Hyppää sisältöön

Nro 102 Piispainkokouksen päätös kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Annettu Espoossa 13 päivänä syyskuuta 2005

 

_______

 

 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 51 §:n nojalla antanut kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta seuraavan päätöksen:

1 §

 

Tässä päätöksessä käytetään opintojen mitoituksen yksikkönä Euroopan yliopistojen ja korkeakoulujen niin sanotun Bolognan sopimuksen mukaisia ECTS-opintopisteitä (European Credit Transfer and Accumulation System).

2 §

 

Kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan antavat kelpoisuuden 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) ja 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto (yhteisöpedagogi AMK).

Mainittujen tutkintojen tulee täyttää seuraavat ehdot:

1. Tutkintoon kuuluvien opintojen tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja;

2. Edellä tarkoitetut opinnot jakautuvat seuraavasti:

2.1. teologisia (Raamatun, kristinuskon ja kirkon hengellisen elämän tuntemukseen johdattavia) opintoja vähintään 20 opintopistettä;

2.2. kirkon lapsi- ja nuorisotyön ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;

2.3. seurakunnan ja kirkon työelämään ja työyhteisöön liittyviä opintoja vähintään 15 opintopistettä, johon sisältyy päätoimista harjoittelua Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa vähintään 12 opintopistettä;

2.4. seurakunnan tai kirkon työhön liittyvä opinnäytetyö 15 opintopistettä.

Opiskelijalle annettavasta todistuksesta tulee ilmetä, että hänen suorittamansa tutkinto antaa piispainkokouksen hyväksymän kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.

Mikäli opiskelija haluaa kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinnon suorittamisen jälkeen saada kelpoisuuden diakonian virkaan, hänen tulee suorittaa kohdissa 2.2.-2.4. tarkoitetut asianomaiseen virkaan kelpoistavat opinnot.

3 §

 

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja opintojen osalta noudatetaan kirkkolain 6 luvun 2 a §:n ja 22 luvun 2 §:n 1 momentin 6a kohdan sekä kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 a §:n säännöksiä siten, että ulkomaisten tutkintojen tunnustamisessa, rinnastamisessa ja hyväksymisessä näitä tutkintoja verrataan edellä tämän päätöksen 2 §:ssä määriteltyihin opintoihin.

4 §

 

Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on kelpoinen myös tässä päätöksessä tarkoitettuun nuorisotyönohjaajan virkaan.

 

________

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Tällä päätöksellä kumotaan aiemmat piispainkokouksen päätökset kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä tutkinnosta.

Opiskelijaan, joka on aloittanut opinnot ennen tämän päätöksen voimaantuloa, voidaan soveltaa myös tämän päätöksen voimaantullessa voimassaolleita määräyksiä.

 

Päivitetty