Hyppää sisältöön

Nro 103 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Annettu Espoossa 13 päivänä syyskuuta 2005

 

_______

 

Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 26.8.2020/136 1.9.2020 lukien​​​​​​​

_______

 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 51 §:n nojalla antanut lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta seuraavan päätöksen:

1 §

 

Tässä päätöksessä käytetään opintojen mitoituksen yksikkönä Euroopan yliopistojen ja korkeakoulujen niin sanotun Bolognan sopimuksen mukaisia ECTS-opintopisteitä (European Credit Transfer and Accumulation System).

2 §

 

Lähetyssihteerin virkaan antavat kelpoisuuden seuraavat tutkinnot: 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto (yhteisöpedagogi AMK) ja 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja AMK).

Mainittujen tutkintojen tulee täyttää seuraavat ehdot:

  1. Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja;
  2. Edellä tarkoitetut opinnot jakautuvat seuraavasti:

2.1. teologisia (Raamatun, kristinuskon ja kirkon hengellisen elämän tuntemukseen johdattavia) opintoja vähintään 20 opintopistettä;

2.2. kirkon lapsi- ja nuorisotyön, tai diakonian ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;

2.3. seurakunnan ja kirkon työelämään ja työyhteisöön liittyviä opintoja vähintään 15 opintopistettä, johon sisältyy päätoimista harjoittelua Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa vähintään 12 opintopistettä;

2.4. seurakunnan tai kirkon työhön liittyvä opinnäytetyö 15 opintopistettä;

  1. Edellä kuvattujen opintojen lisäksi tutkintoon kuuluu lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja vähintään 8 opintopistettä. Nämä opinnot voi suorittaa myös ammattikorkeakoulun järjestämänä täydennyskoulutuksena tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Opiskelijalle annettavasta todistuksesta tulee ilmetä, että hänen suorittamansa tutkinto antaa piispainkokouksen hyväksymän kelpoisuuden lähetyssihteerin virkaan.

Mikäli opiskelija haluaa lähetyssihteerin virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittamisen jälkeen saada kelpoisuuden diakonian tai kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan, hänen tulee suorittaa kohdissa 2.2.-2.4. tarkoitetut asianomaiseen virkaan kelpoistavat opinnot.

3 §

 

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen osalta noudatetaan kirkkolain 6 luvun 2 a §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 6a kohdan sekä kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 a §:n säännöksiä siten, että ulkomaisten tutkintojen tunnustamisessa, rinnastamisessa ja hyväksymisessä näitä tutkintoja verrataan edellä tämän päätöksen 2 §:ssä määriteltyihin opintoihin.

4 §

 

Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen lähetyssihteerin virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on kelpoinen myös tässä päätöksessä tarkoitettuun lähetyssihteerin virkaan.

 

________

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Tällä päätöksellä kumotaan aiemmat piispainkokouksen päätökset lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä tutkinnosta.

Opiskelijaan, joka on aloittanut opinnot ennen tämän päätöksen voimaantuloa, voidaan soveltaa myös tämän päätöksen voimaantullessa voimassaolleita määräyksiä.

 

Päivitetty