Hyppää sisältöön

Nr 92 Biskopsmötets beslut om det tillstånd att anordna konfirmandundervisning som kan beviljas en kristen förening, stiftelse eller anstalt

Givet i Helsingfors den 10 februari 2004

_______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 3 kap. 3 a § kyrkoordningen beslutat som följer:

1 §
 

I detta beslut avses med en kristen organisation en sådan kristen förening, stiftelse och anstalt som avses i 3 kap. 3 a § 1 mom. kyrkoordningen.

2 §
 

Domkapitlet kan enligt 3 kap. 3 a § 1 mom. kyrkoordningen bevilja en kristen organisation tillstånd att anordna konfirmandundervisning för högst tre år åt gången. Tillstånd kan beviljas en sådan kristen organisation som enligt sina stadgar skall bedriva verksamhet enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen eller som i sin ansökan förbinder sig att undervisa enligt vår kyrkas bekännelse. Tillstånd att anordna konfirmandundervisning skall sökas hos domkapitlet i det stift inom vars område skriftskolan hålls. Tillstånd att anordna svenskspråkig konfirmandundervisning skall sökas hos domkapitlet i Borgå stift. Om platsen där skriftskolan hålls inte ligger inom området för något stift eller det är fråga om en vandrings- eller en utfärdsskriftskola, skall ansökan riktas till det domkapitel inom vars område organisationens hemort ligger.

Skriftskolan omfattar 80 timmar. Undervisningsgrupperna består av högst 25 personer. Domkapitlet kan i undantagsfall bevilja tillstånd att överskrida gruppstorleken när det finns synnerligen vägande skäl för detta. Den kristna organisationen skall på behörigt sätt hos konfirmandens församling granska rätten för konfirmanden att bli konfirmerad. Att en konfirmand deltagit i konfirmandundervisningen och blivit konfirmerad skall på behörigt sätt meddelas konfirmandens församling.

3 §
 

När den kristna organisationen ansöker om tillstånd att anordna konfirmandundervisning förbinder sig organisationen att iaktta domkapitlets anvisningar om skriftskola. Domkapitlet kan återkalla ett tillstånd att anordna konfirmandundervisning, om arrangemangen eller den undervisning som meddelats inte uppfyller de villkor som föreskrivits beviljande av tillstånd.

I en skriftskola som anordnas av en kristen organisation iakttas den gällande planen för konfirmandarbetet som godkänts av biskopsmötet och i tillämpliga delar det modellreglemente för skriftskola som kyrkostyrelsen utfärdat. Av det totala timantalet i skriftskolan ansvarar den kristna organisationen för 70 timmar. Församlingsorienteringen (8-16 timmar i planen för konfirmandarbetet) genomförs i lokalförsamlingen. I en skriftskola som anordnas av en kristen organisation skall de unga uppmuntras till kontakt med den egna församlingen.

I konfirmandundervisningen används de läroböcker som avses i 3 kap. 4 § 1 mom. kyrkoordningen och som godkänts av biskopsmötet samt den kristna läran som godkänts av kyrkomötet.

4 §
 

En kristen organisation som beviljats tillstånd att anordna konfirmandundervisning skall årligen minst tre månader innan konfirmandundervisningen inleds meddela domkapitlet de skriftskolor som man planerar att hålla under året samt detaljplaner för de enskilda skriftskolorna. Till meddelandet skall fogas en samlad bedömning av konfirmandundervisningen under föregående år samt dagböckerna för skriftskola. Meddelandet och detaljplanerna görs i två exemplar av vilka ett bevaras i domkapitlets arkiv och det andra i organisationens arkiv.

Konfirmandundervisningen bedöms årligen med hjälp av en samlad bedömning som utförs av organisationen och med hjälp av dagböckerna för skriftskola. Domkapitlet utser en kontaktperson för organisationens konfirmandundervisning med vilken de som håller organisationens skriftskolor ordnar utvärderingsdiskussioner och konsultationsträffar i tillräcklig utsträckning.

5 §
 

De skriftskolor för specialgrupper som avses i § 8 i det modellreglemente som nämns i 3 § 2 mom. i detta beslut skall i allmänhet anordnas i samarbete med en eller flera församlingar eller en organisation. När ett sådant förfarande inte är möjligt skall i fråga om en sådan skriftskola i tillämpliga delar förfaras på det sätt som förutsätts i 2 – 4 § i detta beslut.

6 §
 

Ifall en organisation tar ansvar för att anordna en skriftskola för en hobbyorganisation eller ett företag skall det på normalt sätt tas in i årsplanen. I fråga om en sådan skriftskola ansvarar organisationen för att undervisning meddelas enligt planen för konfirmandarbetet. Om konfirmanderna hör till olika församlingar, ordnas församlingsorienteringen i konfirmandens hemförsamling där också konfirmationen kan förrättas.

7 §
 

Skriftskolor utomlands skall övervägas särskilt noga och genom dem skall man sträva efter att främja ekumenik, missionsfostran och vänförsamlingsverksamhet samt växelverkan mellan olika kyrkor i fråga om konfirmand- och ungdomsarbete.

________
 

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2004.

 

 

 

Redigerad