Hyppää sisältöön

Nro 64 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta kielitaidosta

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1994

 

 

__________

 

Piispainkokous on kirkkojärjestyksen 6 luvun 10 §:n 2 momentin nojalla antanut kirkkoherralta vaadittavasta kielitaidosta (KJ 6:10 § 1 mom.) seuraavat tarkemmat määräykset:

1 §

 

Kirkkoherran viran hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa (442/87) säädetyllä tavalla.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielen täydellinen hallitseminen voidaan katsoa olevan henkilöllä, joka 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) voimassa ollessa on tuomiokapitulissa todettu kelpoiseksi kirkkoherran virkaan ja joka käyttää sanottua kieltä äidinkielenään tai jonka tuomiokapituli virantäyttöä valmisteltaessa on todennut käyttävän sitä äidinkielen tapaan. (18.9.1996/73)

2 §

 

Kaksikielisessä seurakunnassa kirkkoherralta vaaditaan vähemmistön kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.
Todistusta tästä kielitaidosta ei vaadita henkilöltä, joka on tällä kielellä suorittanut 23 joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 144 §:ssä tarkoite­tun saarnanäytteen.

 

__________

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

 

__________

 

Päätös nro 73 on tullut voimaan 18.9.1996

 

Päivitetty