Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit

Kirkolliskokousedustajat valitaan vaaleilla. Pappien ja maallikoiden edustajat valitaan erikseen. Samat säädökset koskevat myös hiippakuntavaltuuston jäsenten valintaa.

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuustojen jäsenten vaalit toimitetaan helmikuun toisena tiistaina seurakuntavaalien jälkeisenä toisena vuonna. Seuraavat vaalit toimitetaan  11.2.2020.

Ehdokasasettelu

Oikeus asettaa ehdokkaita on valitsijayhdistyksellä, jonka on perustanut vähintään 3 (pappisvaali) tai 10 (maallikkovaali) äänioikeutettua.

Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta siinä vaalissa valitaan. Perustamisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapitulille viimeistään marraskuun 15. päivänä vaaleja edeltävänä vuonna.

Äänioikeus

Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten ja kirkolliskokouksen pappisedustajien vaaleissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit. Maallikkojäsenten ja maallikkoedustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.

Jos sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää hänen varajäsenensä.

Maallikkoedustajien vaalissa seurakunnassa annettujen äänten määrä suhteutetaan seurakunnan väkilukuun ja kirkkovaltuuston jäsenmäärään, tai seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten yhteenlaskettuun luottamushenkilöpaikkojen määrään. Näin ollen eri seurakunnissa annetut äänet saavat eri painoarvon laskennassa.

Kunkin seurakunnan äänioikeutetuilla on yhteensä neljä ääntä ja lisäksi yksi ääni kutakin seurakunnan väkiluvun täyttä tuhatta kohti. Tämä äänimäärä jaetaan kussakin seurakunnassa äänioikeutettujen kesken kolmen desimaalin tarkkuudella. 

Vaalitoimitus

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestys tapahtuu rovastikunnan pappien kokouksessa. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kirkkovaltuuston maallikkojäsenten kokouksessa sekä seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen maallikkojäsenten yhteisessä kokouksessa.

Jos äänioikeutettu ei voi saapua vaalikokoukseen, hän saa lähettää äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa.

Äänestyksen päätyttyä annettujen äänestyslippujen lukumäärä lasketaan niitä avaamatta, äänestysliput suljetaan sinetöityyn päällykseen ja toimitetaan viivytyksettä vaalilautakunnalle.

Vaalilautakunta avaa sinetöidyt päällykset ja laskee vaalien tulokset. Vaalilautakunta vahvistaa kunkin vaalin tulokset erikseen helmikuun kolmantena maanantaina.

Päivitetty