Hyppää sisältöön

Nr 99 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om pastoralexamen

Givet i Esbo den 13 september 2005
 

_______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 6 kap. 20 § i kyrkoordningen ändrat 1 och 2 § i sitt beslut av den 13 september 2000 om pastoralexamen som följer:

1 §
 

Målet med pastoralexamen är att en präst eller en lektor fördjupar sina teologiska kunskaper och kan tillämpa dem i kyrkans arbete.

Pastoralexamen omfattar 34 studiepoäng (sp). Den består av följande studiehelheter

1. bibelkunskap (4 sp)

2. kyrkans bekännelse (4 sp)

3. kyrkans förvaltning (4 sp)

4. Bibeln, tolkning och förkunnelse (4 sp)

5. gudstjänstlivet (4 sp)

6. själavård (4 sp)

7. kristen fostran (4 sp)

8. församlingen som arbetslag och arbetsgemenskap (4 sp)

9. predikoprov (1 sp)

10. undervisningsprov (1 sp)

2 §
 

I det inledande skedet av pastoralexamen redogör den studerande för hur introduktionen i arbetet har ägt rum och gör tillsammans med stiftsdekanen upp en studieplan.
 

________
 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2005.
 

________
 

 

Dessa ändringar har implementerats i nr 80 i författningssamlingen.

 

 

Redigerad