Hyppää sisältöön

Mission och internationellt arbete

Att vara en kyrka (mission) innebär att leva utåtriktat. Missionen betraktas allt mer som kyrkans holistiska växelverkan med sin omvärld. I detta ingår både den lokala verksamheten (församlingarna) och att delta i den världsvida kyrkans gemensamma verksamhet.

Ett gemensamt vittnesbörd: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland - allmänna riktlinjer för mission

Broschyren innehåller dokumenten Ett gemensamt vittnesbörd och Grundavtal mellan kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp. Nedan finns olika språkversioner av Ett gemensamt vittnesbörd.

Kyrkan och missionen är tätt sammanflätade.  Kyrkan är kallad att dela Jesu arbete i världen. Jesus säger själv så här: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh. 20:21).

Missionsarbetet utomlands och det internationella arbetet sker framför allt via kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans utlandshjälp. Organisationernas arbete styrs av Ett gemensamt vittnesbörd med allmänna riktlinjer för kyrkans missionsarbete och den internationella diakonin samt det grundavtal som organisationerna har ingått med kyrkan.

Församlingen som aktör

Församlingen fullgör kyrkans uppgift genom att leva ut evangeliet i den egna regionen och delta i kyrkans internationella verksamhet. Som en del av den världsvida kyrkan kan vi inte blunda för de globala utmaningarna och möjligheterna. Det internationella finns inte enbart långt borta, utan också i församlingens vardag. 

Alla funktioner i en församling bör återspegla en utåtriktad verksamhet. Kopplingen till den internationella verksamheten börjar redan i gudstjänstlivet, där förbönen och kollekten lyfter fram vår brustna värld och nödvändigheten av att dela evangeliet. Det vore bra om alla grupper, körer, klubbar och samlingar hade samma perspektiv. 


Församlingen är självständig men inte ensam

Församlingen har ett ansvar för missionsarbetet och för att delta i internationellt samarbete. Församlingen agerar självständigt när det gäller besluten och hur verksamheten inriktas. Utöver missionsorganisationerna strävar kyrkans utrikesavdelning, kyrkans missionscentral och stiftens internationella arbete efter att uppmuntra och engagera församlingarna i den gränsöverskridande missionen.

Mission är inte en arbetsform

Sedan gammalt har församlingens verksamhet delats in i arbetsformer. Allt fler församlingar anser att det ger en för snäv bild av kristenlivet och hela församlingens liv. 
Vi kan tala om missionsarbete som en arbetsform när vi avser att sköta praktiska ärenden och koordinera saker i anslutning till församlingens utlandsarbete. Däremot kan inte missionsfostran, missionsaspekten i gudstjänstlivet, medelanskaffning, evenemang och information falla på en arbetsform. Att vara kyrka förverkligas bäst när det internationella ansvaret är en del av vardagen i all verksamhet. 

 

Redigerad