Hyppää sisältöön

Nr 98 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet

Givet i Helsingfors den 15 februari 2005
 

_______

 

Upphävts fr.o.m. 1.11.2006 genom biskopsmötets beslut 13.9.2006/105.
 

_______

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen samt 5 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och 3 § 4 mom. i kyrkoordningen givit följande beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet:

1 §

 

I detta beslut används som enhet för dimensioneringen av studier i teologiska ämnen ECTS-studiepoäng enligt den s.k. Bologna-överenskommelsen mellan de europeiska universiteten och högskolorna (European Credit Transfer and Accumulation System).

2 §

 

Behörighet för prästämbetet ger en teologie magisterexamen enligt statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004).

I denna examen skall följande studier ingå:

1. studier i hebreiska, grekiska och latin sammanlagt minst

a) 30 studiepoäng, eller

b) 20 studiepoäng i åtminstone två av dessa språk, om examen innehåller behörighet som religionslärare,

2. studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi sammanlagt minst 100 studiepoäng. I poängtalet ingår inte avhandlingen pro gradu, samt

3. en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Ifall examen inte innehåller samtliga dessa studier, skall den kompletteras i motsvarande grad.

3 §

 

Den som har avlagt en högre högskoleexamen enligt förordningen om högskolornas examenssystem (464/1998) skall anses inneha sådana motsvarande kunskaper som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. i kyrkoordningen.

4 §

 

En teologie kandidatexamen som avlagts vid en teologisk fakultet vid ett universitet anses omfatta de nödvändiga insikter som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. i kyrkoordningen i de viktigaste ämnena i prästutbildningen. Studierna skall genomföras i enlighet med ett studiesystem som baserar sig på statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004).

I denna examen skall följande studier ingå:

a) studier i hebreiska, grekiska eller latin omfattande sammanlagt minst 20 studiepoäng i åtminstone två av dessa språk,

b) studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi sammanlagt minst 100 studiepoäng,

c) en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Ifall examen inte innehåller samtliga dessa studier, skall den kompletteras i motsvarande grad.

5 §

 

En teologie magisterexamen i vilken ingår de studier som anges i 2 § anses omfatta de nödvändiga insikter som avses i 5 kap. 3 § 2 mom. i kyrkoordningen i ämnena i prästutbildningen. Ifall examen inte innehåller samtliga dessa studier, skall den kompletteras i motsvarande grad.

6 §

 

Den tid om fem år som avses i 5 kap. 3 § 3 mom. i kyrkoordningen skall löpa ut innan beslutet om ordination fattas.

7 §

 

Vad gäller teologiska examina som avlagts och studier som genomförts utomlands iakttas bestämmelserna i 6 kap. 2 a § och 22 kap. 2 § 1 mom. 6 a-punkten i kyrkolagen samt 6 kap. 8 a § i kyrkoordningen så att examina utomlands skall jämföras med de studier som anges i 2 § i detta beslut då dessa examina skall erkännas, jämställas och godkännas.

8 §

 

Av en sådan präst i någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller i något annat kristet religionssamfund som önskar få rätt att verka som präst krävs i tillämpliga delar sådana teologiska studier som anges i detta beslut.

9 §

 

Detta beslut tillämpas även på en sådan person som avses i 6 kap. 35 § 1 mom. i kyrkoordningen och som ansöker om rätt att verka som lektor.
 

________
 

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2005.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för präst- och lektorsämbete (kyrkans författningssamling nr 81/13.2.2001) och biskopsmötets beslut om examina och studier som fordras av vissa ordinander till prästämbetet (kyrkans författningssamling nr 84/12.2.2002).

På en studerande som har inlett sina teologiska studier innan detta beslut träder i kraft kan antingen tidigare bestämmelser eller bestämmelserna i detta beslut tillämpas.

 

Redigerad