Hyppää sisältöön

Nr 94 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete

Givet i Uleåborg den 14 september 2004
 

_______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 6 kap. 18 och 20 § i kyrkoordningen ändrat 3 och 4 § i beslutet av den 10 februari 1999 om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete som följer:

3 §
 

Den egentliga examen består av en studiehelhet som omfattar cirka tre (3) studieveckor och som räcker cirka en termin under vilken kyrkoherdens uppgifter och ledarskap behandlas. Under denna tid ordnas ett lämplighetstest genom vilket klarläggs examinandens förutsättningar att leda ett arbetslag.

4 §
 

Studiehelheten organiseras av domkapitlet och leds av stiftsdekanen. Domkapitlet kan av vägande skäl besluta att den som arbetar utomlands får avlägga studiehel­heten genom specialarrangemang. Befrielse kan inte beviljas i fråga om det lämplighetstest som ordnas av kyrkans utbildningscentral.
 

________
 

 

Detta beslut träder i kraft den 15 september 2004.
 

________
 

 

Dessa beslut har implementerats i nr 77 i författningssamlingen.

Biskopsmötet har 13.9.2005 genom beslut nr 100 i författningssamlingen ändrat beslutet i fråga om 3 §. Beslutet har implementerats i nr 77 i författningssamlingen.

 

Redigerad