Hyppää sisältöön

Nr 132

Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om kyrkans datasäkerhetspolicy

Given i Helsingfors den 24 mars 2020

————

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 11 § 1 mom. 1 punkten i kyrkolagen (1054/1993), sådana de lyder i lag 787/2010, meddelat följande interimistiska bestämmelse:

1 §

Trots bestämmelserna i Kyrkostyrelsens beslut (129) om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelse tillämpas punkt 2.1.7 i datasäkerhetsbestämmelserna inte under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 25 mars 2020 och gäller lika länge som det genom förordning av statsrådet föreskrivs om tillämpningen av befogenheter enligt II avdelningen i beredskapslagen, om inte något annat beslutas. Beslutet gäller dock högst till och med den 31 augusti 2020. 

Redigerad