Hyppää sisältöön

Nro 114 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta

Annettu Hyvinkäällä 11 päivänä syyskuuta 2013

 

_______

 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin sekä kirkkojärjestyksen 5 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla antanut pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta seuraavan päätöksen

1 §
Pappisvirkaan vaadittavan teologisen tutkinnon tarkoitus

 

Tutkinnon tarkoituksena on antaa pappisviran itsenäisen hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot ja osaaminen.

Tutkinnon tarkoituksena on perehdyttää Raamattuun, luterilaiseen tunnustukseen sekä pappisviran kannalta keskeisiin dokumentteihin ja antaa valmiudet tulkita niitä ajankohtaisesti suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä; antaa perustiedot liturgiikassa ja homiletiikassa sekä valmiudet johtaa kirkkokäsikirjassa mainitut jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja rukoushetket; antaa perustiedot pastoraaliteologiassa ja valmiudet soveltaa niitä ihmisen kohtaamisessa; antaa perustiedot pedagogiikassa ja valmiudet ohjata oppimistilanteita; sekä perehdyttää kirkon historiaan sekä nykyaikana vaikuttaviin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin ja antaa valmiudet käydä vuoropuhelua näiden edustajien kanssa.

2 §
Opintopisteet

 

Tässä päätöksessä käytetään opintojen mitoituksena yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisia opintopisteitä.

3 §
Pappisvirkaan vaadittava teologinen tutkinto

 

Pappisvirkaan antaa kelpoisuuden yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.

Suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:

1) eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä, paitsi kandidaatin tutkinnon osalta;

2) heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 30 opintopistettä ainakin kahdessa mainituista kielistä siten, että yksi näistä on kreikka, tai jos tutkinto antaa uskonnonopettajan kelpoisuuden, opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä ainakin kahdessa edellä mainitussa kielessä;

3) vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.

Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä.

4 §
Soveltuvan muun tutkinnon suorittaneelta vaadittavat teologiset opinnot

 

Jos henkilö on suorittanut korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (464/1998) mukaisen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, kelpoisuuden pappisvirkaan antaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.

Tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:

1) heprean, kreikan tai latinan opintoja vähintään 10 opintopistettä ainakin yhdessä edellä mainituista kielistä;

2) eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä, joihin voi sisältyä klassisten kielten opintoja, sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä; sekä

3) vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.

Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä.

5 §
Ulkomailla suoritetut tutkinnot ja opinnot

 

Ulkomailla suoritettujen teologisten tutkintojen ja opintojen tunnustamisesta, rinnastamisesta ja hyväksymisestä päättää kirkkohallitus siten kuin siitä kirkkolaissa säädetään.

6 §
Muun kirkon papilta vaadittavat opinnot

 

Pappisvirkaan pyrkivältä muun evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskonnollisen yhdyskunnan papilta vaaditaan soveltuvin osin edellä tässä päätöksessä määritellyt teologiset opinnot.

7 §
Lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavat opinnot

 

Tätä päätöstä sovelletaan myös kirkkojärjestyksen 6 luvun 30 §:n 1 momentissa tarkoitettuun henkilöön, joka hakee oikeutta toimia lehtorina.

8 §
Voimaantulo

 

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä syyskuuta 2013.

Tällä päätöksellä kumotaan piispainkokouksen 13 päivänä syyskuuta 2006 antama päätös pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta (kirkon säädöskokoelma nro 105).

Henkilöön, joka on suorittanut pappisvirkaan vaadittavan teologisen tutkinnon ennen tammikuun 1 päivää 2015, voidaan soveltaa tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

 

Päivitetty