Hyppää sisältöön

Nro 106 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2007


__________

 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 20 §:n nojalla antanut ylemmästä pastoraalitutkinnosta seuraavan päätöksen:

1 §

 

Ylemmän pastoraalitutkinnon tavoitteena on perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon.

2 §

 

Oikeuden ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamiseen myöntää hakemuksesta tuomiokapituli. Oikeus tutkinnon suorittamiseen voidaan myöntää papille, jolla on kelpoisuus hakea kirkkoherran virkaa. Tuomiokapituli voi päättää vuosittain opintojensa aloittavien enimmäismäärän.

Hakemukseen liitetään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opinto-oikeutta myöntäessään tuomiokapituli hyväksyy opintosuunnitelman ja päättää, missä määrin hakijan muita opintoja voidaan lukea hyväksi ylempää pastoraalitutkintoa suoritettaessa. Tuomiokapituli hyväksyy opintosuunnitelmaan myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset.

Tuomiokapituli voi olla myöntämättä opinto-oikeutta, jos hakijan aikaisempi työura tai opintomenestys eivät anna riittäviä edellytyksiä tai valmiuksia ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamiselle.

3 §

 

Ylemmän pastoraalitutkinnon laajuus on 80 opintopistettä (op) ja se muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 1. Kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyviä johtamiskoulutuksen opintoja 20 op (Kirjo II -tason opinnot + Kirjo III -tason opintojen yhteiset osiot)
 2. Kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyviä syventäviä teologisia opintoja 40 op. Niitä ovat:
 • Syvemmälle messuun erityiskurssi (14 op)
 • Jumalanpalveluskasvatuksen kurssi (11 op)
 • Kirkollisten toimitusten kurssi (11 op)
 • Saarnakurssi (16 op)
 • Raamattuteologinen kurssi (20 op)
 • Sielunhoidon erityiskurssi (30 op)
 • Kirkko ja yhteiskunta (35 op)
 • Diakonian erityiskoulutus (35 op)
 • Kristillisen kasvatuksen erityiskoulutus (35 op)
 • Kirkon perustehtävä ja ajankohtaiset teologiset kysymykset (5 op)
 • Kristillinen usko ja spiritualiteetti (5 op)
 • Johtaminen kirkossa (5 op)
 • Seurakunta yhteisönä ja työyhteisönä muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op)
 • Kirkon elämän ja toiminnan kehittäminen modernissa toimintaympäristössä (5 op)
 • Muu tuomiokapitulin hyväksymä koulutus
 1. Opintoihin liittyvän kehittämishankkeen raportti tai teologisen tutkielman laadinta 20 op.

Opinnot suoritetaan tuomiokapitulin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa hyväksymällä tavalla. Opinnot muodostuvat Kirkon koulutuskeskuksen, tuomiokapitulien, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä muiden kouluttavien tahojen toteuttamista osioista.

Opintokokonaisuudesta tai osiosta vastaava antaa sen hyväksyttävästi suorittaneelle todistuksen, johon merkitään opintokokonaisuuden tai osion nimi ja laajuus.

Tutkinnon hyväksyy ja todistuksen ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamisesta antaa tuomiokapituli.

4 §

 

Ruotsinkielisen ylemmän pastoraalitutkinnon järjestämisestä vastaa Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli soveltamalla 1–3 pykälässä mainittuja vaatimuksia.

__________

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sillä kumotaan piispainkokouksen 6.3.1991 antama päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta (kirkon säädöskokoelma nro 55).

Jos pappi on ennen tämän päätöksen voimaantuloa saanut oikeuden ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamiseen, on hänellä oikeus vuoden 2010 loppuun mennessä suorittaa koko ylempi pastoraalitutkinto piispainkokouksen 6.3.1991 ylemmästä pastoraalitutkinnosta antaman päätöksen (kirkon säädöskokoelma nro 55) mukaisesti. Jollei tutkinnon suorittaja ole suorittanut loppuun 31.12.2010 mennessä kirkon säädöskokoelma numero 55 mukaisia ylemmän pastoraalitutkinnon opintoja, hänen on haettava tuomiokapitulilta tämän päätöksen mukaista opinto-oikeutta. Aikaisemmat ylemmän pastoraalitutkinnon suoritukset voidaan tuolloin soveltuvin osin lukea hyväksi osana uutta henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

 

Päivitetty