Kirjo II CD – Johtaminen ja esimiestyö sekä Kirjo IIY – Johtaminen ja hallinto seurakunnassa

Kirjo II C/D soveltuu väliportaan johtamistehtävissä oleville sekä johtamisesta kiinnostuneille eri kirkon ammateissa toimiville. Kirjo II Y -koulutus on puolestaan suunnattu ensisijaisesti ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille, jotka eivät toimi johtamistehtävissä.

Kirjo IIC/D ja Kirjo IIY -koulutusten koulutuskuvaus

Koulutuskuvauksesta löydät tarkemmat tiedot koulutuksesta.

Kirjo IIC/D – Johtaminen seurakunnassa

 • Diakonian esimiehet
 • Varhaiskasvatuksen esimiehet
 • Nuorisotyön esimiehet
 • Perhetyön esimiehet
 • Johtavat kanttorit
 • Johtavat papit
 • Alue- ja työalajohtajat
 • Taloudellis-hallinnollisen työn esimiehet ja työnjohtajat

Kirjo IIY – Johtaminen ja hallinto seurakunnassa

 • Ylempää pastoraalitutkintoa suorittavat papit, jotka eivät toimi johtamistehtävissä

Kirjo IIC/D- ja Kirjo IIY -koulutukset, 20 op, syventävät työelämätaitoja, antavat erityisosaamista johtamiseen kirkollisessa kontekstissa ja laaja-alaistavat asiantuntijuutta kirkon työssä. Koulutusten keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • tuntee strategisen johtamisen teoriat ja käytännön sovellukset talouden, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä toiminnan keskinäisen suhteen näkökulmasta ja osaa niiden pohjalta hahmottaa esimiestyön eri alueita ja johtamisen perusprosesseja
 • hyödyntää uusia johtamisen ja esimiestyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden
 • omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään
 • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.