainkokouksen päätös siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

________

 

Päätös nro 99 on tullut voimaan 1.10.2005.

 

 

Päivitetty