Hyppää sisältöön

Päätöksenteko+

Syventävää tietoa kirkon päätöksistä.

Evankelis-luterilaisen kirkon päätöksenteko

Kirkolliskokous päättää mm. kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä.

Piispainkokous on päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita.

Kirkkohallitus edistää kirkon toimintaa ja seurakuntien työtä tukee, ohjeistaa ja koordinoi seurakuntien toimintaa ja hallintoa

Lainsäädäntö. Kirkkolaissa säädetään kirkon ja valtion suhteesta, kirkon järjestysmuodosta ja kirkon hallinnosta.

Tapahtumat

null Johtamisen, työnohjauksen ja konsultoinnin koulutukset 2020

Johtamisen, työnohjauksen ja konsultoinnin koulutukset 2020

Kirkon koulutuskeskus (KK) järjestää vuonna 2020 seurakuntien palveluksessa oleville johtamis-, esimies- ja ohjaustehtävissä toimiville tai näihin tehtäviin suuntautuville henkilöstökoulutusta. Ilmoittautuminen päättyy 31.10.
Julkaistu 9.10.2019

Kirjo II C/D Johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa (20 op) – Koulutus sopii seurakunnan johtamis- tai väliesimiestehtävissä kuten työalajohtajana ja -vastaavana, tukitoimien esimies- ja päällikkötehtävässä tai alueellisesti organisoidun yksikköjen vetäjänä toimivalle henkilölle. Koulutuksen sisältö painottuu esimiestyön ja käytännön työtaitoihin. Koulutusohjelman toteutus tukeutuu omiin esimies- ja johtamistyön kokemuksiin, joten koulutusohjelma on ensisijaisesti suunnattu jo esimiestehtävissä toimiville.

Aika ja paikka:

1 ryhmä 19.–20.8., 14.–16.10., lisäksi 2 jaksoa v. 2021 Järvenpää, KK, Terttu Malo

2 ryhmä 16.–18.9., 18.–20.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2021 Järvenpää, KK, Markku Tynkkynen

Kirjo II Y Johtaminen ja hallinto seurakunnassa (20 op) – Koulutus sopii papille, joka tarvitsee johtamiskoulutusta ylemmän pastoraalin suorittamiseen. Myös muut johtamiskoulutuksesta kiinnostuneet papit, jotka eivät toimi johtamistehtävissä, voivat hakeutua koulutukseen. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyöhön ja sen käytännön työtaitoihin

Aika ja paikka: 14.–16.10., lisäksi 3 jaksoa v. 2021, Järvenpää, KK, Markku Tynkkynen

Kirkon työnohjaajakoulutus 2020 (60 op) – Koulutus syventää ymmärrystä ihmisen psykodynamiikasta, vuorovaikutuksesta, ryhmäilmiöistä, työelämästä, työyhteisöistä, johtamisesta ja kirkosta hengellisenä yhteisönä.  Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa toimia työnohjaajana kirkon työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille ja osaa hyödyntää työelämän asiantuntijuuttaan omassa työssään. Koulutus vastaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) vaatimuksia.

Aika ja paikka: 31.8.–2.9. ja 9.–11.12., lisäksi 4 jaksoa v. 2021 ja 2 jaksoa v. 2022, Järvenpää, KK, Markku Tynkkynen

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen (5 op) – Vapaaehtoistoiminnan johtamisen moduuli painottuu vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymyksiin, käytäntöihin ja kehittämiseen. Se on tarkoitettu seurakuntien erilaisissa koordinaatio-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville, joilla on kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista.  

Aika ja paikka: 20.–22.1. ja 4.–5.6. Järvenpää, KK, Ulla Tuovinen ja Irene Nummela

Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri (5 op) - Koulutus on tarkoitettu täydennys- ja jatkokoulutuksena kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan arjen operatiivisen johtamisen, vaativien muutostilanteiden ja haastavien konsultointiprosessien ohjaamisessa. Kompleksiseksi muuttuneiden sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristöjen kohtaaminen vaatii organisaatioiden uusiutumisesta vastaavilta henkilöiltä näissä ympäristöissä toimivia sekä ajattelun ja hahmottamisen että toiminnan ja johtamisen valmiuksia ja taitoja. Ennustettavuuteen pohjautuva strateginen johtaminen ei tuota tuloksia kompleksisissa systeemeissä eikä suunniteltu muutosprosessi vaikuttavuutta. Johtamisen, konsultoinnin ja kehittämisen haaste on purkaa omaksuttuja ja sisäistettyjä ajattelun ja toiminnan tapoja uuden orientoitumisen, reagointiherkkyyden ja kokeilevuuden mahdollistamiseksi.

Aika ja paikka: 11.–13.2. ja 9.–11.6., Järvenpää, KK, Terttu Malo

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op) – Esimiesten ja johdon osaaminen tarvitsee tuekseen uusiutumis- ja kehittämistyön ammattilaisia, jotka ymmärtävät organisaatioiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia sekä kulttuurisia systeemejä ja kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa uusiutumis- ja muissa organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Aika ja paikka: 24.–26.2., 25.–27.5., 30.9.–2.10. ja 30.11.–2.12., lisäksi 4 jaksoa v. 2021, Järvenpää, KK, Terttu Malo

Katso lisää

Tiedustelut: kurssisihteeri Ulla Pyykkö ulla.pyykko@evl.fi, kouluttaja Terttu Malo terttu.malo@evl.fi ja kouluttaja Markku Tynkkynen markku.tynkkynen@evl.fi, Kirkon koulutuskeskus

Takaisin