Hyppää sisältöön

Nr 89 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst

Givet i Helsingfors den 11 februari 2003
 

_______

 

Upphävts fr.o.m. 1.4.2006 genom biskopsmötets beslut 14.2.2006/104.
 

_______

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 40 § 1 mom. kyrkoordningen fattat beslutet som följer:

1 §
 

I den omfattande universitetsexamen som är behörighetskrav för en kantorstjänst skall ingå en musikmagisterexamen avlagd inom Sibelius-Akademins utbildningsprogram för kyrkomusik enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet. I denna examen skall ingå fördjupade studier i orgelspel, sång eller körledning. Dessutom skall i den omfattande universitetsexamen ingå en annan musikmagisterexamen avlagd inom ett utbildningsprogram som har ett direkt samband med eller stöder utövandet av kyrkomusik.

Den omfattande universitetsexamen som är behörighetskrav för en kantorstjänst kan även bestå av en musikmagisterexamen avlagd inom Sibelius-Akademins utbildningsprogram för kyrkomusik enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet samt dessutom av en licentiat- eller doktorsexamen som har ett direkt samband med eller stöder utövandet av kyrkomusik.

2 §
 

I den högre högskoleexamen som är behörighetskrav för en kantorstjänst skall ingå musikmagisterexamen avlagd inom Sibelius-Akademins utbildningsprogram för kyrko­musik enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet.

3 §
 

Annan av biskopsmötet godkänd examen är musikerexamen (YH) avlagd inom en yrkeshögskolas utbildningsprogram för musik enligt inriktningsalternativet för kyrko­musiker.

4 §
 

Den som enligt biskopsmötets tidigare bestämmelser senast 31.7.2005 har uppnått behörighet för en kantorstjänst som kräver högsta examen har också behörighet för en tjänst som kräver omfattande universitetsexamen.

5 §
 

De examina eller motsvarande studier som nämns i 5 § 1 mom. i biskopsmötets beslut av 21.9.1994 (kyrkans författningssamling nr 66) och vilka ger behörighet för en kantorstjänst som kräver mellersta examen ger behörighet också för en tjänst som förutsätter högre högskoleexamen avlagd inom utbildningsprogrammet för kyrkomusik enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet.

6 §
 

Den som enligt biskopsmötets tidigare bestämmelser och beslut (besluten ingår i kyrkans författningssamling nr 66, 4 § samt i biskopsmötets protokoll 10-11.2.1998, 13 §; 25-27.8.1998, 13 §; 8-9.2.2000, 13 § och 11-12.9.2001, 13 §) senast 31.7.2007 har avlagt en examen eller slutfört motsvarande studier som berättigar till en kantorstjänst som kräver lägsta examen är behörig även för en tjänst som avses i 3 § i detta beslut.

7 §
 

Biskopsmötet beslutar vid behov särskilt om den utbildning som ger behörighet för kantorstjänster och om de undervisningsplaner som utbildningen baserar sig på.
 

______
 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2003.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av den 21 september 1994 om examina som krävs för en kantorstjänst (kyrkans författningssamling nr 66) jämte ändringar.

 

Redigerad