Hyppää sisältöön

Nro 124 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2017

 

__________

 

Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 26.8.2020/136-139 1.9.2020 lukien ja kirkkohallituksen päätöksellä 22.9.2020/141 1.11.2020 lukien.

__________

 

Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan b alakohdan nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §
Diakonian viran haltija ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä viranhaltija

 

Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK).

Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja seuraavasti:

 1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
 2. Diakonian alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
 3. Diakonian alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
 4. Diakonian alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

2 §
Nuorisotyönohjaajan viran haltija ja nuorisotyötä
pääasiallisena tehtävänään tekevä viranhaltija

 

Nuorisotyönohjaajalta sekä nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK).

Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja seuraavasti:

 1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
 2. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
 3. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
 4. Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

3 §
Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltija

 

Varhaiskasvatuksen ohjaajalta vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK).

Tutkinnon tulee sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoistavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ja vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja seuraavasti:

 1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
 2. Kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
 3. Kirkon varhaiskasvatuksen alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
 4. Kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

4 §
Lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajan viran ja lähetyssihteerin viran haltija

 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajalta ja lähetyssihteeriltä vaaditaan edellä 1, 2 tai 3 §:n mukainen tutkinto ja tähän tutkintoon sisältyvänä tai erikseen ammattikorkeakoulussa suoritettuna lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja vähintään 8 opintopistettä, tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
 

5 §
Perheneuvojan viran ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran haltija

 

Perheneuvojalta ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä perheneuvonnan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen.
 

6 §
Todistus tutkinnosta tai opintojen suorittamisesta

 

Tutkinnon tai opintojen suorittaminen osoitetaan koulutuksen järjestäjän antamalla todistuksella.
 

7 §
Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen hyväksyminen

 

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen osalta noudatetaan kirkkolain 6 luvun 15 §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohdan säännöksiä siten, että ulkomaisten tutkintojen tunnustamisessa, rinnastamisessa ja tutkinnon tuottamassa kelpoisuudessa näitä tutkintoja verrataan edellä tässä päätöksessä määriteltyihin opintoihin.
 

8 §
Voimaantulo

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.

Tällä päätöksellä kumotaan kirkkohallituksen 8 päivänä joulukuuta 2015 antama päätös diakonian virkaan vaadittavista tutkinnoista (Kirkon säädöskokoelma nro 122).

Tätä päätöstä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen tämän päätöksen 1, 2, 3 tai 4 §:ssä mainittuun vastaavaan virkaan.

 

Päivitetty