Hyppää sisältöön

Beredning

Styrgrupp

Kyrkostyrelsens plenum tillsatte på sitt möte 29.1.2019 en styrgrupp för att utarbeta kyrkans strategi. Styrgruppen leder och koordinerar utarbetandet av strategin. Styrgruppen behandlar och godkänner de planer som gäller genomförandet av strategiprocessen, fastställer strategins format, fattar beslut om strategins riktlinjer samt skapar och godkänner strategiutkastet som presenteras för kyrkostyrelsens plenum.

Vid utnämningen av styrgruppen strävade man att säkerställa att dess medlemmar på ett omfattande sätt representerade kyrkans olika verksamhetsområden, kompetensområden, olika stift och även olika synpunkter.

Medlemmarna i styrgruppen är:

 • Biskopen i Helsingfors stift Teemu Laajasalo (ordf.),
 • utvecklingschefen för Kommunförbundet emerita Kaija Majoinen (vice ordf.),
 • Kyrkostyrelsens kanslichef Pekka Huokuna,
 • medlem i kyrkostyrelsens plenum Elina Kemppainen från Kajana,
 • Tammelas kyrkoherde Juha Koivulahti,
 • professor i företagsledningsvetenskaper Olli Kuivalainen från Villmanstrand,
 • församlingspastor Oona Leiviskä från Kuopio,
 • medlem i kyrkomötets framtidsutskott Tuula Okkonen,
 • direktör Pekka Pajamo från arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma,
 • stiftsdekanen i Borgå stift Magnus Riska,
 • studerande Aapo Tähkäpää från Jyväskylä och
 • förvaltningsdirektör för Björneborgs kyrkliga samfällighet Eeva Uusimäki.
 • Projektchef Terhi Kaira är sekreterare.

Beredande grupp

Den beredande arbetsgruppens uppgift är att producera bakgrundsmaterialet som styrgruppen behöver samt bearbeta text till strategidokumentet. Arbetsgruppens medlemmar deltar i främjandet av strategiprocessen bland annat genom att sätta sig in i olika ämnen och genomföra de informations- och diskussionsevenemang som hör till processen. Den beredande arbetsgruppens medlemmar är anställda vid Kyrkostyrelsen.

Till arbetsgruppen hör:

 • Hanna Salomäki från Kyrkans forskningscentral,
 • Jyri Komulainen från biskopsmötets kansli,
 • Lari Lohikoski från Kyrkans kommunikation och
 • projektchef Terhi Kaira från kanslichefens kansli.

Biskopsmötet och kyrkomötet

Biskopsmötets uppgift i strategiprocessen är att fundera över ordvalen i kyrkans mission samt definitionen av värdegrunden och kyrkans identitet. Vid biskoparnas överläggningar hösten 2019 diskuterade man strategin kring detta och biskoparna fortsätter arbetet våren 2020.

Kyrkomötets framtidsutskott är aktivt med i strategiarbetet som medlem i styrgruppen och vid utskottsmöten. Utskottet har arbetat tillsammans med styrgruppen eller med dess representanter tre gånger under 2019. Kyrkomötets plenum diskuterar strategin under höstsessionen 2020.

Domkapitlen

Domkapitlen är representerade i styrgruppen för strategin. Vid utarbetandet av strategin ordnas en del av diskussions- och informationsinsamlingsmötena i samband med stiftssammankomster (till exempel ledningsdagar, branschförhandlingar, framtidsworkshoppar). I beredningsskedet funderar man även på strategiriktlinjerna under dekanmötet och de lagfarna assessorernas möte.

Vid genomförandeskedet är domkapitlens roll betydande. För genomförandet av kyrkans gemensamma strategi har stiften tre centrala uppgifter:

 1. lyfta fram kyrkans gemensamma strategi under evenemang och utbildningar i stiften,
 2. stöda församlingarna i lokala strategiprocesser,
 3. utarbeta domkapitlens egna verksamhetsriktlinjer på ett sådant sätt att de beaktar riktlinjerna i den gemensamma strategin.
Redigerad