Hyppää sisältöön

Nr 90 Biskopsmötets beslut om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn

Givet i Helsingfors den 11 februari 2003

 

_______
 

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 51 § kyrkoordningen fattat beslutet som följer:

1 §
 

För uppgiften som barnledare rekommenderas att någon av följande examina eller utbildningar skall krävas:

- grundexamen för barn- och familjearbete,

- grundexamen för barnledare,

- yrkesinriktad grundexamen för barnledare,

- studielinje för barnledare,

- barnledar-lekledarutbildning samt

- examina som genom biskopsmötets beslut ger behörighet för kyrkliga tjänster som ungdomsarbetsledare och inom diakonin samt examina och specialiseringsstudier som genom biskopsmötets beslut ger behörighet för en kyrklig tjänst som barnarbetsledare.

2 § (14.9.2004/95)
 

Behörighetskrav för en tjänst som barnarbetsledare är någon av de examina som nämns i 2 mom. samt dessutom 20 studieveckor specialiseringsstudier i kristen förskolepedagogik.

Godtagbara examina är

- yrkeshögskoleexamen som ger behörighet för en kyrklig tjänst som ungdomsarbetsledare eller inom diakonin (diakon och diakonissa),

- pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare),

- pedagogie magister (behörighet för klasslärartjänst),

- teologie kandidat,

- teologie magister, samt

- examina på institutnivå för ungdomsarbetsledare inom kyrkan, barnträdgårdslärare och socialpedagog.

3 §
 

För en tjänst som barnarbetschef förutsätts någon av följande utbildningar:

a. lämplig högre högskoleexamen kompletterad med ledarskapsutbildning inom området och med sådana studiehelheter som ingår i specialiseringsutbildning till barnarbetsledare (minst 8 studieveckor) och som fastställs i samråd med den läroanstalt som svarar för utbildningen, eller

b. behörighet som barnarbetsledare kompletterad med behövliga högskolestudier sålunda att studierna omfattar sammanlagt 160 studieveckor och att i dem ingår pedagogik, psykologi och teologiska ämnen (minst 5 studieveckor i varje ämne). Utöver detta förutsätts ledarskapsutbildning inom området.

4 §
 

De som i enlighet med biskopsmötets tidigare beslut uppnått behörighet bibehåller behörighet för motsvarande tjänster för arbetet bland barn.

Barnarbetsledare som före 31.7.2004 slutfört specialiseringsutbildningen till barn­arbetsledare har behörighet för en tjänst som barnarbetsledare.

5 § (11.9.2013/112)
 

En person som har avlagt examen enligt biskopsmötets beslut om yrkeshögskole-examen som godkänns som behörighetsvillkor för tjänst som ledare för kyrkans barn-verksamhet (Kyrkans författningssamling nr 110) har också behörighet för en sådan tjänst som barnarbetsledare som avses i detta beslut.
 

_______
 

 

Detta beslut träder i kraft 1.3.2003.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av 13.2.2002 om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn (kyrkans författningssamling nr 85).
 

________
 

 

Beslut nr 95 trädde i kraft 1.10.2004.
 

________
 

 

Beslut nr 112 trädde i kraft 11.9.2013.

 

Redigerad